Buddhist Study Stage III – Phật Học Cấp III

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Vit ng: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Middle Way Group

Pht Hc Cp III – Buddhist Study Stage III 

 

Mc Lc – Contents 

 

PART- I – Phn – I

The Buddha – Đc Pht

Lession 1 – Lession 16

Bài s 1 – Bài s 16

PART – II – Phn – II

The teaching – Giáo Pháp

Lession 17 – Lession 45

Bài s 17 – Bài s 45

PART – III – Phn – III

48 Questions – 48 Câu hi

Sources:

Tài liệu tham khảo:

1.     https://bhikkhucintita.files.wordpress.com/2016/08/keystageone.pdf

2.     https://thuvienhoasen.org/a3531/duc-phat