Bột Mạ Lúa Mạch – Barley Grass Powder – Song ngữ

English: Nhóm Hoa Sen.

Việt ngữ: BS. Đặng Vũ Thúy Đoan.

Compile: Middle Way Group.

Bột Mạ Lúa Mạch – Barley Grass Powder


Note
– Chú thích:

Dr. Dang Vu Thuy Doan graduated in 1974 from Saigon Medical University, practicing in Australia. She was interested in researching and researching natural plants in the prevention and treatment of diseases. This time, we are pleased to post Barley’s medicinal plant, which is considered as nature’s miracle rejuvenator…

Bác Sĩ Đặng Vũ Thúy Đoan tốt nghiệp năm 1974 từ trường Đại học Y khoa Sàigòn, đang hành nghề tại Úc Châu. Bà đã để tâm tìm hiểu nghiên cứu cây cỏ thiên nhiên trong việc ngừa và trị bệnh. Kỳ này, chúng tôi hân hạnh đăng bài cây thuốc Barley, được xem như thuốc hồi sinh thiên nhiên (nature’s miracle rejuvenator) …

 

Barley, the scientific name is Hordeum vulgare, is known in Chinese books as the buckwheat, not Coixseed. The Coixseed seeds we often see in tonic ginseng tea have the scientific name Coix lacryma-jobi, the Chinese medicine book is called Y Di, in English it is called Job’s Tears, or Coixseed.

Barley, tên khoa học là Hordeum vulgare, được sách Trung Hoa gọi là Đại Mạch , không phải là bo-bo. Hạt bo-bo chúng ta thường thấy trong chè sâm bổ lượng có tên khoa học là Coix lacryma-jobi, sách thuốc Tầu gọi là Ý dĩ, tiếng Anh gọi là Job’s Tears, hay Coixseed.

In this article, the author mentions about gouty arthritis that many Vietnamese men suffer from this condition. Those who believe that “men without wine is like a period of no style” or to be pot companions – to be drinking companions. (especially during the military service) are middle-aged or have too much uric acid in their blood, forming crystals at the joints, especially the fingers. foot and cause pain. Someone has used Green Barley powder to get rid of pain.

Trong bài này, tác giả có nhắc đến chứng thống phong (Gouty Arthritis) mà khá nhiều người đàn ông VN bị chứng này hành hạ. Những người quan niệm “nam vô tửu như kỳ vô phong” hay chén thù chén tạc (nhất là thời gian trong quân ngũ) chừng vào tuổi trung niên hay bị Uric Acid quá nhiều trong máu, đóng thành crystal tại khớp xương nhất là ngón chân cái và gây đau nhức. Có người đã dùng bột Green Barley được khỏi đau.

The book “Green Leaves of Barley” written by Dr. Mary Ruth Swoth and Dr. David Darbo, I was fortunate to read thanks to borrowing from an Australian grandmother. According to the old woman, the old man suffered from inflammatory bowel disease, abdominal pain, bowel movements several times a day, and weight loss. The medicine given by the doctors did not help the old man. Fortunately, a friend lent the old woman a book about Green Barley. The old woman said that the old man has been using Green Barley for 10 months and now he is completely healthy and has gained weight again.

Quyển sách “Green Leaves of Barley” do bác sĩ Mary Ruth Swoth và bác sĩ David Darbo viết, tôi may mắn được đọc nhờ mượn được từ bà cụ người Úc. Theo lời bà cụ thì ông cụ bị bệnh đường ruột (inflammatory bowel disease), đau bụng, đi cầu nhiều lần trong ngày, sụt ký. Thuốc do các bác sĩ cho không giúp được ông cụ. Thời may có người bạn cho bà cụ mượn quyển sách về Green Barley. Bà cụ cho biết ông cụ dùng Green Barley đã 10 tháng và nay thì cụ hoàn toàn khỏe mạnh, đã lên ký trở lại.

 

Now let’s learn about Barley.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về Barley.

