Hãy Lắng Nghe Tôi – Please Listen to me – Song ngữ

English: Anonymous.

Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên.

Compile: Nhóm Hoa Sen.

 

Hãy Lắng Nghe Tôi – Please Listen to me

 

When I ask you to listen to me

and you start giving me advice,

you have not done what I asked.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ,

nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu

 

When I ask you to listen to me

and you begin to tell me why

I shouldn’t feel that way,

you are trampling on my feelings.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

bạn lại tuôn lời giải thích

lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền.

Nhưng có biết không,

bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi.

 

When I ask you to listen to me

and you feel you have to do something

to solve my problem,

you have failed me,

strange as that may seem.

Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi,

thì bạn lại muốn làm điều gì đó

để giúp tôi giải quyết được vấn đề.

Nhưng có biết không,

vô tình bạn đã phụ tôi rồi.

 

Listen! All I ask is that you listen.

Don’t talk or do – just hear me.

Advice is cheap; 20 cents will get

you both Dear Abby and Billy Graham

in the same newspaper.

And I can do for myself; I am not helpless.

Maybe discouraged and faltering,

but not helpless.

Cũng lạ, phải không bạn?

Lắng nghe! Chỉ cần bạn lắng nghe thôi.

Không cần phải nói hay làm gì,

mà chỉ cần nghe thôi.

Tôi có thể đang nản lòng hay cảm thấy rất mỏng manh

Nhưng không phải là bất lực.

 

When you do something for me that I can

and need to do for myself,

you contribute to my fear and

inadequacy.

Khi bạn làm một điều gì dùm tôi

mà tôi có thể tự làm được, và cần nên làm

thì chỉ khiến tôi cảm thấy đau hơn,

và sợ hãi khi thấy mình là vô dụng.

 

But when you accept as a simple fact

that I feel what I feel,

no matter how irrational,

then I can stop trying to convince

you and get about this business

of understanding what’s behind

this irrational feeling.

Nhưng, chỉ cần bạn chấp nhận một sự thật đơn sơ,

rằng tôi đang cảm nhận những gì mình cảm nhận

Cho dù có vô lý đến đâu,

để rồi tôi có thể thôi cố gắng thuyết phục bạn

và quay trở lại với chính mình,

để thấy được những gì đang có mặt ở phía sau.

 

And when that’s clear, the answers are

obvious and I don’t need advice.

Irrational feelings make sense when

we understand what’s behind them.

Hiểu rồi thì câu trả lời cũng sẽ rõ ràng thôi

đâu cần gì thêm nữa lời khuyên nào

Những muộn phiền vô lý đó,

sẽ trở thành hữu lý

khi ta thấy rõ rồi những gì ở phía sau

 

Perhaps that’s why prayer works, sometimes,

for some people – because God is mute,

and he doesn’t give advice or try

to fix things.

God just listens and lets you work

it out for yourself.

Và có lẽ vì vậy,

mà sự nguyện cầu đôi khi lại hữu hiệu

cho rất nhiều người

Vì Trời Phật lặng thinh,

các ngài không cho lời khuyên

hay sửa đổi một điều gì.

Các ngài chỉ lắng nghe thôi,

vì biết rằng, chúng ta có thừa khả năng tự bước tới.

 

So please listen, and just hear me.

And if you want to talk, wait a minute

for your turn – and I will listen to you.

Vì vậy, xin bạn hãy lặng thinh

chỉ cần lắng nghe thôi.

Và nếu như bạn có gì cần muốn nói

xin cho tôi một vài phút

tôi hứa, đến phiên bạn

tôi sẽ lắng nghe với trọn một tấm lòng.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/p146a4250/chi-can-lang-nghe-thoi-please-listen
  2. Photo 1: https://www.facebook.com/plslistentomenow/
  3. Photo 2: http://www.wallcoo.net/paint/Donald%20Zolan_Early_Childhood_01/index2.html