Hb1Ac và Đường Máu Trung Bình – HbA1c and Estimated Average Glucose (eAG) – Song ngữ

Anh ngữ: NGSP.

Việt ngữ: Cư Sĩ.

Compile: Middle Way Group.

Note – Ghi Chú:

 

Why is relating HbA1c to glucose important?

Tại sao mối liên hệ giữa HbA1c với glucose lại quan trọng?

 

We are frequently asked about the relationship between HbA1c and plasma glucose levels. Many patients with diabetes mellitus now perform self-monitoring of blood glucose (SMBG) in the home setting, and understanding the relationship between HbA1c and glucose can be useful in setting goals for day-to-day testing.

Chúng tôi thường được hỏi về mối quan hệ giữa HbA1c và nồng độ glucose trong huyết tương. Nhiều bệnh nhân đái tháo đường hiện nay tự theo dõi đường huyết (SMBG) tại nhà và hiểu được mối quan hệ giữa HbA1c và glucose có thể hữu ích trong việc thiết lập các mục tiêu cho xét nghiệm hàng ngày.

The approximate mapping between HbA1c values given in DCCT percentage (%) and eAG (estimated average glucose) measurements is given by the following equation: eAG (mg/dl) = 28.7 × A1C − 46.7 eAG (mmol/l) = 1.59 × A1C − 2.59

Data in parentheses are 95% confidence intervals.

Việc lập bản đồ gần đúng giữa giá trị HbA1c được đưa ra trong tỷ lệ phần trăm DCCT ( % ) và eAG (ước tính đường trung bình) đo được cho bởi phương trình sau : eAG (mg / dl) = 28,7 × A1C – 46,7 EAG (mmol/l) = 1,59 × A1C – 2.59

Dữ liệu trong ngoặc đơn là khoảng 95% độ tin cậy.

 

Why is relating HbA1c to glucose important?

Tại sao sự liên quan giữa HbA1c và đường trong máu quan trọng?

 

We are frequently asked about the relationship between HbA1c and plasma glucose levels. Many patients with diabetes mellitus now perform self-monitoring of blood glucose (SMBG) in the home setting, and understanding the relationship between HbA1c and glucose can be useful in setting goals for day-to-day testing.

Chúng tôi thường xuyên được hỏi về mối quan hệ giữa nồng độ HbA1c và nồng độ đường huyết. Nhiều bệnh nhân bị đái tháo đường hiện nay tự thực hiện theo dõi đường huyết (SMBG) tại gia, và hiểu rõ mối quan hệ giữa HbA1c và đường trong máu có thể hữu ích trong việc thiết lập mục tiêu để thử nghiệm hằng ngày.

 

HbA1c: A “Weighted” Average – HbA1c : Một “có trọng lượng” Trung bình

 

Many studies have shown that HbA1c is an index of average glucose (AG) over the preceding weeks-to-months. Erythrocyte (red blood cell) life-span averages about 120 days. The level of HbA1c at any point in time is contributed to by all circulating erythrocytes, from the oldest (120 days old) to the youngest.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ số HbA1c là một chỉ số của đường trung bình (AG) trong khoảng nhiều tuần lể – cho đến – nhiều tháng. Hồng cầu (tế bào máu đỏ) trung bình tuổi thọ khoảng 120 ngày. Mức độ HbA1c tại bất kỳ điểm nào trong thời gian được góp phần bởi tất cả các hồng cầu tuần hoàn trong máu, từ lâu đời nhất (120 ngày tuổi) cho đến tuổi thọ có ngày ít hơn.

 

However, HbA1c is a “weighted” average of blood glucose levels during the preceding 120 days, meaning that glucose levels in the preceding 30 days contribute substantially more to the level of HbA1c than do glucose levels 90-120 days earlier. This explains why the level of HbA1c can increase or decrease relatively quickly with large changes in glucose; it does not take 120 days to detect a clinically meaningful change in HbA1c following a clinically significant change in AG.

Tuy nhiên, chỉ số HbA1c là một “có trọng lượng” trung bình của lượng đường trong máu trong suốt 120 ngày trước, có nghĩa là mức độ đường – trước 30 ngày đóng góp nhiều hơn đáng kể đến nồng độ HbA1c so với hàm lượng đường trong 90-120 ngày trước đó. Điều này giải thích tại sao mức độ HbA1c có thể tăng hoặc giảm tương đối nhanh chóng với những thay đổi lớn trong đường huyết; nó không phải mất 120 ngày để phát hiện một sự thay đổi có ý nghĩa lâm sàng của HbA1c – nghĩa là – mật độ HbA1c sẽ thay đổi – khi mật độ đường huyết thay đổi.

 

How does HbA1c relate to average glucose (AG)?

HbA1c liên quan đến đường trung bình (AG) như thế nào?

 

In the Diabetes Control and Complications Trial or DCCT (New Engl J Med 1993; 329:977-986) study of patients with Type 1 diabetes, quarterly HbA1c determinations were the principal measure of glycemic control; study subjects also performed quarterly 24-hour, 7-point capillary-blood (self-test) glucose profiles.

Cơ quan Diabetes Control and Complications Trial or DCCT (New Engl J Med 1993; 329: 977-986) nghiên cứu các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 1, xác định HbA1c kiểm soát đường huyết mổi tam cá nguyệt – 3 tháng một lần – là biện pháp chủ yếu; đối tượng nghiên cứu cũng thực hiện mổi tam cá nguyệt – 3 tháng một lần – 24 giờ mổi ngày – thử 7 lần một ngày – lập hồ sơ tự bịnh nhân tiểu đường kiểm tra theo lời chỉ dẩn của Bác sĩ.

