Buddhist Study Stage I – Phật Học Cấp I

English: Jing Yin Ken Hudson

Vit ng: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Middle Way Group

  1. Mc Lc – Contents – Song ng

pastedGraphic.png

  1. Mc Lc – Contents – Song ng
  1.   Mc Lc – Contents – Song ng

Li nói đu – Preface 

1. Bài số 1: Chuyện Đức Phật – Story of the Buddha

2. Bài số 2 – Pháp – The Dharma

2a. Bài số 2a – Không Làm Điều Xấu – Do not do bad things

2b. Bài số 2b – Làm Điều Tốt – Do good things

2c. Bài số 2c – Giữ Cho Tâm Hồn Trong Sáng – Keep Your Mind Clean

3. Bài số 3 – Tăng (Tăng già) – The Sangha

3a. Bài số 3a – Tam Bảo – The Triple Gems

4. Bài số 4 – Không sát sinh – No killing

5. Bài số 5 – Không được ăn cắp – No stealing

6. Bài số 6 – Không được nói dối – No lying

7. Bài số 7 – Kính trọng thầy, cô giáo – Respecting Teachers

8. Bài số 8 – Giúp đỡ lẩn nhau – Helping each

9. Bài số 9 – Giúp đỡ lẩn nhau – Helping each other

10. Bài số 10 – Làm bạn với người tốt – Making good friends

11. Bài số 11 – Đừng ích kỷ – Do not be selfish

12. Bài số 12 – Do not fight with each other – Đừng đánh nhau

13. Bài số 13 – Clean mind – Tâm hồn trong sáng

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. NGHIÊN CU ĐO PHT – SÁCH DÀNH CHO THIU NHI
    NGUỒN DỊCH: SÁCH CỦA QUỸ GIÁO DỤC ĐẠO PHẬT ANH QUỐC 
  2. http://thuvienhoasen.org/p114a3529/muc-luc