Chung Thủy – Faithfull – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Chung Thủy – Faithfull

 

After having died, a couple souls flied to the heaven gate, St. Pierre opened the door and informed that for one time of unfaithfulness to each other in their life they will be prod by a needle.

Hai vợ chồng nọ sau khi chết hồn bay đến cửa thiên đàng. Thánh Pierre ra mở cửa và báo cho họ biết rằng, trong đời cứ mỗi lần họ không chung thủy với bạn đời của mình sẽ bị một lần kim đâm.

 

After being prod 5 times, the wife turned to ST. Pierre and asked: “Where is my husband?”

Sau khi bị đâm 5 lần, bà vợ quay lại hỏi: “Chồng tôi đâu rồi?”


“He is lying on the sewing-machine table” St. Pierre replied.

“Ông ta đang nằm trên bàn máy may.” Thánh Pierre trả lời.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://toomva.com/tuyen-tap-truyen-cuoi-song-ngu-anh-viet-phan-1-c.46
  2. https://www.pinterest.com/arrow2120/funny-stuff/
  3. http://wanna-joke.com/mans-best-friend-3/
  4. http://www.rd.com/funny-stuff/15-funny-wedding-photos/
  5. https://www.cartoonstock.com/directory/b/burning_in_hell.asp