 

Blood specimens were obtained by subjects in the home setting, pre-meal, 90 minutes post-meal, and at bed-time. In an analysis of the DCCT glucose profile data (Diabetes Care 25:275-278, 2002), mean HbA1c and AG were calculated for each study subject (n= 1439). Results showed a linear relationship between HbA1c and AG (AG (mg/dL) = (35.6 x HbA1c) – 77.3), with a Pearson correlation coefficient (r) of 0.82.

Mẫu máu thu được tại nhà của bệnh nhân, trước và sau bữa ăn 90 phút, và thời gian trước khi đi ngũ. Trong một phân tích dữ liệu của DCCT (Diabetes Care 25: 275-278, 2002), có nghĩa là chỉ số HbA1c và AG được tính toán cho từng chủ thể (n = 1439). Kết quả cho thấy một mối quan hệ tương đồng giữa HbA1c và AG (AG (mg/dL) = (35,6 x HbA1c ) – 77,3) , với một hệ số tương quan Pearson (r) là 0,82.

 

Data from the A1c-Derived Average Glucose (ADAG) Study:

Data from the A1c – Derived Average Glucose (ADAG) – nghiên cứu:

 

A more recent study (2006-2008) sponsored by the ADA, EASD and IDF was designed to better define the mathematical relationship between HbA1c and AG.  The study included 507 subjects with Type 1 and Type 2 diabetes and without diabetes from 10 international centers. 

Một nghiên cứu gần đây (2006-2008) được tài trợ bởi ADA , EASD và IDF đã được thiết kế để xác định rõ hơn mối quan hệ toán học giữa HbA1c và đường trung bình (AG). Nghiên cứu bao gồm 507 đối tượng bị bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 và không bị tiểu đường từ 10 trung tâm quốc tế.

 

Estimated AG (eAG) was calculated by combining weighted results from at least 2 days of continuous glucose monitoring performed four times, with seven-point daily self-monitoring of capillary glucose performed at least 3 days per week. The relationship between eAG and HbA1c based on linear regression analysis was: eAG (mg/dl) = (28.7*HbA1c)-46.7, r2=0.84 (Diabetes Care 2008; 31:1-6).

Dự kiến ​​AG (eAG) đã được tính toán bằng cách kết hợp các kết quả có trọng lượng” từ ít nhất 2 ngày theo dõi glucose liên tục thực hiện bốn lần, với bảy điểm hàng ngày tự theo dõi đường mao mạch thực hiện ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Mối quan hệ giữa eAG và HbA1c dựa trên phân tích hồi quy tuyến tính là: eAG (mg/dl) = ( 28,7 * HbA1c ) – 46,7 , r2 = 0,84 ( Diabetes Care 2008; 31: 1-6 ).

 

Table 1 depicts this relationship

Bảng 1 mô tả mối quan hệ này .

How does Fasting Glucose Relate to HbA1c?

Thử đường lúc đói Liên quan đến chỉ số HbA1c như thế nào?

 

Further analyses of the DCCT data showed that among single time-point measurements, post-lunch and bedtime glucose showed relationships to HbA1c that were the most similar to full 7-point profile glucose. Fasting glucose correlated less well and results showed that with increasing HbA1c, fasting glucose progressively underestimated the level of HbA1c and/or AG calculated from the 7-point profile.

Phân tích sâu hơn về dữ liệu DCCT cho thấy rằng trong số đo thời điểm duy nhất, sau bữa ăn trưa và glucose trước khi đi ngủ cho thấy mối quan hệ đến HbA1c mà là rất tương tự với hồ sơ thử 7 lần. Đường huyết lúc đói tương quan ít hơn và kết quả cho thấy, với sự gia tăng chỉ số HbA1c, đường huyết lúc đói dần dần đánh giá thấp mức độ HbA1c và / hoặc AG tính từ hồ sơ thử 7 lần.

 

What Does All of This Mean?

Tất cả các điều này có nghĩa là gì?

 

First, there is a very predictable relationship between HbA1c and AG. Understanding this relationship can help patients with diabetes and their health-care providers set day-to-day targets for AG based on HbA1c goals (e.g. American Diabetes Association recommendations).

Đầu tiên, đó là một mối quan hệ rất có thể dự đoán giữa HbA1c và AG. Hiểu mối quan hệ này có thể giúp bệnh nhân tiểu đường và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của họ thiết lập hằng ngày – chỉ tiêu cho AG dựa trên mục tiêu HbA1c (ví dụ Hiệp hội tiểu đường Mỹ khuyến nghị).

 

Second, fasting glucose should be used with caution as a surrogate measure of AG.

Thứ hai, đường huyết lúc đói nên thận trọng khi dùng như một biện pháp thay thế của AG.

 

Finally, it is important to remember that HbA1c is a weighted average of glucose levels during the preceding 4 months. Unless the patient’s glucose levels are very stable month after month, quarterly measurement is needed to ensure that a patient’s glycemic control remains within the target range.

Cuối cùng, điều quan trọng là hãy nhớ rằng HbA1c là bình quân của các mật độ glucose trước đó 4 tháng. Trừ khi mức độ glucose của bệnh nhân hằng tháng rất ổn định, đo lường mỗi 3 tháng là cần thiết để đảm bảo rằng việc kiểm soát đường huyết của bệnh nhân vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.ngsp.org/A1ceAG.asp
  2. http://www.dieutri.vn/sinhhoamau/16-1-2012/S1954/Thu-nghiem-A1C.htm
  3. https://www.google.com/search?q=HbA1C+test+Results+images
  4. https://www.dietvsdisease.org/normal-hba1c-range/