Không thể thay thế được – Irreplaceable – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Không thể thay thế được – Irreplaceable

 

My six-year-old grandson called his mother from his friend Charlie’s house and confessed he had broken a lamp when he threw a football in their living room.

Đứa cháu trai sáu tuổi của tôi gọi điện thoại cho mẹ nó từ nhà bạn Charlie và thú nhận nó đã làm bể một cái đèn khi nó quăng một trái banh vào phòng khách

của họ.

 

“But, Mom,” he said, brightening, “you don’t have to worry about buying another one. Charlie’s mother said it was irreplaceable.”

“Nhưng, má à,” nó nói với vẻ tươi tỉnh, “má không phải lo việc mua một cái khác. Má Charlie nói nó không thể thay thế được.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.gettyimages.com/detail/illustration/break-the-idea-royalty-free-illustration/1143000026?adppopup=true
  3. https://memegenerator.net/instance/75424678/tom-cruise-risas-when-you-find-put-karma-went-ham-on-your-ex