Bài số 9: Sự Giác Ngộ Vĩ Đại – The Great Enlightenment – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 9: Sự Giác Ngộ Vĩ Đại – The Great Enlightenment

 

 Now we see that the prince had looked in many places to find the truth, but so far had not succeeded. He had read the Holy Books of the Brahmins and tried to find it there, but had not been successful. He had examined into the services and sacrifices of the Hindu temples, but had been disgusted and saddened by the terrible cruelties he had seen there.

Chúng ta thấy hoàng tử đã tham kiến nhiều nơi để tìm ra Sự Thật nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Chàng đã đọc tụng Thánh Ðiển của Bà-la-môn giáo, cố gắng tìm ra chân lý ở đó nhưng vẫn không thành. Chàng đã quan sát các lễ nghi dâng hiến trong các đền thờ Ấn giáo nhưng chỉ chứng kiến cảnh tàn ác dã man đến đau buồn ghê tởm.

 

  Then he had joined the five priests and followed

  their example in torturing his body, but all to no purpose;

  the truth seemed to be as far away as ever.

 

Then he had joined the five priests and followed their example in torturing his body, but all to no purpose; the truth seemed to be as far away as ever.

There remained only one thing for him to do, and that was to look within his own mind and see if he could not find it by deep meditation (thinking deeply and correctly on a thing.).

Sau đó chàng liên kết với năm đạo sĩ, theo gương họ hành hạ xác thân, nhưng cũng không đạt được mục đích; sự thật hình như vẫn còn xa vời vòi vọi.

Chỉ còn một điều mà chàng phải làm là nhìn vào nội tâm của chính mình để xem rằng mình có thể tìm ra sự thật bằng con đường thiền quán hay không. (tức là suy nghĩ sâu sắc và đúng đắn về một vấn đề).

 

So, he came to a great tree and sat under its shade on the ground resolving not to get up until he had found what he was looking for.

Chàng đi đến một cây đại thọ, ngồi trên đất dưới bóng cây, kiên quyết không đứng dậy cho đến khi tìm ra Sự Thật.

 

Meditation was very hard for him at first, for all sorts of wandering thoughts seem to come into his mind instead. Pictures of the joys of his father’s palace, the faces of his wife and baby son, the desire for pleasures and power, all these seemed to crowd his mind and banish away any serious thoughts he had. However, he persevered and at last was able to drive these temptations away.

“Demon army; seeing that the Buddha was unmoved by his daughters, Mara – the devil of desire – sent an army of devils to kill the Buddha – but his concentration was so strong that they could not harm him.”

“Quân yêu tinh; thấy rằng Đức Phật đã không bị động bởi 3 đứa con gái – Mara là ma quỷ của ham muốn – gửi một đội quân của quỷ đến để giết Đức Phật – nhưng sức mạnh Thiền định của Phật quá mạnh mà họ không thể làm gì được.”

Lúc đầu tu tập thiền định rất khó đối với chàng, vì bao nhiêu ý nghĩ tạp loạn cứ xen lẫn vào tâm trí chàng. Những hình ảnh tươi vui của cung điện phụ hoàng, những khuôn mặt yêu thương của con thơ vợ đẹp, lòng khát khao lạc thú và quyền lực, tất cả dường như xâm chiếm tâm tư chàng, xua đuổi bao ý nghĩ nghiêm mật của chàng. Tuy nhiên chàng vẫn kiên trì và cuối cùng đã loại được những cám dỗ đó đi.

 

Then gradually the answer to all that he was seeking shone clearly in his mind, ignorance was destroyed forever and he saw the truth of the existence of suffering, that ignorance was its cause, and that this ignorance might be destroyed by walking the Noble Eightfold Path which leads to peace and true happiness.

Sau đó, lời giải đáp cho tất cả những gì chàng tìm kiếm dần dần bừng sáng trong tâm trí chàng, vô minh đã bị đoạn diệt, chàng thấy rõ sự thật hiện hữu của đau khổ, thấy rõ vô minh là nguyên nhân của khổ đau, và vô minh có thể bị tiêu trừ bằng cách đi theo con Ðường Tám Bước Cao Quí, con đường dẫn đến an vui và hạnh phúc thực sự.

 

It was in 596 BC that Siddhartha became Buddha.

He attained enlightenment under the Bodhi tree.

 

So did the Prince Siddhartha, beneath the Sacred Bodhi tree, become the Supreme Buddha, teacher of all living beings? He has fought the hard, long battle with ignorance and selfishness, and had won the fight. Before him he saw the truth he had sought for so long, and he entered into the state of peace and happiness called by Buddhists “Nirvana”. His great RENUNCIATION had not been in vain, for he brought the glad message of hope to all mankind, a message that will never die because it is the Truth, and Truth is ETERNAL.

Như vậy, dưới cây Bồ Ðề, thái tử Tất-đạt-đa đã thành Phật tối thượng, Bậc Ðạo Sư của tất cả chúng sanh. Ngài đã chiến đấu lâu dài gian khổ với vô minh, vị kỷ, và cuối cùng Ngài đã thắng. Ngài đã thấy được sự thật mà Ngài đã bao năm tìm kiếm. Ngài đã vào trạng thái an vui hạnh phúc mà Phật tử gọi là Niết Bàn (Nirvana). Cuộc GIÃ TỪ vĩ đại của Ngài đã không hoài công vô ích, vì Ngài đã mang thông điệp hy vọng đến cho nhân loại, một thông điệp sẽ không bao giờ bị tiêu vong, vì đó là Sự Thật, và Sự Thật thì VĨNH CỬU.

