Em có một giấc mơ…I just have a dream… – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Em có một giấc mơ…I just have a dream…

A young woman was taking an afternoon nap. After she woke up, she told her husband, “I just dreamed that you gave me a pearl necklace for Valentine’s Day. What do you think it means?”

Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng: “Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì?

 

“You’ll know tonight.” he said.

That evening, the man came home with a small package and gave it to his wife. Delighted, she opened it–only to find a book entitled “The meaning of dreams”.

“Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói.

Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra – chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://geroldblog.com/2013/12/04/5852/
  3. http://hocnua.vn/thu-vien/drunk-say-2650.html
  4. https://www.pinterest.com/pin/128915608056115972/
  5. http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/jamesfallows/130523searches.jpg
  6. http://quotesgram.com/before-and-after-marriage-quotes/
  7. https://startpeeps.com/index.php?tab1=hashtag&query=love