Chương 9 – Thiền Chỉ và Thiền Quán – Samatha and Vipassanā – Song ngữ

Vipassanā Bhāvanā

Minh Sát Tu Tập

English: Achaan Naeb Mahaniranonda- Boonkanjanaram Meditation Cente

Việt ngữ: Tỳ kheo Pháp Thông

Compile: Lotus group

Chương 9 – Thiền Chỉ và Thiền Quán – Samatha and Vipassanā

 

1.9 DIFFERENCE BETWEEN SAMATHA AND VIPASSANA BHAVANA

IX- KHÁC BIỆT GIỮA THIỀN ĐỊNH & THIỀN MINH SÁT

 

   Khác nhau giữa Thiền Chỉ và Thiền Quán


 

 

  The result of samatha is one-pointedness(ekaggata). Kết quả của thiền chỉ là nhất tâm.

 

Tứ Thiền nghĩa là bốn cấp độ nhập định được chia ra Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiềnTứ thiền.

 

  Vipassana and Samatha

 

 

Samatha Bhavana is kusala and it’s in Vata-Dukkha (Samsara). It existed before the Lord Buddha. Vipassana-bhavana is kusala but it is out of Samsara, and was discovered by the Lord Buddha.

Tu tập thiền chỉ là thiện pháp và vẫn còn sinh tử luân hồi. Nó có trước thời Ðức Phật. Tu tập thiền quán là thiện pháp nhưng nó vượt khỏi Luân hồi sanh tử do đức Phật khám phá.

 

The feeling when Jhana is reached is one of being happy, permanent, and with self, atta (moha still exists). The feeling when vipassana yana is realized is that of impermanence, suffering, and no-self (anatta).

Cảm giác khi thiền định đạt được là người ta đạt đến một hạnh phúc thường còn với bản ngã (si mê vẫn còn). Cảm giác khi Tuệ minh sát đạt được, đó là vô thường, khổ và vô ngã.

  For example, for a lust nature, asubha or meditation on corpses is recommended.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://tienvnguyen.net/images/file/Ek9kQjfF1wgQANp7/minhsattutap.pdf
  2. https://www.vipassanadhura.com/PDF/vipassanabhavana.pdf
  3. https://www.budsas.org/uni/u-gtmst/gtmst-11.htm
  4. https://theravada.vn/minh-sat-tu-tap-chuong-ix-khac-biet-giua-thien-dinh-thien-minh-sat/
  5. Photo 2: https://dorjeshudgen.wordpress.com/2017/07/16/analytical-meditation-fixation-meditation/
  6. Photo 3: http://evdhamma.org/index.php/documents/minhsattutap/item/1294-minhsattutap-chuong1-daophat-song-ngu
  7. Photo 4: http://evdhamma.org/index.php/documents/minhsattutap/item/1298-chuong5-minhsattutp-song-ngu
  8. Photo 5: https://www.morbidanatomy.org/classes/death-meditation-workshop-a-four-part-series-of-guided-meditations-with-eastern-trained-meditation-and-pranayama-teacher-bryan-melillo-beginning-february-2