Đàn-bà muốn con – A Woman Longs For A Second Child – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Lotus group.

 

 A Woman Longs For A Second Child – ĐÀN-BÀ MUỐN CON

 

Once there was a woman who longed for a second child. He asked other women, “Who could bring me another child?” – An old lady told her, “I can find a way for you to give birth to another child, on one condition that you should offer a sacrifice to God.” – She asked, “What have I to offer as a sacrifice?” – Thereupon, the old lady replied, “Kill your son and use his blood as a sacrifice to God. Thus, you’ll certainly get many other children.” – Subsequently, she tried to follow the old lady’s instructions. A wise man nearby heard the story first jeered and then scolded the woman, “How so stupid and ignorant you are! To kill your son that you have now! Are you sure that you’ll have another one whose birth is unknown?”

Xưa người đàn-bà có một con muốn được thêm con nữa mới hỏi người đàn-bà khác: “Thưa bà, bây giờ ai có thể làm cho tôi được thêm con nữa bà nhỉ?” Trong chỗ ấy có bà lão bảo: “Tôi có thể bảo cô cách cầu thêm con được, bằng cách là phải tế trời!” Người đàn-bà kia hỏi: “Thưa bà, tế trời cần dùng những vật gì?” – Bà lão bảo: “Cô hãy giết đứa con hiện có của cô đi để lấy máu tế trời thời sẽ được nhiều con!” Người đàn-bà kia nghe lời, đang toan giết con lấy máu tế trời, bên cạnh nhà có bậc trí-thức thấy thế gọi mắng: “Đồ ngu không có trí-tuệ gì cả, đời nào con chưa đẻ thêm đã giết đứa con hiện có đi bao giờ không?”

 

So is the stupid man who in order to get uncertain happiness, plunges into the burning pit and does all, sorts of wrong-doings in the hope of entering Heaven after death.

Người ngu ở đời cũng thế, mong sinh lên trời; chưa được sinh đâu, đã tự gieo mình vào hố lửa hại thân!

 

Source:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/1#c2