Barley is one of the cereals group of rice, wheat, corn and barley. Barley is grown on the highlands, cold climate, so it is not attacked by insects and mold. Barley contains 67% starch, 12.8% proteine (a perfect ratio in nutrition). Unfortunately, in the past people only knew how to use Barley in food for livestock and for making beer. For farmers, barley makes their barren lands a healer of the land. With such a property, Barley can help sick people become sane.

Barley là một trong nhóm ngũ cốc gạo, lúa mì, bắp, lúa mạch. Barley được trồng trên vùng cao nguyên, khí hậu lạnh nên không bị các loài sâu bọ, nấm mốc tấn công. Barley có chứa 67% tinh bột, 12.8% proteine (một tỷ lệ hoàn hảo trong dinh dưỡng). Đáng tiếc, trước kia người ta chỉ biết dùng Barley trong thực phẩm cho gia súc và làm rượu bia. Đối với các nông dân, barley làm các mảnh đất khô cằn của họ trở nên phì nhiêu (a healer of the land). Với đặc tính như vậy, Barley có thể giúp con người bệnh hoạn trở nên lành mạnh.

The medical Patriarch Hippocrates once taught: “When you are sick, you should eat barley porridge (barley gruel is better than all other cereal food in taking care of acute diseases, the finest barley should be used).” Barley water is very good for those who suffer from kidney diseases such as kidney stones and intestinal diseases. How to make Barley water: 50g whole grain barley cooked with 3 parts of water until half is reduced. Barley water mixed with lemon juice is very good for asthma, cough, sore throat.

Tổ sư y khoa Hippocrates từng dạy: “Khi bị đau yếu, nên ăn cháo barley (barley gruel is better than all other cereal food in taking care of acute diseases, the finest barley should be used).” Nước barley rất tốt cho những ai bị bệnh đường thận như sạn thận và bệnh đường ruột. Cách làm nước Barley: 50gr whole grain barley nấu với 3 phần nước cho cạn còn một nửa. Nước Barley trộn với nước chanh rất tốt cho bệnh suyễn, ho, đau cổ họng. 

 

Thanks to the discovery of Japanese doctor Yoshihide Hagiwara, today we have Barley green leaf powder to make drinking water. Dr. Hagiwara has spent more than 10 years researching more than 300 kinds of green plants, from bulbs, branches, to leaves, flowers; he finally found a plant that contains nutrients above all else. It is a young barley plant. From young barley, we have Green Barley powder, which you can easily find at health food stores, or some pharmacies.
Nhờ sự khám phá của bác sĩ người Nhật Yoshihide Hagiwara, ngày nay chúng ta có được bột lá xanh Barley để làm nước uống. Bác sĩ Hagiwara đã bỏ ra hơn 10 năm nghiên cứu hơn 300 loại cây xanh, từ củ, cành, đến lá, hoa; sau cùng ông đã tìm ra một thứ cây có chứa các chất dinh dưỡng hơn tất cả. Đó là cây lúa non barley. Từ cây lúa non barley, chúng ta có bột xanh Barley (Green Barley powder) mà bạn có thể tìm mua dễ dàng ở các tiệm health food, hoặc một số tiệm thuốc tây.

Barley young leaves are the source of most of the body’s main amino acids, it also contains vitamin B (B1-B6-B12), CADEK, folic acid and minerals necessary for the body such as Copper, Iron., Zinc. The most important substance in young barley leaves is chlorophyll.

Lá non Barley là nguồn cung cấp hầu hết các amino acid chính của cơ thể, nó cũng chứa các chất sinh tố B (B1-B6-B12), C-A-D-E-K, folic acid và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Copper, Iron, Zinc. Chất quan trọng nhất trong lá non barley là Chlorophyll (chất xanh diệp lục tố).

 

Chlorophyll has the magical property of removing odors, so you can find chlorophyll in many products like toothpaste, mouthwash, toilet tissue, air purifiers, foot pads, cologne, bubble bath, cigarettes., cough drops.

