Chặt cây hái quả – Hacking A Tree Down For Fruit – Song ngữ

English: Tetcheng Liao.

Việt ngữ: Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Compile: Lotus group.

 

 

Hacking A Tree Down For Fruit – CHẶT CÂY HÁI QUẢ

 

Once upon a time, there was a king who had a tremendously gigantic and beautiful tree. It always produced excellent fruit with fragrance and sweetness. One day the king told a guest who was visiting his palace, “Wouldn’t you like to pluck some of the fruits?” – The man replied, “I wish to have some, but how Call I get them, the tree is so tall and large.” – The king then ordered to have the tree hacked down to get the fruit. In this context, all hard efforts were made in vain. The king still tried to revive the tree, which had withered and died.

Xưa ông vua nọ có một cây cao lớn, nhiều quả ngon. Một hôm có người lại chỗ nhà vua, nhà vua bảo: “Trên cây này có nhiều quả ngon lắm, người muốn ăn, trèo lên hái mà ăn!” Người ấy đáp: “Tâu Đại-vương, cây này cao lớn quá, tôi muốn ăn nhưng không sao hái được!” Nhà vua bảo: “Tùy đấy, làm sao hái được quả ăn thì làm!” Người ấy liền chặt ngay cây, hy-vọng được quả ngon. Nhưng, quả ngon không được, lại mệt thêm và sau cùng muốn dựng cây lên cho sống, thời cây đã chết khô.

 

So are the people at large, Buddha, the king of the Law, possesses a “tree of keeping commandments” which bears wonderful fruit. It gives people happiness and makes their wishes come true. To get the fruit, one has to observe all commandments. Those who do not know how to do good deeds by expedient means, do wrong things in breaking commandments instead. This is just like the king who ordered to have the tree hacked down and the unable to make it grow again. Those who break commandments are just like that. 

Người đời cũng thế, nơi Phật có cây trì giới hay sinh ra những quả thù-thắng Tâm-ý vui mừng, muốn được ăn quả ấy phải trì-giới và tu mọi công-đức. Nhưng, không biết phương-tiện lại hủy-giới cấm, như người ngu kia chặt cây rồi muốn sống lại sao được!

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhism.org/Sutras/2/FablesSutra.htm
  2. https://tienvnguyen.net/a615/kinh-bach-du-sakyamuni-s-one-hundred-fables
  3. https://phatphapungdung.com/phap-bao/kinh-bach-du-thich-tam-chau-dich-113682.html
  4. https://daitangkinh.net/?f=Kinh-Bach-Du/2