Làm sao để sống – How to live? – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Làm sao để sống – How to live?

 

“Darling,” said the young man to his new bride. “Now that we are married, do you think you will be able to live on my modest income?”

“Em yêu,” một người đàn ông trẻ nói với cô dâu mới.” Vì rằng chúng ta cưới nhau, em có nghĩ em sẽ có thể sống bằng thu nhập khiêm tốn của anh?”

 

“Of course, dearest, no trouble,” she answered.

“But what will you live on?”

“Dĩ nhiên, anh yêu, không sao cả,” cô ta trả lời.

“Nhưng anh sẽ sống bằng gì?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://www.nairaland.com/3020594/life-before-marriage-vs-life
  3. https://www.pinterest.com/pin/316659417521625455/
  4. http://www.relaxfunny.com.my/2015_08_01_archive.html
  5. https://ablognso.wordpress.com/category/las-vip-very-interesting-palabras/
  6. http://wwwlove21.blogspot.com/2012/02/single-me.html
  7. http://ieltsdominic.com/your-horse-called-last-night/
  8. http://www.bajiroo.com/2015/01/21-lol-girl-bizarre-things-must-send-mental-hospital/5/