Chlorophyll có tính kỳ diệu là làm mất đi mùi hôi, vì vậy ta có thể tìm thấy chlorophyll trong rất nhiều sản phẩm như kem đánh răng, thuốc súc miệng, toilet tissue, air purifiers, foot pads, cologne, bubble bath, thuốc lá, thuốc ho.

 

Chlorophyll is easily absorbed from the intestinal tract. We can compare the chlorophyll of plants to the red blood of animals. Chlorophyll stimulates the growth of cells and connective tissues, helps blood to reach cells more, provides oxygen to cells, helps the body heal quickly, especially wounds, ulcers, including ulcers in the stomach, in intestinal diseases. In urinary tract disease, chlorophyll is thought to slow down the formation of kidney stones.

Chlorophyll rất dễ hấp thụ qua đường ruột. Ta có thể so sánh Chlorophyll của thực vật như máu đỏ của động vật. Chlorophyll kích thích sự tăng trưởng của tế bào và các mô liên kết, giúp máu đến tế bào nhiều hơn, cung cấp dưỡng khí cho tế bào, giúp cơ thể mau lành mạnh, đặc biệt là các vết thương, vết loét, kể cả vết loét trong bao tử, trong bệnh đường ruột. Trong bệnh đường tiết niệu, chlorophyll được cho là có thể làm chậm sự tạo sạn thận.

Food and drink, when digested, will produce acid or alkaline substances in the body. Acid-forming foods include sugar, fat, meat – some fruits like cranberries, plums… Alkaline-forming foods include most vegetables, nuts, and fruits, including oranges, lemons, and grapefruit. They are acidic, but through evolution, they form alkaline substances. If you eat citrus and feel uncomfortable because your body already has too much acid, citrus activates those acids to find a way to get rid of it. Eat less and gradually increase until the body is no longer uncomfortable.

Đồ ăn thức uống, khi được tiêu hóa sẽ tạo ra chất acid hoặc chất kiềm trong cơ thể. Các thức ăn tạo acid được kể là đường, mỡ, thịt – một số trái cây như cranberry, mận…. Các thức ăn tạo kiềm được kể là hầu hết các thứ rau, các loại hạt (nuts), các thứ trái cây, kể cả cam, chanh, bưởi. Chúng tuy chua, song qua quá trình tiến hóa, chúng lại tạo chất kiềm alkalin. Nếu bạn ăn cam chanh mà bị khó chịu là vì cơ thể bạn đã có quá nhiều acid sẵn, cam chanh khơi động các chất acid đó để tìm cách loại bỏ nó. Bạn hãy ăn ít một và tăng dần cho đến khi cơ thể không còn bị khó chịu nữa.

Barley also contains a large number of elements (enzymes) necessary for the body’s chemical reactions, transforming and eliminating toxins from the body, reducing swelling in diseases, arthritis, and importantly more than cancer prevention. At this point, you must be interested in knowing the scientific evidence about the benefits of barley (evidence-based medicine). Given the limited scope of an article, I can only quote one or two of the following studies.

Barley còn chứa một số lớn các diếu tố (enzymes) cần thiết cho các phản ứng hóa học của cơ thể, biến đổi và loại bỏ các chất độc khỏi cơ thể, làm giảm hiện tượng sưng trong bệnh, viêm khớp, và quan trọng hơn cả là phòng chống ung thư.
Đến đây chắc bạn rất muốn biết các bằng chứng khoa học về sự lợi ích của barley (evidence-based medicine). Với khuôn khổ hạn hẹp của một bài báo, tôi chỉ có thể trích dịch một hai khảo cứu sau đây.

Dr. Hagiwara performed at Muto Skin Hospital in 1977 with 38 patients aged 10 to 47 with skin diseases such as pustules on the face, melasma, chronic pruritus (eczema). Every 30 minutes before meals, the patient was given Green Barley Powder mixed in a glass of water, 3 times a day. After 3 months, the success rate is 75%, especially with allergic skin disease (eczema).

