Cái hại của TiVi – Evils of Television – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Middle Way Group.

 

Cái hại của TiVi – Evils of Television


Pastor Brown was preaching an impassioned sermon on the evils of television.

Mục sư Brown đang say sưa về những cái hại của tivi.

“It steals away precious time that could be better spent on other things,” he said.

He advised the congregation to do what he and his family had done.

“Nó lấy cắp đi thời gian quý báu mà có thể nên dùng vào những việc khác,” ông nói.

Ông khuyên giáo dân làm việc mà ông và gia đình đã làm.

“We put our TV away in the closet.”

“That’s right,” his wife mumbled, “and it gets awfully crowded in there.”

“Chúng tôi đặt tivi ở xa trong phòng kho.”

“Đúng rồi,” bà vợ lầm bầm, “và người ta tụ tập vô cùng đông ở đó.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. https://tenor.com/view/cats-i-love-you-kitten-kitty-love-gif-15700290
  3. https://www.ems1.com/patient-assessment/articles/im-an-emt-i-can-help-getting-involved-when-off-duty-bBcg4spBUprRxwZi/
  4. https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/evil-television-vector-2384893
  5. https://www.tvfanatic.com/2019/10/evil-season-1-episode-2-review-177-minutes/