Lo lắng – Worry – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Lo lắng – Worry

 

In life there are two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about, but if you are sick there are only two things to worry about: either you get well or you die.

Trong cuộc sống có hai thứ để lo lắng: đó là bạn mạnh khỏe hay bạn ốm yếu. Nếu bạn mạnh khỏe thì không cần lo lắng gì, nếu bạn ốm yếu, có hai điều bạn cần lo lắng: Bạn sẽ khỏe lại hay là chết.

 

If you get well then there is nothing to worry about. But if you die there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell.
Nếu bạn khỏe lại thì không cần phải lo lắng gì, nếu bạn chết, có hai điều bạn phải lo lắng: Bạn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục.

 


If you go to heaven then there is nothing to worry about. But if you go to hell, you’ll be so damn busy shaking hands with friends you won’t have time to worry.

Nếu bạn lên thiên đàng thì không cần lo lắng gì, còn nếu bạn xuống địa ngục, bạn sẽ bận rộn bắt tay với bạn bè của bạn mà chẳng có thời gian đâu để lo lắng cho điều gì cả.

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-75183.html
  2. http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3580520/Mother-quintuplets-Kim-Tucci-shares-heart-warming-photos-five-precious-babies.html
  3. http://www.funnyfidos.com/dont-worry-well-blame-the-little-guy/
  4. http://emilysquotes.com/tag/death/page/3/
  5. http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/why-does-my-dog-stare-at-me
  6. http://thewatchers.adorraeli.com/2011/03/12/the-earths-axis-has-shifted-10-cm-and-the-days-become-shorter/
  7. https://www.pinterest.com/daniellehaney14/single-vs-married-lol/