Chạy quá tốc độ – Speeding… – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật

Compile: Lotus group

Chạy quá tốc độ – Speeding…

 

A Guy and his wife are driving a car along a twisty road with a

55MPH limit. Cop pulls the guy over.

Một gã đàn ông và vợ đang lái một chiếc xe hơi trên con đường

trên con đường khúc khuỷu có giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ.

Cảnh sát lệnh cho anh ta dừng vào vệ đường.

 

“Had you going about 70 in 55 back there, “says the cop.

“Not me,” says the guy, “Could be your radar picked up someone

else or something, but my speedometer was set right on 55.”

“Ông đã chạy khoảng 70 trong giới hạn 55 phía sau kia,”

cảnh sát nói.

“Không phải tôi,” gã nói, “có thể radar các ông quét ai đó khác

hoặc vật gì đó, nhưng công tơ mét của tôi chỉ đúng 55.”

 

Wife pipes up, “You were to going 70. I’ve told you 20 miles

back you were going to get stopped if you didn’t slow down.”

“Shut up would ya!” mumbles the guy.

Người vợ nói to lên:”anh chạy 70. Em đã nói anh giảm 20 dặm

anh sẽ bị dừng nếu anh không chạy chậm xuống.”

“Câm mỏ bà lại!” gã lầm bầm.

 

“Can I see your proof of insurance?” asks the cop.

“Sure, my card is right here in my wallet.”

“Tôi có thể xem giấy tờ bảo hiểm không?” cảnh sát hỏi.

“Được, thẻ của tôi ở ngay trong bóp tôi.”

 

Wife says, “That card’s no good and you know it.

You haven’t paid the last premium and the company sent you a cancellation notice.”

Vợ nói:”Thẻ đó không thích hợp và anh biết vậy.

Anh chưa trả tiền phí bảo hiểm vừa rồi và công ty đã

gửi anh một thông báo hủy bỏ.”

 

“Damn,” yells the guy. “Would you shut the hell up for once?”

“Ma’am,” says the cop,

“Does this guy always talk to you like this?”

“Only when he’s been drinking.”

“Mẹ kiếp,” gã thét lên. “Bà có chịu câm cái mõm

chó chết của bà một lần không?”

“Thưa bà,” cảnh sát nói, “ông này có luôn nói với bà

như thế này không?”

“Chỉ khi ông ấy đã uống rượu.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://www.pinterest.com/explore/child-custody/
  3. https://www.pinterest.com/pinkinlove/lol/
  4. http://quotesgram.com/funny-drunk-quotes-to-police/
  5. http://www.jokesoftheday.net/jokes-archive/2015/08/05/
  6. https://www.angieslist.com/research/private-investigator-services/