Bệnh viện tâm thần – Mental hospital – Song ngữ

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Bệnh viện tâm thần – Mental hospital

 

During a visit to a mental asylum, a visitor asked the Director how they decided whether or not a patient should be institutionalized.

Trong chuyến thăm một bệnh viện tâm thần, một du khách đã yêu cầu Giám đốc làm thế nào họ quyết định có một bệnh nhân được nhập viện hay không.

 

“Well,” said the Director, “we fill up a bathtub; then we offer a teaspoon, a teacup, and a bucket to the patient and ask him or her to empty the bathtub.”

“À,” ông ta nói, “chúng tôi để một bồn tắm, sau đó chúng tôi đưa một cái thìa, một cái cốc và một cái xô cho bệnh nhân và yêu cầu anh ta hoặc cô để làm sạch các bồn tắm”.


“Oh, I understand,” said the visitor. “A normal person would use the bucket because it’s bigger than the spoon or the teacup.”

“Ồ, tôi hiểu,” du khách. “Một người bình thường sẽ sử dụng xô bởi vì nó lớn hơn thìa và cốc.”

 

“No,” said the Director, “A normal person would pull the plug. So do you want a bed by the wall or near the window?”

“Không,” Giám đốc nói, “Một người bình thường sẽ tháo cái nút bồn tắm. Vì vậy, anh muốn có một giường gần tường hay gần cửa sổ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B46ZvKoONc3-eGxxNW9lbnBmaXc/view?pli=1
  2. http://www.nairaland.com/3020594/life-before-marriage-vs-life
  3. https://www.pinterest.com/pin/316659417521625455/
  4. http://www.relaxfunny.com.my/2015_08_01_archive.html
  5. https://ablognso.wordpress.com/category/las-vip-very-interesting-palabras/
  6. http://wwwlove21.blogspot.com/2012/02/single-me.html
  7. http://ieltsdominic.com/your-horse-called-last-night/
  8. http://www.bajiroo.com/2015/01/21-lol-girl-bizarre-things-must-send-mental-hospital/5/
  9. https://www.facebook.com/Snoopy/photos/you-make-me-laugh/1188458717871549/