Khoét mắt ông tiên – To Blind An Immortal – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Lotus group.

 

 

To Blind An Immortal – KHOÉT MẮT ÔNG TIÊN

 

Once upon a time, there was a man who went to the mountains to learn Buddhist Priesthood. He succeeded in becoming an Immortal possessing five supernatural powers. His divine vision could perceive all hidden sundry treasures.

Xưa có người vào núi học đạo thành tiên, được năm phép thần-thông (14), có thiên-nhãn (15) trông suốt tất cả, thấy được hết thảy của báu chôn dưới đất.

 

 

Upon hearing it, the king said to one of his ministers excitedly: “In order to add more valuable things to my treasury, could you make this man live permanently in our country?”- The stupid minister went to his man soon afterwards and took his eyes. He then went back to the king and said, “I have gouged out his eyes so he couldn’t go away but stay in this country forever.”- The king exclaimed, “What is important for his staying in this country is that he could perceive all hidden treasures. Now that you have gouged out his eyes, he is useless to me.”

Có ông vua nghe biết, vui mừng, bảo quần-thần: “Làm sao mời được vị Tiên ấy về ở luôn trong nước ta, không đi đâu, làm cho kho-tàng nước ta được nhiều của báu!” Khi ấy, có một viên quan ngu-si, đến chỗ vị Tiên ở, tìm phương-tiện khoét hai con mắt của vị Tiên ấy mang về, tâu vua: “Bầy tôi khoét mắt của vị Tiên ấy đem về đây, mục-đích là để vị ấy ở luôn trong nước, không đi đâu nữa!” Nhà vua bảo: “Ta sở-dĩ mong được vị Tiên ấy ở luôn trong nước là vì vị ấy thấy được những châu-báu chôn dưới đất, nay ngươi khoét mắt còn làm gì được!”

 

So are the people at large. Upon seeing a monk making strenuous efforts to meditate on the Fourfold stage of Mindfulness and the impurities or the human body on mountain groves, among tombs, in the wilderness or under a tree, a layman invited him home to practice by making various offerings. But in so doing, he destroys the monk’s good works done before and his chance of attaining Nirvana. Therefore, he makes him lose the benefit of the eyes of Enlightenment without obtaining anything. This is just like the fatuous minister blinding the man with no avail. 

Người đời, thấy người ta làm hạnh Đầu-Đà (16) khổ-hạnh, nằm nơi núi rừng, đồng vắng, mồ-mả, gốc cây …, tu “tứ-ý-đoạn” (17) và :bất-tịnh-quán” (quán-sát thân thể không trong sạch), bèn cưỡng-bách đem về nhà cúng-dàng mọi thứ, hủy mất pháp lành của người ta, khiến đạo-quả của người ta không thành. Mất mát đạo-nhãn, mất mát thiện-lợi, hoàn-toàn không được gì như viên quan ngu kia, hủy mất vị Tiên vậy!

 

Chú thích:

  • (14) 5 phép thần-thông: Thần-túc, Thiên-nhãn, Thiên-nhĩ, Tha-tâm, Túc-mệnh. Thêm “Lậu-tận-thông” là 6.
  • (15) Thiên-nhãn: Con mắt đắc-đạo trông suốt hết thảy.
  • (16) Đầu-đà (Dhùta): Tàu dịch là “Đẩu-tẩu” có nghĩa là đập giũ sự tham-trước về ăn, mặc, nơi ở. Hạnh này chuyên tu về khổ-hạnh.
  • (17) Tứ-ý-đoạn: Tức là chính-cần. Xem quyển Bước Đầu Học Phật giải rõ.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2