Eleventh Morning – Trò Chơi Định Tâm – Concentration Game – Song ngữ

English: Joseph Goldstein.

Việt ngữ: Nguyễn Duy Nhiên.

Compile: Lotus group.

 

Eleventh Morning – Trò Chơi Định Tâm – Concentration Game

 

           For every breath that you exhale, count one.

           The next breath, two; up to ten. Not missing a breath.

 

Today we’re going to play a game. It’s called the concentration game. The rules are these: In the next hour, for every breath that you exhale, count one. The next breath, two; up to ten. Not missing a breath.

Sáng hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Nó gọi là trò chơi định tâm. Luật chơi như sau: trong vòng một tiếng đồng hồ sắp tới, mỗi hơi thở ra, bạn đếm một. Hơi thở kế bạn đếm hai, cho đến mười. Không được thiếu một hơi thở nào.

 

   For each out breath, or falling of the abdomen, count

   one number. If you miss the count because you forget what

   number you’re on—back to one.

 

For each out breath, or falling of the abdomen, count one number. If you miss the count because you forget what number you’re on—back to one. If you miss a count because your mind wanders and goes off the breath—back to one. Ignore everything else.

Mỗi khi bạn thở ra, hay bụng xẹp xuống, đếm tăng lên một số. Nếu giả sử bạn quên đếm vì bạn không nhớ là mình đang đếm tới số mấy – trở lại bắt đầu từ số một. Nếu bạn quên đếm vì đầu óc đang suy nghĩ việc gì khác, không chú ý đến hơi thở – trở lại từ số một. Chỉ chú ý đến việc đếm hơi thở, quên hết mọi chuyện khác.

 

There are some things which may begin to happen. The breath may become erratic, fast or slow, fine or deep. Stay with it. One to ten. Then begin one to ten again. It may be that after about five minutes, the mind starts thinking, “This is stupid, I’m not going to sit here for an hour and count to ten.” Keep counting.

Có những chuyện có thể xảy ra. Hơi thở có thể sẽ trở nên bất thường, khi chậm, khi nhanh, khi sâu, khi cạn. Cứ việc ở với hơi thở. Tù một cho tới mười. Có lẽ sau năm phút, bạn sẽ bắt đầu có ý nghĩ: “Cái này thật là ngu, mình bỏ một tiếng đồng hồ ra ngồi đây để đến một cho tới mười làm khỉ gì đây?” Hãy cứ tiếp tục đếm.

 

And if, because of that thought you miss a breath, back to one again. It maybe that all kinds of pains and tensions arise in the body. Ignore them. One to ten. This is a way to specifically strengthen the one-pointedness factor of mind, training it to stay on a single object. If you find the game useful in your practice, from time to time you can incorporate it in your sittings.

Và nếu ý nghĩ đó làm bạn quên đếm một hơi thở, trở lại từ đầu. Có thể có nhiều sự khó chịu, đau đớn nổilên trong thân. Ðừng để ý đến chúng. Chỉ từ một cho đến mười. Ðây là một phương pháp đặc biệt dùng để kiên cố thêm tâm hành định của ta, tập cho tâm ta có thể ở với một đối tượng duy nhất. Nếu bạn cảm thấy trò chơi này hữu ích trong việc tu tập, thỉnh thoảng bạn có thể xen lẫn phương pháp này vào những giờ ngồi thiền của mình.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://theravada.vn/ba-muoi-ngay-thien-quan-loi-mo-dau/
  2. https://tienvnguyen.net/images/file/lHJ4Mqq01wgQAPRx/30-ngaythienquan.pdf
  3. https://www.tienvnguyen.net/images/file/8hKjNaq01wgQAKJW/the-experience-of-insight.pdf
  4. Photo 2: https://www.nytimes.com/2016/11/09/well/mind/breathe-exhale-repeat-the-benefits-of-controlled-breathing.html
  5. Photo 3: https://anzmh.asn.au/mental-health/deep-breath-helpful-mental-health/
  6. Photo 4: http://andrewcheon.weebly.com/the-respiratory-system.html