Health – Wellness
Sức Khỏe

Sơ Lược Bnh Tiu Đường Loi 2

Overview Type 2 diabetes

Anh ng:  Mayo Clinic Staff USA

Vit ng: Middle Way

Compile: Middle Way

01. Sơ Lược Bnh Tiu Đường Loi 2 – Overview Type 2 diabetes – Song ng

pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

    01. Bnh Tiu Đường Loi 2 – Song ng

Sơ Lược Bnh Tiu Đường Loi 2 – Overview Type 2 diabetes 

pastedGraphic_2.png

  Bao t biến thc ăn thành đường 2.  Đường vào

  máu 3.  Ty tng tiết ra insulin 4.  Insulin vào máu  

  5.  Đường không th thm vào tế bào được – 

  nên đường có nhiu trong máu.

Loi 2 diabetes, once known as adult-onset or noninsulin-dependent diabetes, is a chronic condition that affects the way your body metabolizes sugar (glucose), your body’s important source of fuel.

Tiu đường loi 2, thường khi đu người ln hoc bnh tiu đường không ph thuc inslin, là mt tình trng mãn tính nh hưởng đến cách cơ th chuyn hóa đường, ngun nhiên liu chính ca cơ th.

With loi 2 diabetes, your body either resists the effects of insulin — a hormone that regulates the movement of sugar into your cells — or doesn’t produce enough insulin to maintain a normal glucose level.

Khi đã b bnh tiu đường loi 2, cơ th gim kh năng chu nh hưởng ca insulin – mt hormone điu chnh s chuyn đng ca đường vào các tế bào – hoc cơ th không sn xut đ insulin đ duy trì mc đ đường bình thường. Nếu không điu tr, hu qu ca bnh tiu đường loi 2 có th đe da tính mng.

Symptoms and causes

Các triu chng

Signs and symptoms of loi 2 diabetes often develop slowly. In fact, you can have loi 2 diabetes for years and not know it. Look for:

Triu chng bnh tiu đường loi 2 có th phát trin rt chm. Trong thc tế, có th có bnh tiu đường loi 2 trong nhiu năm và thm chí không biết nó. Hãy tìm:

Increased thirst and frequent urination. 

Tăng s khát nước và đi tiu thường xuyên. 

Excess sugar building up in your bloodstream causes fluid to be pulled from the tissues. This may leave you thirsty. As a result, you may drink — and urinate — more than usual.

Khi tích t dư tha đường trong máu, cht dch được kéo t các mô. Điu này có th làm cho khát nước. Kết qu là, có th ung và đi tiu nhiu hơn bình thường.

Increased hunger.

Tăng đói. 

 

Without enough insulin to move sugar into your cells, your muscles and organs become depleted of energy. This triggers intense hunger.

Nếu không có đ insulin đ chuyn đường vào tế bào, các cơ quan tr nên cn kit năng lượng. Điu này gây nên đói d di.

Weight loss.

Gim trng lượng. 

 

Despite eating more than usual to relieve hunger, you may lose weight. Without the ability to metabolize glucose, the body uses alternative fuels stored in muscle and fat. Calories are lost as excess glucose is released in the urine.

Có th gim cân mc dù ăn nhiu hơn bình thường đ làm gim đói. Nếu không có kh năng s dng đường, cơ th s dng nhiên liu thay thế được lưu tr trong cơ và cht béo. Năng lượng b mt là đường trong nước tiu.

Fatigue. 

Mt mi. 

If your cells are deprived of sugar, you may become tired and irritable.

Nếu các tế bào đang b tước đot đường, có th tr nên mt mi và d cáu knh.

Blurred vision. 

M mt. 

If your blood sugar is too high, fluid may be pulled from the lenses of your eyes. This may affect your ability to focus.

Nếu lượng đường trong máu quá cao, dch có th được kéo ra t các ng kính ca mt. Điu này có th nh hưởng đến kh năng th lc.

Slow-healing sores or frequent infections. 

Chm lành vết loét hoc nhim trùng thường xuyên. 

Loi 2 diabetes affects your ability to heal and resist infections.

Bnh tiu đường loi 2 nh hưởng đến kh năng cha lành và chng nhim trùng.

Areas of darkened skin. 

Vùng da ti. 

Some people with loi 2 diabetes have patches of dark, velvety skin in the folds and creases of their bodies — usually in the armpits and neck. This condition, called acanthosis nigricans, may be a sign of insulin resistance.

