Bài số 7: Tam Bảo – The Triple Gem – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Tam Bảo – The Triple Gem

 

The Buddha, the Dharma and the Sangha are called the Triple Gem.

Phật, Pháp và Tăng được gọi là Tam Bảo (Ba ngôi báu).

“The Triple Gem is very special to Buddhists.

They pay respect to the Buddha,

Learn the Dharma,

And follow the advice of the Sangha.

By doing this, Buddhists believe they can become wise and happy.”

“Tam bảo có ý nghĩa đặc biệt đến người Phật tử.

Họ ngưỡng mộ và kính trọng Đức Phật,

Học Pháp,

Và làm theo lời dạy của tăng.

Bởi vì làm như vậy, họ có thể trở thành thông thái và hạnh phúc.”

 

1. First Gem – Ngôi báo thứ nhất

 

The Buddha is the first gem for Buddhists.

– He is the founder of Buddhism.
– He found the Truth.
– He is the most honored person in Buddhism.
– He represents wisdom.
– He taught us how to find happiness through wisdom and love.

Đức Phật là ngôi báu thứ nhất của đạo Phật

– Ngài là người sáng lập ra đạo Phật.
– Ngài là người tìm ra chân lý
– Ngài là người được tôn kính nhất trong đạo Phật.
– Ngài là người thể hiện sự thông thái.
– Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào để hạnh phúc thông qua trí tuệ    và tình thương.

 

2. Second Gem – Ngôi báo thứ hai

The Dharma is the second gem for Buddhists.

– It is the teachings of the Buddha.
– It shows the Truth.
– It helps us to gain happiness.

Pháp là ngôi báu thứ hai của đức Phật

– Pháp là lời dạy của Đức Phật
– Pháp chỉ ra chân lý.
– Pháo giúp cho con người đạt được hạnh phúc.

 

3. Third Gem – Ngôi báo thứ ba.

 

The Sangha is the third gem for Buddhists.

– It is a group of monks or nuns.
– It represents purity.
– It sets a good example for Buddhists to follow.

Tăng là ngôi báu thứ ba của đạo

– Tăng bao gồm các tu sĩ nam và tu sĩ nữ
– Tăng đại diện cho đức hạnh.
– Tăng là tấm gương sáng để Phật tử noi theo.

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://buddhalord.blogspot.com/
  2. http://thuvienhoasen.org/p114a3533/tang