Bài số 4: Lời Tiên Tri Của Đạo sĩ Asita – Asita’s Prophecy – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Bài số 4: Lời Tiên Tri Của Đạo sĩ Asita – Asita’s Prophecy

 

The Prince was taken to the palace where King Suddhodana prepared to celebrate the feast of naming the child. In those days learned men studied a good deal about the stars, for it was believed that these stars had a great influence on men’s lives. Whenever a child was born a wise man was called in to foretell the child’s future by the position of the stars at the time of his birth.

Hoàng tử được đưa đến hoàng cung, nơi quốc vương Tịnh-Phạn chuẩn bị làm lễ đặt tên cho cậu. Vào những ngày đó, các nhà thông thái nghiên cứu nhiều về các vì sao, vì người ta tin rằng các vì sao đó có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân loại. Khi một em bé ra đời thì một hiền sĩ được mời đến để tiên đoán tương lai của em bé qua vị trí của những vì sao ngay lúc em mới sinh ra.

 

“Asita, the celestial astrologer, foretold the fate of the prince as he praised him,

“I will not worship the Bramalokas Heaven but I will worship this child.”

“Nhà Thiên Chiêm Tinh Asita, tiên đoán vận mạng của hoàng tử đã tán tụng:

“Tôi sẽ không thờ cỏi trời Bramalokas nhưng tôi sẽ tôn thờ đứa trẻ này.”

 

King Suddhodana, according to this custom, sent for the wisest man in India at that time, a hermit named Asita, who dwelt among the mountains. Asita, when he saw the child, knew that he was destined to become very great, and told the king that two pathways opened before the feet of the prince, he would either become a mighty king, or rule alone and wisely, or else he would leave his palace and become the Supreme Buddha, teacher of men. The wise man chose for the child the name of Siddhartha.

Quốc vương Tịnh-Phạn, theo tập tục, cũng cho mời vị thông thái nhất ở Ấn Ðộ lúc bấy giờ, một ẩn sĩ tên là A-tư-đà (Asita), người đã an trú giữa núi rừng. Khi thấy hài nhi, A-tư-đà biết ngay cậu ấy nhứt định sẽ trở nên rất vĩ đại. Ông nói với quốc vương rằng hai con đường sẽ mở ra trước đôi chân của hoàng tử: hoặc là cậu sẽ trở thành một quốc vương uy dũng, sáng suốt và đơn phương trị vì thiên hạ, hoặc là cậu sẽ từ giã hoàng cung, thành Phật tối thượng, bậc đạo sư của nhân thế. Nhà hiền sĩ chọn cho cậu cái tên là Tất-đạt-đa (Siddhartha).

 

The king was much worried over Asita’s prophecy, for he greatly desired that his son should reign over the kingdom after he was gone and become a mighty monarch, but did not like the thought that he might choose instead the other pathway and become the great world teacher. So, in order that his son should not think too much or become serious minded, he surrounded him with every pleasure and amusement, choosing for him only young and happy playmates and keeping carefully away from him all knowledge of sadness and death.

Quốc vương rất lo lắng về lời tiên tri của A-tư-đà, vì ngài rất muốn con trai của ngài phải ngự trị vương quốc sau khi ngài qua đời và trở thành một vì vua uy dũng, chứ không thích cái ý nghĩ rằng hoàng tử có thể chọn con đường khác và trở thành bậc đạo sư vĩ đại trên đời. Vì vậy, để con mình khỏi phải trầm tư suy nghĩ, thao thức đủ điều, ngài bao vây cậu bằng mọi thú vui, giải trí, chọn cho cậu toàn những bạn bè vui vẻ, trẻ trung và cẩn thận giữ cậu xa lánh các ý niệm đau buồn, chết chóc.

 

The prince grew up to be a very lovely character in spite of the fact that he was always given his own way about things; it seemed as if it was impossible to spoil him. He was kind, truthful, gentle and pure, and yet at the same time he took a keen interest in all kinds of sports and races, and was very skillful at all of them. He was in every way a normal, healthy boy.

Hoàng tử lớn lên với tính nết rất dễ thương mặc dù cậu luôn luôn được cung phụng đủ thứ theo sở thích, và điều đó hình như cũng không thể làm cậu hư hỏng. Cậu từ ái, chân thật, hiền hòa và trong sạch. Cậu cũng rất quan tâm đến các môn thể thao, đua sức, và môn nào cậu cũng điêu luyện. Cậu là cậu bé rất bình thường và khỏe mạnh về mọi phương diện.

 Vocabularies – Lession 4:

Ngữ vựng – Bài học số 4:

 

A good deal : nhiều

according to : theo

amusement (n) : sự vui chơi, trò giải trí

Asita : A-tư-đà

celebrate (v) : làm lễ kỷ niệm

character (n) : nhân vật, tính nết

custom (n) : phong tục

destine (v) : dự định

dwell (v) : cư ngụ

either… or : hoặc là… hoặc là

fact (n) : sự kiện

feast (n) : yến tiệc

foretell (v) : tiên đoán

gentle (a) : hiền hòa

grow up (v) : lớn lên

healthy (a) : khỏe mạnh

hermit (n) : ẩn sĩ

in order that : để cho

in spite of : mặc dù

influence (n) : ảnh hưởng

keen (a) : sắc sảo

keep away from : tránh xa

kind (a) : tử tế, từ ái

Kingdom (n) : vương quốc

learned (a) : thông thái, uyên bác

mighty (a) : dũng mãnh

minded (a) : trầm tư

monarch (n) : vua, quốc vương

normal (a) : bình thường

playmate (n) : bạn chơi đồng trang lứa

pleasure (n) : lạc thú

prophecy (n) : lời tiên tri

reign (v) : ngự trị, thống trị

rule (v) : cai trị

send for someone : cho mời ai đến

serious (a) : nghiêm trọng

Siddhartha : Tất-đạt-đa

skillful (a) : khéo léo

spoil (v) : làm hỏng

supreme (a) : tối thượng

surround (v) : bao quanh

truthful (a) : chân thật

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://www.tumblr.com/search/buddhism%20week
  2. http://www.amtb.cn/e-bud/buddhalife.html