Bài số 35: Chuỗi Dài Sinh Mệnh – The Long Chain of Lives – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 35: Chuỗi Dài Sinh Mệnh – The Long Chain of Lives

A seed planted in the ground sometimes remains there a very long time before it appears above the ground in the form of a blossom. So also, the result of a wrong action may take a long time before it is felt. By this I mean that a wrong action may have been committed several lives ago and its painful result be felt in this life.

Một hạt giống gieo xuống đất đôi khi nằm đó trong một thời gian dài trước khi xuất hiện trên mặt đất dưới dạng một đóa hoa. Cũng thế, hậu quả của một hành động sai lầm có thể qua một thời gian dài mới cảm nhận được. Do đó tôi muốn nói rằng một hành động sai lầm rất có thể đã phạm cách đây nhiều đời nhiều kiếp và hậu quả khổ đau của nó có thể được cảm nhận trong cuộc đời này.

 

We are continually working out good and bad Karma every day but just from what life this good or bad Karma comes, we cannot know till we have become all-wise like Buddha.

Chúng ta liên tục tạo Nghiệp thiện ác hằng ngày, nhưng Nghiệp thiện ác đó phát xuất từ cuộc sống nào, chúng ta không thể biết, chừng nào ta giác ngộ như Phật thì mới hiểu được.

 

You will remember that when our Lord Buddha found the Truth beneath the Bodhi Tree, he saw the long chain of lives which stretched behind him.

Các bạn còn nhớ khi Ðức Phật chúng ta tìm ra Sự Thật dưới cội Bồ Ðề, Ngài thấy một chuỗi dài sinh mệnh đã liên tục diễn ra trong quá khứ của Ngài.

 

Just as a chain is fastened together link by link so he saw that each of his lives were fastened together by the links made up of his thoughts, words and actions; each life being the result of the life that went before it.

Giống như một sợi xích được móc nối với nhau bằng từng mắc xích, Ngài thấy mỗi đời Ngài đều được trói buộc với nhau bằng những mắc xích tư tưởng, ngôn ngữ và hành động; mỗi một đời là hậu quả của cuộc đời đã diễn ra trước.

 

Some of you would, I think, be very surprised if you could look over a few of your past lives and see from where all the little sorrows and sufferings come.

You would exclaim just like the Buddha did when he saw his past lives, “Why I brought all these pains and sufferings on myself; they are the result of this bad action or of that ignorant thought, and so I have no one to blame for the unhappiness which I have suffered but myself”.

Các bạn sẽ kêu lên như Ðức Phật khi Ngài thấy những tiền kiếp của Ngài. “Tại sao tôi phải cưu mang tất cả những nỗi khổ đau này trên hình hài tôi; chúng là hậu quả của hành động xấu ác này hay của tư tưởng vô minh kia, và vì vậy cho nên tôi không qui kết trách nhiệm cho ai ngoài chính mình về nỗi bất hạnh mà tôi đã cam chịu”.

 

Review question – Lesson 33-35:

Câu hỏi ôn tập – Bài số 33-35:

 

 1. What do we call the second great Truth that we have to understand?
  2. Explain very simply the Law of Karma.
  3. What do scientists in the West today call this law?
  4. How long ago did the Buddha discover this law?
  5. Was he the only one to teach it?
  6. Can we escape the result of our thoughts, words and actions?
  7. Does the result always follow an action immediately?
  8. What is the Third Truth we have to learn to understand?
  9. Explain the Oneness of All Life.
  10. Why does an unkind action done to another affect us?
 2. Chúng ta gọi sự thật cao quí thứ hai mà chúng ta phải thấu hiểu là gì?
  2. Hãy giải thích dễ hiểu Luật Nghiệp Báo.
  3. Các nhà khoa học ở Tây phương ngày nay gọi luật này là gì?
  4. Ðức Phật đã khám phá luật này cách nay bao lâu?
  5. Có phải Ngài là người duy nhất thuyết giảng luật đó?
  6. Chúng ta có thể thoát khỏi hậu quả của tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của chúng ta không?
  7. Hậu quả luôn luôn theo sát hành động phải không?
  8. Sự Thật Thứ Ba mà chúng ta phải tìm hiểu là gì?
  9. Hãy giải thích cái Chung Nhất của Tất Cả Sinh Mệnh.
  10. Tại sao gây một hành động tàn bạo cho người khác lại ảnh hưởng đến chúng ta?

 

Vocabularies – Lesson 35:

Ngữ vựng – Bài số 35:

 

commit (v) : phạm phải
fasten (v) : buộc chặt, trói chặt

link (n) : mắt xích, mối liên hệ
stretch (v) : căng ra, giản ra
till : cho đến khi

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap5.htm
 2. http://sbmcsociety.net/24_books_6.htm
 3. https://what-buddha-said.net/drops/V/The_Burning_Turban.htm
 4. https://www.pinterest.com/pin/301881981249964146/
 5. https://www.pinterest.com/pin/504614333224534290/