 

 The Four Noble Truths and the Eighfold Path are what the Buddha found, and all who would win the same peace and happiness must learn about these truths and walk in the Path he gave. As I told you before, all he did can be done by each one of us; we can find Nirvana and enter its happiness any time we give up the false self and destroy the ignorance which is in our minds. This ignorance causes us to make many mistakes, which of course bring us suffering.

Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo là những điều mà Ðức Phật đã tìm thấy. Những ai muốn đạt đến cảnh an vui hạnh phúc như thế đều phải học hiểu các sự thật này và phải đi trên con đường mà Ngài đã vạch. Như tôi đã nói với các bạn trước đây, tất cả những gì Ngài đã làm, mỗi người chúng ta đều có thể làm; chúng ta có thể chứng đạt Niết Bàn, vào cảnh an vui hạnh phúc bất cứ lúc nào ta từ bỏ được cái ta sai lầm và diệt hết vô minh trong tâm trí mình. Vô minh làm cho ta phạm nhiều lỗi lầm, và lỗi lầm dĩ nhiên là đem đến đau khổ.

 

“Enlightenment: Buddha – during the last part of the night – looked at the stars and realized the essence of the universe, and understood that all sentient beings have Buddha wisdom! Since then, the Buddha manifested the perfect achievement of universal perfect compassion and wisdom.”

“Phật giác ngộ – vào lúc hừng sáng – nhìn các ngôi sao và nhận ra bản chất của vũ trụ, và hiểu rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh! Kể từ đó, Thế Tôn được chứng thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.”

 

 

Review questions – Lession 7-9:

Câu hỏi ôn tập – Bài số 7-9:

 

 1. What was the name of the city to which the Prince came at sunrise?
  2. Whom did he meet?
  3. What did the King offer him?
  4. What answer did the Prince make to the King?
  5. Where did Siddhartha go next?
  6. Why did he leave the Brahmins?
  7. What did he see in the Temple?
  8. Why did the priests of the Hindus scarifice animals?
  9. Why did Siddhartha leave the temple?
  10. Tell the story of his life among the five priests.
  11. Tell the story of his meditation.
  12. What did he find beneath the Bodhi tree?
  13. Where did the Prince look for the Truth in the end?
  14. Can we also find the Truth?
  15. What must we do to find it?
 2. Tên thành phố mà hoàng tử đến lúc tảng sáng là gì?
  2. Chàng đã gặp ai?
  3. Quốc vương hứa tặng chàng những gì?
  4. Hoàng tử trả lời với quốc vương như thế nào?
  5. Tất-đạt-đa sau đó đi đâu?
  6. Tại sao chàng từ bỏ các đạo sĩ Bà-la-môn?
  7. Chàng thấy gì trong đền?
  8. Tại sao các đạo sĩ Ấn giáo cúng tế súc vật?
  9. Tại sao Tất-đạt-đa giã từ ngôi đền đó?
  10. Hãy kể chuyện sinh sống của chàng với năm đạo sĩ.
  11. Hãy kể chuyện thiền định của chàng.
  12. Chàng đã thấy được những gì dưới cây Bồ Ðề?
  13. Cuối cùng Hoàng tử tìm kiếm Sự Thật ở đâu?
  14. Chúng ta cũng có thể tìm ra Sự Thật chứ?
  15. Chúng ta phải làm gì để thấy sự thật đó?

 

Vocabularies – Lession 9:

Ngữ vựng – bài số 9:

 

banish (v) : trục xuất, xua đuổi

battle (n) : trận đánh

destroy (v) : hủy diệt, tiêu diệt

disgusted (a) : gớm ghiếc

enlightenment (n) : sự giác ngộ

eternal (a) : vĩnh viễn

examine (v) : xem xét

existence (n) : sự tồn tại, sự hiện hữu

false (a) : giả dối

fight (v) : chiến đấu

forever (adv) : vĩnh viễn

Four Noble Truths : Tứ diệu đế

give up : từ bỏ, đầu hàng

gradually (adv) : dần dần, từ từ

ignorance (adv) : sự ngu dốt, vô minh

in vain : vô ích

meditation (n) : thiền định

Nirvana (n) : Niết bàn

Noble Eightfold Path : Bát chánh đạo

persevere (v) : kiên trì

purpose (n) : mục đích

remain (v) : còn lại

resolve (v) : quyết tâm

sadden (v) : làm buồn phiền

selfitshness (n) : tính ích kỷ

service (n) : khóa lễ

shade (n) : bóng cây

succeed (v) : thành công

successful (a) : thành công

supreme (a) : tối cao, tối thượng

temptation (n) : sự quyến rũ

thought (n) : tư tưởng, ý nghĩ

“Siddhartha recovered his strength by receiving alms of milky porridge.”

“Tất Đạt Đa sức khỏe được phục hồi nhờ tô cháo sửa cúng dường.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap3.htm
 2. http://thesanghakommune.org/tag/yasodhara/
 3. https://thesanghakommune.files.wordpress.com/2014/12/budbiopic-22.jpg
 4. https://thesanghakommune.files.wordpress.com/2014/12/budbiopic-17.jpg