Con ngựa ông gọi tối qua – Your horse called last night – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Con ngựa ông gọi tối qua – Your horse called last night

 

A woman came up behind her husband while he was enjoying his morning coffee and slapped him on the back of the head. “I found a piece of paper in your trouser pocket with the name Marylou written on it, “she said, furious. “You’d better have an explanation.”

Một bà vợ đi đến phía sau chồng và vỗ vào sau đầu ông ta trong khi ông ta đang uống cà phê sáng.”Tôi tìm thấy một mảnh giấy trong quần ông có cái tên Mary,” bà ta nói một cách giận dữ.”Ông nên giải thích.”

 

“Calm down, dear,” the man replied.

“Remember last week when I was at the races? That was the name of the horse I backed. “The next morning, his wife whacked him again. “What was that for?” he groaned.

“Your horse called last night,” she said.

“Bình tĩnh nào, em yêu,” ông ta giải thích.”

Em có nhớ tuần qua anh xem đua ngựa không? Đó là tên con ngựa anh đánh cuộc.”Sáng hôm sau, bà vợ lại phát mạnh ông ta một cái.”Tại sao em làm thế?” ông ta rên rỉ.

” Con ngựa của ông gọi tối qua,” bà ta nói.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://www.nairaland.com/3020594/life-before-marriage-vs-life
  3. https://www.pinterest.com/pin/316659417521625455/
  4. http://www.relaxfunny.com.my/2015_08_01_archive.html
  5. https://ablognso.wordpress.com/category/las-vip-very-interesting-palabras/
  6. http://wwwlove21.blogspot.com/2012/02/single-me.html
  7. http://ieltsdominic.com/your-horse-called-last-night/
  8. http://www.bajiroo.com/2015/01/21-lol-girl-bizarre-things-must-send-mental-hospital/5/