Bác sĩ Hagiwara đã thực hiện ở bệnh viện da Muto năm 1977 với 38 bệnh nhân tuổi từ 10 đến 47 bị các chứng bệnh ngoài da như mụn mủ trên mặt, vết nám, bệnh ngứa mãn tính (eczema). Cứ 30 phút trước bữa ăn, bệnh nhân được cho uống Green Barley Powder trộn trong một ly nước, ngày uống 3 lần. Sau 3 tháng, kết quả thành công là 75%, nhất là với bệnh dị ứng da (eczema).

Doctor Osamu Yokono, University of Tokyo gave Barley juice to patients with acute pancreatitis, 29 of 34 cases had positive results.

Bác sĩ Osamu Yokono, Đại học Tokyo đã cho các bệnh nhân bị bệnh viêm tụy tạng cấp tính (acute pancreatitis) uống Barley juice, 29 trong số 34 trường hợp có kết quả khả quan.

Dr. Hagiwara and colleagues have found that two substances in Green Barley Juice, hexacosyl alcohol and B-sitosterol, have blood cholesterol-lowering properties, the body is not fully understood, still in the research phase.

Bác sĩ Hagiwara và các cộng sự viên đã tìm được 2 chất trong Green Barley Juice là hexacosyl alcohol và B-sitosterol có tính làm giảm cholesterol trong máu, cơ thể chưa được hiểu rõ, còn trong vòng nghiên cứu. 

Before ending, I invite you to read some of the reader letters printed in the book, which has been reprinted many times – 1987-1990-1992- 1993-1994- 1996 (which is the book I am reading).

Trước khi chấm dứt, mời các bạn cùng đọc một số thư độc giả được in trong sách được tái bản nhiều lần – 1987-1990-1992- 1993-1994- 1996 (là quyển sách tôi đang đọc).

Happy and full of energy

Sung sướng và tràn đầy năng lực

After the surgery for breaking 2 cervical vertebrae, I had to wear a heavy brace to relieve neck pain. I was so depressed that I had to take antidepressants. Drugs make me gain weight, drowsy. When I quit taking medicine, I suffered from depression. Thank God for letting me meet my friend who recommended Barley juice. I have been taking barley juice for 5 weeks now, feeling revitalized, happy, energized. My neck no longer hurts, I can return to church activities again.

Sau cuộc mổ vì gẫy 2 đốt sống cổ, tôi cứ phải đeo cái brace nặng nề để đỡ đau cổ. Tôi rất chán nản đến nỗi phải uống thuốc trầm cảm. Thuốc làm tôi lên ký, buồn ngủ. Tôi bỏ thuốc thì lại khổ sở vì bệnh trầm cảm. Cám ơn Chúa đã cho tôi gặp được người bạn mách tôi Barley juice. Tôi đã dùng barley juice được 5 tuần nay, cảm thấy như được hồi sinh, hạnh phúc, đầy sinh lực. Cái cổ không còn đau nữa, tôi lại có thể trở lại sinh hoạt nơi nhà thờ.

Too good to come true

Điều quá tốt trở thành sự thực

At the age of 37, I had too many health problems. Dissected also many times, including hip replacement. I had to take Feldene, a pain reliever. A friend told me about Barley juice. I tried it out. That was a year ago, and now I don’t have to deal with Feldene anymore. The hip joint is completely pain free, the headache is gone, the sleep is also good, the flu is also gone. Anti-allergy medication is also no longer needed.

Vào tuổi mới 37, tôi đã có quá nhiều vấn đề sức khỏe. Mổ xẻ cũng nhiều lần, kể cả thay khớp háng. Tôi phải uống Feldene, thuốc giảm sưng cho đỡ đau. Có người bạn nói với tôi về Barley juice. Tôi bèn dùng thử. Đó là chuyện một năm qua, nay tôi không còn phải đụng đến Feldene nữa. Khớp háng hoàn toàn không còn bị đau nữa, chứng nhức đầu cũng hết, ngủ cũng ngon, cảm cúm cũng không còn. Thuốc chống dị ứng cũng không còn cần đến.

