Bài số 5: Hoàng Tử và Con Thiên Nga – The Prince and a Swan – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Bài số 5: Hoàng Tử và Con Thiên Nga – The Prince and a Swan

One day when Siddhartha was playing in the garden with his cousin, Devadatta, a lovely white swan flew over the tree-tops. Devadatta,who was a good deal older than the prince and not so kind-hearted, drew his bow and arrow and shot the beautiful creature in the wing, and it fell to the ground.

Một hôm Tất-đạt-đa đang chơi trong vườn với người em họ là Ðề-bà-đạt-đa (Devadatta) thì có một con thiên nga dễ thương màu trắng bay ngang qua các ngọn cây. Ðề-bà-đạt-đa, người lớn tuổi hơn hoàng tử nhiều và không mấy từ ái, giương cung tên bắn trúng cánh con vật xinh đẹp đó và nó rơi xuống đất.

Siddhartha rushed forward and picked up the poor frightened creature and gently withdrew the arrow from its bleeding wing.”

“Tất-đạt-đa vội chạy đến bế con vật sợ hãi đáng thương lên và nhẹ nhàng rút mũi tên ra khỏi cánh đẫm máu của nó.”

 

Siddhartha rushed forward and picked up the poor frightened creature and gently withdrew the arrow from its bleeding wing. Books tell us that this was the first time that the Prince had come face to face with pain and suffering. Devadatta angrily demanded that Siddhartha give up the bird, claiming ownership because he had shot it. But the Prince refused, saying that it belonged to the person who saved its life. And he gently stroked the bird and then let it fly away.

Tất-đạt-đa vội chạy đến bế con vật sợ hãi đáng thương lên và nhẹ nhàng rút mũi tên ra khỏi cánh đẫm máu của nó. Sách vở cho chúng ta thấy đây là lần đầu tiên hoàng tử giáp mặt với khổ đau. Ðề-bà-đạt-đa tức giận, bắt Tất-đạt-đa trả lại con chim, đòi quyền sở hữu vì chàng đã bắn trúng nó. Hoàng tử từ chối, nói rằng nó thuộc quyền người nào cứu mạng nó. Chàng âu yếm vuốt ve con chim rồi thả nó bay đi.

 

This little tale of the boyhood of the Buddha gives us all a good lesson in kindness to our weaker brothers and sisters, the birds and animals around. One so often sees boys and girls tormenting some poor dumb creature, thinking nothing of its terror and pain. All of us who are followers of the gentle Buddha should set an example in love and kindness to animals and poor helpless creatures who look to us for care and sympathy.

Câu chuyện nhỏ về thời thơ ấu của Ðức Phật này đã cho chúng ta một bài học lý thú về lòng nhân từ đối với anh chị em yếu kém hơn chúng ta, những chim muông và thú vật chung quanh ta. Ai từng thấy trẻ em hành hạ một số sinh vật câm điếc khốn nạn mà không nghĩ đến cảnh khiếp sợ, đau khổ của chúng. Tất cả chúng ta, môn đồ của Ðức Phật hiền từ, phải nêu gương yêu thương nhân ái với những súc vật và sinh vật bơ vơ khốn khổ đang trông chờ sự chăm sóc, thương cảm của chúng ta.

 

Vocabularies – Lession 5:

Ngữ vựng – Bài học số 5:

 

arrow (n) : mũi tên

belong to (v) : thuộc về

bleed (v) : chảy máu

bow (n) : cái cung

boyhood (n) : thời niên thiếu

care (n) : sự chăm sóc

claim (v) : đòi, yêu sách

creature (n) : sinh vật

demand (v) : yêu cầu, đòi hỏi

Devadatta : Ðề-bà-đạt-đa

draw (v) : kéo, vẽ

dumb (n) : điếc, ngớ ngẩn

face to face : mặt đối mặt

frightened (a) : hoảng sợ

give up (v) : từ bỏ, đầu hàng

helpless (a) : bơ vơ

kind-hearted (a) : hảo tâm

look to someone : trông cậy vào ai

ownership (n) : quyền sở hữu

pain (n) : sự đau đớn

pick up (v) : nhặt lên

refuse (v) : từ chối

set an example : nêu gương

shoot (v) : bắn

stroke (v) : vuốt ve

suffering (n) : sự đau khổ

swan (n) : con thiên nga

sympathy (n) : sự thông cảm

terror (n) : sự kinh hãi

torment (v) : giày vò, hành hạ

withdraw (v) : rút ra

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap2.htm
  2. https://sanjeetv.me/2014/07/08/story-of-sidhartha-and-swan/
  3. https://www.walmart.com/ip/Prince-Siddhartha-and-the-Swan-Paperback-9798623861160/480518481