Bài số 5 – Giữ Cho Tâm Hồn Trong Sáng – Keep Your Mind Clean – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

1. Selfish thoughts make your mind unclean:

Ích kỷ trong suy nghĩ làm cho tâm hồn bạn không trong sáng.

 

When people are selfish,

They only think about themselves.

No one likes selfish people.

We should not have selfish thoughts.”

Khi con người ích kỷ,

Họ chỉ nghĩ đến bản thân họ.

Không một ai thích người ích kỷ.

Chúng ta không nên có suy nghĩ ích kỷ.

 

2. Don’t be greedy as it makes your mind unclean.

     Đừng tham lam vì nó làm cho tâm hồn bạn trở nên không trong sáng.

 

“When a greedy boy eats too much,

He gets ill and feels terrible.

In the same way,

Wanting too much of anything,

Such as toys and games, is not good for us.

We should not have greedy thoughts.”

“Khi một cậu bé tham lam ăn quá nhiều thức ăn,

Cậu ta sẽ cảm thấy khó chịu.

Cũng giống như vậy,

Muốn quá nhiều thứ,

Như muốn có quá nhiều đồ chơi và chơi quá nhiều, sẽ không tốt cho chúng ta. Chúng ta không nên có nghĩ tham lam.”

 

3. Angry thoughts make your mind unclean.

Suy nghĩ giận dữ làm cho tâm hồn bạn không trong sáng.

 

“When we lose our temper easily, we upset other people.

Then no one wants to be our friend and we will be sad.

So we should not have angry thoughts.”

“Khi đó chúng ta dễ mất bình tỉnh, chúng ta sẽ cáu kỉnh với người khác.

Trong khi không một ai muốn bạn bè chúng ta và chúng ta sẽ đau buồn.

Vì vậy chúng ta không nên có thái độ giận dữ.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://thuvienhoasen.org/p114a3532/phap
  2. http://www.laughspark.com/selfish-squirrel-is-so-funny-4972
  3. https://www.pinterest.com/pin/538743174148427173/
  4. http://themetapicture.com/how-i-start-the-week/