Warts disappeared

Warts biến mất

I started drinking Barley juice three months ago. At the sixth week, I couldn’t believe my eyes when I discovered the two warts on my right hand were gone. That pimple has been around for over twenty years. The doctor burned it many times but it kept growing back. Now, I often rub my fingers together to enjoy that they are completely normal after all these years.

Tôi bắt đầu uống Barley juice từ ba tháng nay. Vào tuần thứ sáu tôi không tin nơi mắt tôi khi tôi khám phá ra hai cái mụn cóc trên bàn tay phải của tôi đã biến mất. Cái mụn đó đã có trên hai mươi năm. Bác sĩ đốt đã nhiều lần song nó cứ mọc lại. Nay, tôi thường xoa các ngón tay vào nhau để cảm thấy thích thú rằng chúng hoàn toàn bình thường sau bao nhiêu năm.

No more lying-in bed

Không còn nằm bẹp trên giường nữa

I have Lupus, a type of rheumatism that affects the connective tissues causing pain all over my body. I have been lying in bed unable to move because of the pain for nine years. The neighbor told us Barley juice, after two months my friends no longer recognized me, they thought my husband had just married a young wife.

Tôi bị bệnh Lupus, một loại bệnh phong thấp ảnh hưởng đến các mô liên kết làm đau nhức khắp mình. Tôi cứ phải nằm trên giường không dám cử động vì đau đã chín năm rồi. Người hàng xóm mách chúng tôi Barley juice, sau hai tháng bạn bè không còn nhận ra tôi nữa, họ tưởng chồng tôi mới cưới một cô vợ trẻ.

Just keep going like this

Cứ tiếp tục như thế

My husband has been diabetic for more than thirty years, has to inject insulin from 80-100 units every day in the morning and afternoon. After drinking Barley juice for a few months, the amount of insulin is only 30-40 units. His eye was affected by the diabetes that required laser surgery, but it didn’t get much better. This eye exam the doctor was surprised and told him to keep doing what he was doing. His blood pressure used to be 160/130 and now it’s down to 120/74.

Chồng tôi bị bệnh tiểu đường đã hơn ba mươi năm, hằng ngày phải chích Insulin từ 80-100 units sáng chiều. Sau khi uống Barley juice được vài tháng, lượng Insulin chỉ còn có 30-40 units. Con mắt của anh ấy đã bị ảnh hưởng của bệnh tiểu đường phải mổ bằng tia laser, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Kỳ khám mắt này bác sĩ ngạc nhiên và bảo anh cứ tiếp tục những gì anh làm. Áp huyết của anh ấy thường 160/130 và nay thì xuống 120/74.

HOW TO USE GREEN BARLEY POWDER

CÁCH DÙNG BỘT GREEN BARLEY

Remember Green Barley Powder has many vitamins and enzymes so it will be destroyed in hot or frozen environment. So do not expose Green Barley powder to the sun or mix with hot water, nor refrigerate.

Mix one or two teaspoons of Green Barley powder in a glass of cold water. Should be taken on an empty stomach, about 30 minutes before a meal or 2 hours after a meal. If you have chronic diseases, such as diabetes, joint pain, cardiovascular disease, you should take 3 times a day (4-6 spoons a day). Children: take 1/4 teaspoon. Older children: take 1/2 teaspoon. According to Dr. Hagiwara, adults can take 10 to 20 tablespoons a day.