Mt s người b bnh tiu đường loi 2 có vùng da mượt màu đen trong các nếp gp và nếp nhăn ca các cơ quan – thường nách và c. Tình trng này, được gi là ri lon sc t da, có th là mt du hiu ca sc đ kháng insulin.

When to see a doctor?

Khi nào đi khám vi Bác sĩ.

See your doctor if you notice any loi 2 diabetes symptoms.

Đi khám bác sĩ nếu quan tâm v bnh tiu đường hoc nếu nhn thy bt kỳ triu chng bnh tiu đường loi 2.

Causes

Nguyên nhân

Loi 2 diabetes develops when the body becomes resistant to insulin or when the pancreas stops producing enough insulin. Exactly why this happens is unknown, although genetics and environmental factors, such as excess weight and inactivity, seem to be contributing factors.

Tiu đường loi 2 phát trin khi cơ th tr nên kháng vi insulin hoc khi tuyến ty sn xut không đ insulin. Chính xác ti sao điu này xy ra là không rõ, mc dù tha cân và không hot đng dường như là yếu t quan trng.

How insulin works

Cách làm vic ca insulin

Insulin is a hormone that comes from the gland situated behind and below the stomach (pancreas).

 • The pancreas secretes insulin into the bloodstream.
 • The insulin circulates, enabling sugar to enter your cells.
 • Insulin lowers the amount of sugar in your bloodstream.
 • As your blood sugar level drops, so does the secretion of insulin from your pancreas.

Insulin là mt hormone t tuyến ty, tuyến này nm ngay phía sau d dày. 

 • Khi ăn, tuyến ty tiết insulin vào máu. 
 • Khi insulin lưu thông, nó hot đng như mt chìa khóa bng cách m ca cho phép đường vào các tế bào. 
 • Insulin làm gim lượng đường trong máu.
 • Lượng đường gim trong máu, cùng lúc tuyến ty tng tiết ra insulin. 

The role of glucose

Vai trò ca đường

Glucose — a sugar — is a main source of energy for the cells that make up muscles and other tissues.

 • Glucose comes from two major sources: food and your liver.
 • Sugar is absorbed into the bloodstream, where it enters cells with the help of insulin.
 • Your liver stores and makes glucose.
 • When your glucose levels are low, such as when you haven’t eaten in a while, the liver breaks down stored glycogen into glucose to keep your glucose level within a normal range.

Đường là mt ngun năng lượng chính cho các tế bào to nên cơ bp và các mô khác. 

 • Đường đến t hai ngun chính: các thc phm ăn và gan. 
 • Sau khi tiêu hóa và hp thu đường rut, đường được hp thu vào máu. Thông thường, đường sau đó đi vào các tế bào vi s giúp đ ca insulin.
 • Gan hot đng như mt trung tâm lưu tr và sn xut đường. 
 • Khi nng đ insulin thp – khi chưa ăn trong mt thi gian, gan chuyn hóa lưu tr glycogen thành đường đ gi lượng đường trong phm vi bình thường.

In loi 2 diabetes, this process doesn’t work well. Instead of moving into your cells, sugar builds up in your bloodstream. As blood sugar levels increase, the insulin-producing beta cells in the pancreas release more insulin, but eventually these cells become impaired and can’t make enough insulin to meet the body’s demands.

Trong bnh tiu đường loi 2, quá trình này làm vic không đúng. Thay vì di chuyn vào trong tế bào, đường tích t trong máu. Điu này xy ra khi tuyến ty không to đ insulin hoc các tế bào tr nên kháng vi tác dng ca insulin.

In the much less common loi 1 diabetes, the immune system destroys the beta cells, leaving the body with little to no insulin.

Tiu đường loi 1, ít ph biến hơn, tuyến ty sn xut insulin ít hoc không có.

Risk factors

Yếu t nguy cơ

Researchers don’t fully understand why some people develop loi 2 diabetes and others don’t. It’s clear, however, that certain factors increase the risk, including:

Các nhà nghiên cu không hoàn toàn hiu ti sao mt s người phát trin tiu đường loi 2 và nhng người khác thì không. Rõ ràng là mt s yếu t làm tăng nguy cơ, bao gm:

 • Weight. 

Being overweight is a primary risk factor for loại 2 diabetes. The more fatty tissue you have, the more resistant your cells become to insulin. However, you don’t have to be overweight to develop loại 2 diabetes.

 • Fat distribution. 

