Logic đàn ông – Male logic – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Logic đàn ông – Male logic

A man and his wife are in court getting a divorce.

The problem was who should get custody of the child.

Một người đàn ông và vợ anh ta đang ở trong tòa án ly dị.

Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ.

 

The wife jumped up and said, “Your Honor.

I brought the child into this world with pain and labor.

She should be in my custody.”

Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài,

Tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ. Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.”

 

The judge turns to the husband and says,

“What do you have to say in your defense?”

The man sat for a while contemplating…then slowly rose.

Quan tòa quay qua người chồng và nói:

“Ông phải nói gì để biện hộ?”

Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi … sau đó từ từ đứng dậy.

 

“Your Honor, if I put a dollar in a vending machine and a Pepsi comes out…whose Pepsi is it…the machine’s or mine?”

“Thưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra … lon Pepsi là của ai … của máy hay của tôi?”

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.pinterest.com/explore/child-custody/
  3. https://www.pinterest.com/pinkinlove/lol/
  4. http://quotesgram.com/funny-drunk-quotes-to-police/
  5. http://www.jokesoftheday.net/jokes-archive/2015/08/05/
  6. https://www.angieslist.com/research/private-investigator-services/