Nên nhớ Green Barley Powder có nhiều sinh tố và diếu tố (enzymes) vì vậy nó sẽ bị hủy trong môi trường nóng hoặc đông lạnh. Vì vậy đừng để bột Green Barly phơi ra ánh nắng hoặc trộn nước nóng, cũng đừng để trong tủ lạnh.
Pha một hoặc hai muỗng cà phê bột Green Barley trong một ly nước lạnh. Nên uống lúc bụng trống, tức 30 phút trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn. Nếu bạn bị các chứng bệnh kinh niên, như tiểu đường, đau khớp, bệnh tim mạch, bạn nên uống ngày 3 lần (4-6 muỗng một ngày). Trẻ nhỏ: uống 1/4 muỗng. Trẻ lớn: uống 1/2 muỗng. Theo bác sĩ Hagiwara, người lớn có thể dùng từ 10 đến 20 muỗng một ngày.

If you feel uncomfortable while drinking Barley Juice, you should be glad that your body is eliminating toxins, you should reduce the amount for a few days, not completely. At least you have to take Green Barley for 4 to 6 months, you expect to be effective. But many people get the effect of Green Barley within a few weeks.

Nếu bạn cảm thấy khó chịu khi uống Barley Juice, bạn nên mừng vì cơ thể bạn đang loại chất độc, bạn nên giảm phân lượng trong vài ngày chứ đừng bỏ hẳn. Ít nhất bạn phải uống Green Barley từ 4 đến 6 tháng, bạn mới mong có hiệu quả. Song có nhiều người nhận được hiệu quả của Green Barley trong vòng vài tuần.

 

Note – Ghi chú:

 

I published this Green Barley article in the Common Medicine section of Nguoi Viet Queensland (Australia) newspaper, issue 213 in November 2005. Some patients have taken Green Barley. One thing I have learned from patient reports and blood test results is that Green Barley is very effective in reducing uric acid levels in the blood and is very effective in treating gout.

Bài Green Barley này tôi đã cho đăng trong mục Y học thường thức của báo Người Việt Queensland (Úc Châu) số báo 213 hồi tháng 11/2005. Một số bệnh nhân đã dùng Green Barley. Một điều tôi học được từ các báo cáo của bệnh nhân và kết quả thử máu là Greeen Barley rất công hiệu làm giảm lượng acid uric trong máu và rất công hiệu trong điều trị bệnh thống phong (gout).

 

I was also quite surprised with the results. I don’t have scientific studies such as dividing 2 groups of patients, group taking Green Barley, group taking placebo etc. I only have a few cases, you can think of it as scum, quack… it’s up to you friend. Green Barley for some people is also a bit difficult to drink because of the smell of young grass and the glass of water is green. But if you get used to it, it’s not difficult to drink.

Tôi cũng khá ngạc nhiên với kết quả. Tôi không có các khảo cứu khoa học như chia ra 2 nhóm bệnh nhân, nhóm dùng Green Barley, nhóm dùng placebo v.v.. tôi chỉ có một số trường hợp thôi, các bạn có thể cho là tầm xàm, lang băm… thì tùy các bạn. Green Barley đối với một số người cũng hơi khó uống vì có mùi cỏ non và ly nước thì mầu xanh lè. Song uống quen thì không khó uống đâu.

Here is a case:

Sau đây là một trường hợp:

Mr. H.D., over 50, I first met 10 years ago, he has gout attacks very often, sometimes in a wheelchair, sometimes swollen knees, sometimes ankles, sometimes wrists. Gout drugs such as Zyloprim, Colgout, Indocid also only help temporarily. The wife told me that he said that there was no doctor who could cure him, every doctor had the same amount of medicine. I referred him to the famous rheumatologist. This doctor also took water from the knee to test to determine if it was Gout, injected steroids, gave Zyloprim from 100mg gradually increased to 300mg, etc.

