Con chó làm phiền – Annoying Dog – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Con chó làm phiền – Annoying Dog

 

A guest is eating in a hotel restaurant, all of a sudden, he notices a dog.
It’s sitting close by and staring at him. The man tries to ignore it but can’t.

Một khách hàng đang dùng bữa trong nhà hàng, đột nhiên ông chú ý đến một con chó gần cửa và đang nhìn trằm trằm vào mình. Người đàn ông cố lờ đi, nhưng không thể.


Eventually, the man calls over the waiter, “Excuse me, but why does that dog staring at me?”
And the waiter replies, “It’s because you’re eating from his favorite plate.”

Cuối cùng, ông gọi người bồi bàn lại và hỏi: “Xin lỗi, tại sao con chó kia cứ nhìn trằm trằm vào tôi vậy?” người bồi bàn trả lời:

“bởi vì ông đang ăn trên cái đĩa yêu thích của nó.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-75183.html
  2. http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3580520/Mother-quintuplets-Kim-Tucci-shares-heart-warming-photos-five-precious-babies.html
  3. http://www.funnyfidos.com/dont-worry-well-blame-the-little-guy/
  4. http://emilysquotes.com/tag/death/page/3/
  5. http://www.vetstreet.com/our-pet-experts/why-does-my-dog-stare-at-me
  6. http://thewatchers.adorraeli.com/2011/03/12/the-earths-axis-has-shifted-10-cm-and-the-days-become-shorter/
  7. https://www.pinterest.com/daniellehaney14/single-vs-married-lol/