If your body stores fat primarily in your abdomen, your risk of loại 2 diabetes is greater than if your body stores fat elsewhere, such as your hips and thighs.  

 • Trng lượng. 

Tha cân là mt yếu t nguy cơ chính cho bnh tiu đường loi 2. 

Các mô m có nhiu hơn, càng có nhiu tế bào tr nên đ kháng vi insulin.

 • Phân phi cht béo.

Nếu cơ th ca bn lưu tr cht béo ch yếu bng, nguy cơ bnh tiu đường loi 2 là ln hơn – nếu cơ th cha cht béo nhng nơi khác, chng hn như hông và đùi ca bn .

Inactivity. 

Không hot đng. 

The less active you are, the greater your risk of loi 2 diabetes. Physical activity helps you control your weight, uses up glucose as energy and makes your cells more sensitive to insulin.

Ít hot đng hơn, càng có nhiu nguy cơ b bnh tiu đường loi 2. Hot đng th cht s giúp kim soát trng lượng, s dng hết đường và làm cho các tế bào nhy cm hơn vi insulin.

Family history.

Lch s gia đình. 

The risk of loi 2 diabetes increases if your parent or sibling has loi 2 diabetes.

Nguy cơ ca bnh tiu đường loi 2 tăng nếu cha m hoc anh ch em đã mc bnh tiu đường loi 2.

Race. 

Chng tc. 

Although it’s unclear why, people of certain races — including blacks, Hispanics, American Indians and Asian-Americans — are more likely to develop loi 2 diabetes than whites are.

Mc dù không rõ lý do ti sao, người ca các chng tc – bao gm c người da đen, gc Tây Ban Nha, người M bn đa và người M gc Á – có nhiu kh năng phát trin bnh tiu đường loi 2.

Age. 

Tui. 

The risk of loi 2 diabetes increases as you get older, especially after age 45. That’s probably because people tend to exercise less, lose muscle mass and gain weight as they age. But loi 2 diabetes is also increasing dramatically among children, adolescents and younger adults.

Nguy cơ ca 2 loi bnh tiu đường tăng lên khi già đi, đc bit là sau tui 45. Đó có th là vì mi người có xu hướng tp th dc ít hơn, gim khi lượng cơ và tăng cân khi có tui. Tuy nhiên, bnh tiu đường loi 2 cũng tăng đáng k tr em, thanh thiếu niên và người ln tr tui.

Prediabetes. 

Tin tiu đường. 

Prediabetes is a condition in which your blood sugar level is higher than normal, but not high enough to be classified as diabetes. Left untreated, prediabetes often progresses to loi 2 diabetes.

Là mt tình trng trong đó mc đường trong máu cao hơn bình thường, nhưng không đ cao đ được phân loi như tiu đường loi 2. Còn tin tiu đường, không được điu tr thường tiến trin đến bnh tiu đường loi 2.

Gestational diabetes. 

Bnh tiu đường thai kỳ. 

If you developed gestational diabetes when you were pregnant, your risk of developing loi 2 diabetes increases. If you gave birth to a baby weighing more than 9 pounds (4 kilograms), you’re also at risk of loi 2 diabetes.

Nếu phát trin bnh tiu đường thai kỳ khi đang mang thai, nguy cơ phát trin bnh tiu đường loi 2 sau đó tăng lên. Nếu đã sinh em bé nng hơn 4.1 kg, cũng có nguy cơ mc bnh tiu đường loi 2.

Polycystic ovarian syndrome. 

Hi chng bung trng đa nang. 

For women, having polycystic ovarian syndrome — a common condition characterized by irregular menstrual periods, excess hair growth and obesity — increases the risk of diabetes.

Đi vi ph n, có hi chng bung trng đa nang – mt tình trng ph biến đc trưng bi chu kỳ kinh nguyt không đu, tóc tăng trưởng quá mc và béo phì – làm tăng nguy cơ bnh tiu đường.

Complications

Các biến chng

Loi 2 diabetes can be easy to ignore, especially in the early stages when you’re feeling fine. But diabetes affects many major organs, including your heart, blood vessels, nerves, eyes and kidneys. Controlling your blood sugar levels can help prevent these complications.

Tiu đường loi 2 có th d dàng b qua, đc bit là trong giai đon đu khi cm thy tt. Tuy nhiên, bnh tiu đường nh hưởng đến nhiu cơ quan ln, bao gm tim, mch máu, dây thn kinh, mt và thn. Kim soát lượng đường trong máu có th giúp ngăn nga các biến chng.

