Để Dành Sữa – The Stupid Man Stores Up Milk – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Middle Way Group.

 

The Stupid Man Stores Up Milk – Để Dành Sữa

 

Once upon a time there was a stupid man who was about to give a party. He wanted to store up milk for his guests. “If I milk the cow beforehand every day, he thought, little by little, there will be too much of milk and will not be enough space to store it and it may even spoil. It would be better to let it remain inside of the cow. I’ll milk the cow right away at the time of the party.”

Xưa có người ngu muốn dành sữa đãi khách. Người ấy nghĩ: “Ngày ngày vắt sữa để dành trong hộp, sữa mỗi ngày mỗi nhiều không có chỗ để, lại chua ra, không bằng ta cứ để ngay trong bụng nó, khi mời khách, ta sẽ vắt ra, tốt hơn!”

 

He then separated the cow from the calf and tied them up apart. A month later, he actually gave the reception. He tried to milk the cow, but the milk had run dry. Some guests got annoyed and others laughed at him.

Nghĩ rồi, người ấy liền dắt những con bò cái buộc một nơi. Độ sau một tháng mời khách đến, người ấy dắt bò về vắt sữa, vú bò khô-quắt, không có một giọt sữa, tân-khách kẻ giận, người cười khôn tả.

 

So are the idiotic fellows who want to give alms at once but prefer to wait until they possess great wealth. It usually happens that, before they can scrape together enough money, it is seized by the country officers or taken away by robbers and thieves or by fire and flood. It also happens that, due to their sudden demise, they are not in time for giving alms.

This is just like the story of the stupid man who stored up milk.

Người ngu muốn tu bố-thí, lại nói: “Đợi khi rất giầu ta sẽ bố-thí không vội!” Khi chưa kịp gom góp đủ tiền của đã bị quan tham, nước lụt, lửa cháy, trộm giặc cướp-đoạt hoặc bị chết trước khi định bố-thí. Như thế khác gì người ngu dành sữa!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/1#c2
  4. https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/82822
  5. https://quangduc.com/a32166/kinh-bach-du
  6. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html