Hai quỉ tranh nhau – Pisacah Devils – Song ngữ

Sakyamuni’s One Hundred Fables

Kinh Bách Dụ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Lotus group.

Once upon a time, there were two Pisacah devils who conjointly owned a suitcase, a stick and a pair of wooden shoes about which they fought for their monopoly. They were quarreling all day long without reaching a settlement.

An onlooker came over and asked, “What are the particularities of those three things that you have been fighting for so angrily?”- The two devils replied, “This suitcase of ours turns out all sorts of things such as clothes, food, bed articles used on a bed, and other living necessities. One who takes the stick can conquer his hateful enemies without encountering resistance. One who puts on these shoes will be able to fly without a hitch.”

Xưa có hai con quỉ Tỳ-xá-xà (Pisàca) (22) chung nhau một cái rương, một cái gậy, một đôi guốc. Một hôm hai con cãi nhau, tranh nhau, con nào cũng muốn mình được cả. Hai con phân-vân suốt ngày không sao xử bình được. Khi ấy có người đi lại thấy thế, hỏi: “Rương, gậy, guốc này có cái gì kỳ-dị mà các ngươi cãi nhau, tranh nhau và giận nhau đến thế?” Hai quỉ cùng đáp: “Rương của chúng tôi hiện đủ tất cả quần áo, giường đệm, chăn gối, vật-thực, đồ dùng…; gậy này khi cầm vào tay, oán-địch đều quy-phục không dám tranh-đấu; guốc này đi vào, bay đi tự-tại không chút ngăn-ngại!”

 

Upon hearing it, the onlooker said to the devils, “Would you please stand further away! Let me equally apportion them to you both.”- The two devils moved away. Immediately the onlooker flew off snatching their suitcase and stick with the shoes on. The two devils were startled at the loss of their share. To them he said, “I got what you have been fighting for. Now you need not are any more.”

Người ấy nghe rồi bảo: “Các ngươi đứng xa một chút, ta sẽ vì các ngươi chia đều các vật này cho!” Hai quỉ nghe lời đứng ra xa, tức thì người ấy ôm rương, cầm gậy và xỏ guốc bay mất. Hai quỉ ngạc-nhiên, không được gì cả. Bay đi người ấy ngoái lại bảo hai quỉ: “Các ngươi cãi nhau, tranh nhau, ta lấy đem đi để các ngươi không còn tranh nhau nữa!” 

 

Here Pisacah refers to devils and heretics. Almsgiving applies to the suitcase that turns out all the essential things to the needs of the Five Ways of Existence such as human beings, Devas, etc. Meditation symbolizes the stick, which can disperse or submit devils, enemies and afflictions as thieves. – Commandments observing is like the shoes that ensure rebirth in the world of Devas and men.

As for the devils and heretics, coveting the suitcase, it signifies that they labor themselves to the seeking for the reward of Enlightenment in the imperfect way, which result in nothing to be obtained.- If one can perform acts of merit together with almsgiving, commandments observing and meditation practice, he will be rid of all suffering and in turn obtain Nirvana.

Quỉ Tỳ-xá-xà ví-dụ vào các ma, ngoại-đạo. “Bố-thí” như rương, các đồ dùng của trời, người… trong năm đường đều từ đấy phát-sinh. “Thiền-định” như gậy, tiêu-phục như giặc-giã phiền-não, ma-oán. “Trì-giới” như guốc, quyết-định sinh lên Nhân, Thiên. “Các ma, ngoại-đạo tranh rương” ví-dụ vào chúng-sinh trong sinh-tử (hữu-lậu) gượng cầu quả-báo không được gì cả. Nếu tu-hành được hạnh lành, bố-thí, trì-giới, thiền-định sẽ thoát khổ và được đạo-quả! (23)

 

Chú thích:

  • (22) Tỳ-xá-xà: Tên một loài quỉ trên cõi trời Trì-Quốc, Trung-Hoa dịch là

    “Điên- quỉ” (con quỉ điên-cuồng).

  • (23) Đến đây hết quyển thứ 2.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2