Ông H.D., ngoài 50, lần đầu tiên tôi gặp 10 năm về trước, ông này bị gout attack rất thường xuyên, có lúc phải ngồi xe lăn, lúc thì sưng đầu gối, lúc thì mắt cá chân, lúc thì cổ tay. Các thuốc trị gout như Zyloprim, Colgout, Indocid cũng chỉ giúp tạm thời. Bà vợ kể với tôi rằng ông ấy nói rằng chẳng có bác sĩ nào chữa được cho ông ấy đâu, bác sĩ nào thì cũng chừng đó thuốc. Tôi bèn giới thiệu ông ta đến bác sĩ rheumatologist nổi tiếng. Bác sĩ này cũng lấy nước đầu gối thử để xác định là Gout, chích steroid, cho uống Zyloprim từ 100mg tăng dần lên 300mg v.v…

 

He took the medicine exactly as he was told, the gout was also reduced, he did not have a severe attack, but now he has wrist pain, tomorrow knee pain. There was a blood test for liver function, I saw an increase in ALT-AST, I said: “Maybe you have been taking Zyloprim for a long time and your liver has been slightly affected, but you can’t quit, just try Green Barley and see. , books say Green Barley is one of those things that help filter the liver and kidneys. That time was in November 2006. After Tet (February 2007), the wife came to the clinic and told me: “On New Year’s Day Mr. He tried drinking beer but he didn’t have gout, he declared that he was free from gout.” I asked more and found out that he has been taking Green Barley for three months. He also stopped taking Zyloprim. Uric acid has not changed. 0.35). The wife added: “The doctor’s Green Barley has already spread to France, Canada, and the US. He phoned all his friends (he belonged to the Red Hat army, had a lot of friends in the army, but soldiers often drank, so they were prone to gout). And a year has passed, he is not suffering from gout attack anymore.

Ông ấy uống thuốc đúng như lời dặn, gout cũng có bớt, không bị attack nặng nề nhưng vẫn nay đau cổ tay, mai đau đầu gối. Có kỳ thử máu về cơ năng gan, tôi thấy ALT-AST lên cao, tôi nói: “Có thể anh dùng Zyloprim lâu ngày gan hơi bị ảnh hưởng rồi, nhưng bỏ thuốc đâu có được, thôi thì anh uống thử Green Barley xem, sách vở kể Green Barley là một trong những thứ giúp lọc gan thận đó. Thời gian đó là vào tháng 11/2006. Sau Tết ta (2/2007), người vợ đến phòng mạch kể với tôi là: “Hôm Tết ông ấy thử uống bia mà không thấy bị gout nó hành, ông ấy tuyên bố là khỏi gout rồi.” Tôi hỏi thêm thì biết ông uống Green Barley được ba tháng rồi. Ông cũng bỏ cả uống Zyloprim. Acid uric vẫn không thay đổi (0.35). Người vợ còn nói thêm: “Green Barley của bác sĩ truyền qua Pháp, Canada, Mỹ rồi đó. Ông ấy phone cho hết bạn bè (ông này thuộc binh chủng Mũ đỏ, bạn trong quân ngũ nhiều, mà các ông nhà binh thì hay nhậu nên dễ bị gout). Và đã một năm trôi qua, ông này không bị gout attack hành hạ nữa.


Green barley in the United States is available at Whole Foods Stores. The Green Magma branded one is made according to Dr. Hagiwara’s recipe, priced at $32.99 per box. Can be purchased from vitacost.com for the same price but twice the size. That’s half the price.

Green barley ở Mỹ có bán trong các tiệm Whole Foods Store. Loại có nhãn hiệu Green Magma được chế biến theo công thức của bác sĩ Hagiwara, giá bán $32.99 cho một hộp Có thể mua của vitacost.com thì cùng giá nhưng hộp to gấp đôi. Tức là rẻ được một nửa.

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://forum.phunuviet.org/yaf_postsm93538_La-xanh-Barley—BS-Dang-Vu-Thuy-Doan.aspx
  2. Photo 2: https://issuu.com/dreamteam1005/docs/m_t_ch_t_l_ch_s__y-khoa___i_h_c____
  3. Photo 3: https://depositphotos.com/187236576/stock-photo-a-glass-of-barley-grass.html
  4. Photo 4: https://www.amazon.com/Green-Foods-Hagiwara-Barley-
  5. Photo 5: barley grass powder – Natural Food – Amazon 1 pound $17.99 – Free delivery