Funny Stories –
Chuyện Vui

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Vit Ng: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Middle Way

01.  Câu chuyn tình – The love affair – Song ng

pastedGraphic.png

  01.  Câu chuyn tình – The love affair – Song ng

Câu chuyn tình – The love affair

pastedGraphic_1.png

An attorney was having an affair with his secretary. Shortly afterward, she told him she was pregnant. Not wanting his wife to know, he gave his secretary a sum of money and asked her to go to Italy and have the baby there.

Mt lut sư có chuyn b bch vi thư ký ca mình. Không lâu sau đó, cô ta báo cho ông ta biết cô ta có thai. Không mun v mình biết, ông ta đưa cô thư ký mt s tin và nói cô ta đi Italy và sinh đa tr đó.

“But how will I let you know the baby is born?” she asked.

He replied, “Just send me a postcard and write ‘spaghetti’ on the back. I’ll take care of the child’s expenses.”

Not knowing what else to do, the secretary took the money and flew to Italy.

“Nhưng làm sao em s cho anh biết đa tr được sinh ra?” cô ta hi. Ông ta tr li, “Ch cn gi anh mt tm bưu thiếp và viết ‘xpaghetti’ (mỳ ng Ý-ND) mt sau. Anh s lo tin cho đa tr.”

Không biết phi làm gì na, cô thư ký cm tin và bay qua Italy.

Six months went by and then one day, the attorney’s wife called him at the office and explained, “Dear, you received a very strange postcard in the mail today from Europe, and I don’t understand what it means.”

Sáu tháng trôi qua và ri mt ngày kia, v ca viên lut sư gi ông ta ti văn phòng và ging gii, “Anh yêu, hôm nay anh nhn được tm bưu thiếp rt l t Châu Au, và em không hiu nó có nghĩa gì.”

The attorney said, “Just wait until I get home, and I will explain it to you.” Later that evening the attorney came home, read the postcard, fell to the floor with a heart attack.

Viên lut sư nói, “Hãy đi cho đến khi anh v nhà, và anh s gii thích cho em.” Sau đó viên lut sư v nhà vào bui chiu, đc tm bưu thiếp, ngã ra sàn vi mt cơn đau tim.

Paramedics arrived and took him to the ER.

The lead medic stayed back to comfort the wife. He asked what trauma had precipitated the cardiac arrest.

Nhân viên y tế đến và đưa ông ta vào phòng cp cu.

Bác sĩ trưởng khoa li đ an i người v. Ông ta hi chn thương nào đã gây ra vic ngưng tim.

pastedGraphic_2.png

So, the wife picked up the card and read aloud:

“Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti – Two with sausage and meatballs, two without.”

Vì thế, người v nht tm cc lên và đc to:

“Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti, Xpaghetti – Hai có xúc xích và tht viên, hai không.”

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://tenor.com/view/cats-i-love-you-kitten-kitty-love-gif-15700290
  3. https://www.ems1.com/patient-assessment/articles/im-an-emt-i-can-help-getting-involved-when-off-duty-bBcg4spBUprRxwZi/