Although long-term complications of diabetes develop gradually, they can eventually be disabling or even life-threatening. Some of the potential complications of diabetes include:

Mc dù các biến chng lâu dài ca bnh tiu đường phát trin dn dn, cui cùng có th gây triu chng hoc thm chí đe da tính mng. Mt s các biến chng ca bnh tiu đường tim năng bao gm:

Heart and blood vessel disease. 

Tim và bnh mch máu. 

Diabetes dramatically increases the risk of various cardiovascular problems, including coronary artery disease with chest pain (angina), heart attack, stroke, narrowing of arteries (atherosclerosis) and high blood pressure.

Bnh tiu đường gia tăng đáng k nguy cơ tim mch vi các vn đ khác nhau, bao gm bnh đng mch vành vi đau ngc (đau tht ngc), đau tim, đt qu, thu hp đng mch (xơ va đng mch) và huyết áp cao.

Nerve damage (neuropathy). 

Thit hi thn kinh (neuropathy). 

Excess sugar can injure the walls of the tiny blood vessels (capillaries) that nourish your nerves, especially in the legs. This can cause tingling, numbness, burning or pain that usually begins at the tips of the toes or fingers and gradually spreads upward. Poorly controlled blood sugar can eventually cause you to lose all sense of feeling in the affected limbs. Damage to the nerves that control digestion can cause problems with nausea, vomiting, diarrhea or constipation. For men, erectile dysfunction may be an issue.

Dư tha đường có th làm tn thương thành ca các mch máu nh (mao mch) nuôi dưỡng các dây thn kinh, đc bit là chân. Điu này có th gây nga, tê, nóng hoc b đau thường bt đu các ngón chân hoc ngón tay và dn dn lan lên trên. Khó kim soát lượng đường trong máu cui cùng có th làm mt cm giác các chi b nh hưởng. Thit hi cho các dây thn kinh kim soát tiêu hóa có th gây ra vn đ vi bun nôn, tiêu chy, nôn ma hoc táo bón. Đi vi nam gii, ri lon chc năng cương dương có th là mt vn đ.

Kidney damage (nephropathy). 

Thit hi thn. 

The kidneys contain millions of tiny blood vessel clusters that filter waste from your blood. Diabetes can damage this delicate filtering system. Severe damage can lead to kidney failure or irreversible end-stage kidney disease, which often eventually requires dialysis or a kidney transplant.

Thn có cha hàng triu mch máu nh và cm lc cht thi khi máu. Bnh tiu đường có th làm hng h thng lc. Thit hi nghiêm trng có th dn đến suy thn hoc bnh thn giai đon cui không th đo ngược, đòi hi chy thn hoc ghép thn.

Eye damage. 

Thit hi mt. 

Diabetes can damage the blood vessels of the retina (diabetic retinopathy), potentially leading to blindness. Diabetes also increases the risk of other serious vision conditions, such as cataracts and glaucoma.

Bnh tiu đường có th làm hng các mch máu ca võng mc (bnh lý võng mc tiu đường), có kh năng dn đến mù lòa. Bnh tiu đường cũng làm tăng nguy cơ b các vn đ v tm nhìn nghiêm trng khác, như đc thy tinh th và tăng nhãn áp.

Foot damage. 

Thit hi bàn chân. 

Nerve damage in the feet or poor blood flow to the feet increases the risk of various foot complications. Left untreated, cuts and blisters can become serious infections, which may heal poorly. Severe damage might require toe, foot or leg amputation.

Thit hi thn kinh bàn chân hoc lưu lượng máu nghèo làm tăng nguy cơ biến chng bàn chân khác nhau. Nếu không điu tr, vết ct và mn có th tr nên nhim trùng nng. Thit hi nghiêm trng có th yêu cu loi b ngón chân, bàn chân hoc ct ct chân.

Hearing impairment. 

Khiếm thính .

Hearing problems are more common in people with diabetes.

Vn đ khiếm thính là ph biến hơn người b tiu đường.

Skin conditions.

Điu kin ca da

Diabetes may leave you more susceptible to skin problems, including bacterial and fungal infections.

Bnh tiu đường có th d b vn đ v da, k c nhim trùng do vi khun và nm.

Alzheimer’s disease.

Bnh Alzheimer. 

Loi 2 diabetes may increase the risk of Alzheimer’s disease. The poorer your blood sugar control, the greater the risk appears to be. The exact connection between these two conditions still remains unclear.

