Bài số 4: Làm điều tốt – Do good things – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

1. We should respect our parents and teachers:

 

“We should respect our parents and teachers.

They are ready to help us,

And give us good advice.

They deserve our respect.”

“Chúng ta phải kính trọng cha mẹ và thầy cô giáo.

Họ đã sẵn lòng giúp đỡ chúng ta,

Và cho chúng ta những lời khuyên tốt.

Họ đáng được chúng ta kính trọng.”

 

2. We should help one another.

 

“…Good morning Ms., have a nice day…You’re too, Thanks for flower…”

“…Chào cô, Chúc cô có một ngày đẹp…Anh cũng vậy, Cám ơn anh tặng hoa…”

 

“We should help one another.

Everyone needs help at times.

Helping each other will make everybody happy.”

“Chúng ta phải giúp đỡ người khác.

Mọi người cần được giúp đỡ đúng lúc.

Giúp đỡ mọi người sẽ làm cho họ hạnh phúc.”

 

3. We should make friends with good people.

 

“…when I am close with my big Dog brother,

I am afraid of nobody will bully me…”

“…khi tôi ở gần với anh cả Chó của tôi,

Tôi không sợ ai ăn hiếp cả…”

 

“We should make friends with good people.

They will help us to become better people.

It is best to keep away from people who do bad.”

“Chúng ta phải làm bạn với những người tốt.

Họ giúp chúng ta trở thành người tốt.

Đó là cách tốt nhất để tránh xa những người xấu.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://quotesgram.com/funny-quotes-about-serving-others/#JS2OaKrfZ2
  2. https://www.pinterest.com/subsher/helping-hands/
  3. http://minauta.lt/veterinarinevaistine/apie-mus/
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3532/phap