Lỗi gì? – Mistake? – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

 

Lỗi gì? – Mistake?

 

A police officer stops a blonde for speeding and asks her very nicely if she could see her license. She replied in a huff.

Một sĩ quan cảnh sát dừng một cô gái tóc vàng vì vượt quá tốc độ cho phép và hỏi cô một cách rất lịch sự rằng liệu anh có thể xem bằng lái của cô. Cô nàng trả lời một cách hết sức giận dữ:

“ I wish you guys could get your act together. Just yesterday you take away my license and then today you expect me to show it to you.”

 “Tôi mong rằng các anh có thể kết hợp làm việc cùng nhau. Mới ngày hôm qua các anh thu bằng lái của tôi và hôm nay anh hy vọng tôi trình nó cho anh.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-382.html
  2. http://www.argumentpress.ro/wp-content/uploads/2015/05/female-driver-arguing-with-police.jpg
  3. http://jokesforkidstotell.blogspot.com/2014/06/comedy-jokes-jokes-for-kids-that-are.html
  4. https://e11ulis.wordpress.com/author/ntthuy1703/
  5. http://themetapicture.com/how-a-gentleman-should-look-like/
  6. http://funnyhappyenglish.com/112-2/