Bnh tiu đường loi 2 có th làm tăng nguy cơ ca bnh mt trí nh Alzheimer và mch máu. Kim soát lượng đường trong máu kém, càng có nhiu nguy cơ xut hin. Vì vy, nhng gì kết ni hai điu kin? Mt gi thuyết cho rng các vn đ tim mch gây ra bi bnh tiu đường có th đóng góp đến mt trí nh bng cách ngăn chn lưu lượng máu lên não hoc gây đt qu. Kh năng khác là có quá nhiu insulin trong máu dn đến gây tn hi viêm não, hoc thiếu insulin trong não tước đi đường ca các tế bào não.

Diagnosis

Chn đoán

To diagnose loi 2 diabetes, you’ll be given a:

Đ chn đoán bnh tiu đường loi 2, bn s được đi th:

“Glycated hemoglobin (A1C) test.” 

This blood test indicates your average blood sugar level for the past two to three months. It measures the percentage of blood sugar attached to hemoglobin, the oxygen-carrying protein in red blood cells. The higher your blood sugar levels, the more hemoglobin you’ll have with sugar attached. An A1C level of 6.5 percent or higher on two separate tests indicates you have diabetes. A result between 5.7 and 6.4 percent is considered prediabetes, which indicates a high risk of developing diabetes. Normal levels are below 5.7 percent.

Xét nghim máu cho thy mc đ trung bình đường trong máu trong hai đến ba tháng quá kh. Nó hot đng bng cách đo t l đường trong máu gn vi hemoglobin, protein mang oxy trong các tế bào hng cu. Mc đường trong máu cao hơn, các hemoglobin s có đường đính kèm nhiu hơn. Mc HbA1c là 6.5 phn trăm hoc cao hơn vào hai kim tra riêng bit cho thy b tiu đường. Kết qu gia 6 và 6.5 phn trăm được xem là tin tiu đường, ch ra nguy cơ phát trin bnh tiu đường. Bình thường là dưới 5.7%.

If the A1C test isn’t available, or if you have certain conditions — such as if you’re pregnant or have an uncommon form of hemoglobin (known as a hemoglobin variant) — that can make the A1C test inaccurate, your doctor may use the following tests to diagnose diabetes:

Nếu xét nghim HbA1c không có, hoc nếu có vn đ nht đnh có th làm các xét nghim HbA1c không chính xác – chng hn như nếu đang mang thai hoc có mt hình thc bt thường ca hemoglobin (được gi là biến th hemoglobin) – bác sĩ có th s dng các xét nghim đ chn đoán bnh tiu đường:

Random blood sugar test. 

Kim tra đường huyết ngu nhiên. 

A blood sample will be taken at a random time. Blood sugar values are expressed in milligrams per deciliter (mg/dL) or millimoles per liter (mmol/L). Regardless of when you last ate, a random blood sugar level of 200 mg/dL (11.1 mmol/L) or higher suggests diabetes, especially when coupled with any of the signs and symptoms of diabetes, such as frequent urination and extreme thirst.

Mt mu máu s được xét nghim vào mt thi đim ngu nhiên. Bt k khi mi ăn, mc đường trong máu ngu nhiên là 200 mg / dL (mg / dL) hoc cao hơn cho thy bnh tiu đường.

Fasting blood sugar test. 

Th lượng đường trong máu sau nhn ăn. 

A blood sample will be taken after an overnight fast. A fasting blood sugar level less than 100 mg/dL (5.6 mmol/L) is normal. A fasting blood sugar level from 100 to 125 mg/dL (5.6 to 6.9 mmol/L) is considered prediabetes. If it’s 126 mg/dL (7 mmol/L) or higher on two separate tests, you have diabetes.

Mt mu máu s được xét nghim sau khi nhn ăn qua đêm. Mc đường huyết lúc đói dưới 100 mg / dL là bình thường. Mc đ đường huyết lúc đói 100-125 mg / dL được coi là tin tiu đường. Nếu là 126 mg / dL hoc cao hơn vào hai kim tra riêng bit, s được chn đoán bnh tiu đường.

Oral glucose tolerance test. 

Xét nghim dung np đường cũng có th được thc hin. 

For this test, you fast overnight, and the fasting blood sugar level is measured. Then you drink a sugary liquid, and blood sugar levels are tested periodically for the next two hours.

A blood sugar level less than 140 mg/dL (7.8 mmol/L) is normal. A reading between 140 and 199 mg/dL (7.8 mmol/L and 11.0 mmol/L) indicates prediabetes. A reading of 200 mg/dL (11.1 mmol/L) or higher after two hours may indicate diabetes.

