Lảng mạn – Romance – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Lảng mạn – Romance

 

An older couple was lying in bed one night.

The husband was falling asleep but the wife felt romantic and wanted to talk.

She said, “You use to hold my hand when we were courting.”

Một tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường.

Người chồng rơi vào giấc ngủ nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện.

Bà nói:” Anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau.”

 

Wearily he reached across, held her hand for a second, then tried to get back to sleep.

Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay, cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ.

 

A few moments later she said, “Then you used to kiss me.”

Mildly irritated, he reached across, gave her a peck on the cheek and settled down to sleep.

Một lát sau bà nói:” Sau đó anh thường hôn em.”

Hơi bực dọc, ông vươn người qua, hôn vội một cái trên má và nằm xuống ngủ.

 

Thirty seconds later she said, “Then you used to bite my neck.”

Angrily, he threw back the bed covers and got out of bed.

“Where are you going?” she asked.

“To get my teeth!”

Ba mươi giây sau, bà nói:” Sau đó anh thường cắn cổ em.”

Điên tiết, ông quăng tấm trải giường và nhảy ra khỏi giường.

“Anh đi đâu?” bà hỏi.

“Lấy hàm răng!”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.pinterest.com/explore/child-custody/
  3. https://www.pinterest.com/pinkinlove/lol/
  4. http://quotesgram.com/funny-drunk-quotes-to-police/
  5. http://www.jokesoftheday.net/jokes-archive/2015/08/05/
  6. https://www.angieslist.com/research/private-investigator-services/