Đi vi th nghim này, nhn ăn qua đêm, và lượng đường trong máu lúc đói được đo. Sau đó, ung mt cht lng có đường, và lượng đường trong máu được kim tra đnh kỳ cho 2 gi ti. 

Dưới 140 mg/dL (7.8 mmol/L) là bình thường. Trong khong 140 và 199 mg / dL cho thy tin tiu đường. Hơn 200 mg / dL sau hai gi cho thy bnh tiu đường. 

The American Diabetes Association recommends routine screening for loi 2 diabetes beginning at age 45, especially if you’re overweight. If the results are normal, repeat the test every three years. If the results are borderline, ask your doctor when to come back for another test.

Hip hi bnh tiu đường M khuyến cáo tm kim soát đnh kỳ bt đu cho tiu đường loi 2 đ tui 45, đc bit là nếu đang tha cân. Nếu kết qu là bình thường, lp li các bài kim tra mi ba năm. Nếu kết qu là sp x, hãy hi bác sĩ khi quay tr li đ kim tra ln khác. 

Screening is also recommended for people who are under 45 and overweight if there are other heart disease or diabetes risk factors present, such as a sedentary lifestyle, a family history of loi 2 diabetes, a personal history of gestational diabetes or blood pressure above 140/90 millimeters of mercury (mm Hg).

Sàng lc cũng được đ ngh cho nhng người dưới 45 và tha cân nếu có bnh tim khác hoc các yếu t nguy cơ bnh tiu đường, chng hn như li sng ít vn đng, lch s gia đình mc bnh tiu đường loi 2, lch s cá nhân bnh tiu đường thai kỳ hoc huyết áp trên 135 / 80 milimét thu ngân (mm Hg).

If you’re diagnosed with diabetes, the doctor may do other tests to distinguish between loi 1 and loi 2 diabetes — since the two conditions often require different treatments.

Nếu được chn đoán bnh tiu đường, bác sĩ có th làm các xét nghim khác đ phân bit gia loi 1 và tiu đường loi 2 – mà thường yêu cu các chiến lược điu tr khác nhau, vì trong bnh tiu đường loi 1, tuyến ty không còn sn xut insulin.

After the diagnosis

Sau khi chn đoán

A1C levels need to be checked between two and four times a year. Your target A1C goal may vary depending on your age and other factors. However, for most people, the American Diabetes Association recommends an A1C level below 7 percent. Ask your doctor what your A1C target is.

A1C cn được kim tra t hai đến bn ln mt năm. A1C mc tiêu có th thay đi tùy thuc vào tui và các yếu t khác. Tuy nhiên, đi vi hu hết mi người, Hip hi Tiu đường M khuyến cáo mc HbA1c dưới 7 phn trăm. Hãy hi bác sĩ nhng gì A1C là mc tiêu.

Compared with repeated daily blood sugar tests, the A1C test is a better indicator of how well your diabetes treatment plan is working. An elevated A1C level may signal the need for a change in your medication, meal plan or activity level.

So vi các xét nghim đường máu lp đi lp li hàng ngày, kết qu th nghim A1C tt cho thy bnh tiu đường có kế hoch điu tr đang tt. A1C cao có th báo hiu s cn thiết phi thay đi thuc hoc kế hoch ba ăn.

In addition to the A1C test, your doctor will take blood and urine samples periodically to check your cholesterol levels, thyroid function, liver function and kidney function. The doctor will also assess your blood pressure. Regular eye and foot exams also are important.

Ngoài các xét nghim HbA1c, bác sĩ cũng s đưa mu máu và nước tiu đnh kỳ đ kim tra mc cholesterol, chc năng tuyến giáp, chc năng gan và chc năng thn. Các bác sĩ s đánh giá huyết áp, mt và bàn chân thường xuyên cũng rt quan trng.

pastedGraphic_3.png

Discuss with your doctor what your HbA1c should be, as it depends on your age and other illnesses, if any. If you are not within your targeted levels, you need to do more to manage your blood glucose level.

Tho lun vi bác sĩ v HbA1c sau khi th đường, vì nó ph thuc vào tui và các bnh khác. Nếu ch s A1C bn không trong mc mc tiêu, bn cn phi làm nhiu hơn đ qun lý mc đ đường trong máu ca bn.

Sources:

Tài liệu tham khảo: