Bài số 3: Không Làm Điều Xấu – Do not do bad things – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

1. Do not killing:

Killing animals and being cruel to them is bad.

Like us, animals do not want to get hurt.

We should not harm them;

Not even just for fun.

Giết hại súc vật và thô bạo với chúng là điều xấu.

Giống như chúng ta, sinh vật không muốn bị tổn thương.

Chúng ta không nên làm hại chúng;

Thậm chí chỉ với mục đích vui đùa.

 

2. Do not stealing:

 

“…Bad dog is stealing sausage from a woman in conversation…”

“…Con chó xấu đang ăn cắp xúc-xích từ một bà đang nói chuyện trên phone…”

Stealing is bad.

People who have their money or things stolen will be very sad.

Those who steal will be punished for it.

Ăn cắp là điều xấu.

Những người bị mất cắp tiền và đồ vật sẽ rất đau khổ.

Vì vậy những người ăn cắp sẽ phải bị trừng trị.

 

3. Telling lies is bad:

 

“Telling lies is bad:

Telling lies even for fun may get people into trouble.

We should always tell the truth.”

“Nói dối là điều xấu.

Nói dối thậm chí với mục đích đùa giỡn cũng có thể làm cho người khác gặp rắc rối. Chúng ta phải luôn luôn nói thật.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.shutterstock.com/pic-65683120/stock-vector-vector-caricature-funny-scene-in-the-street-read-a-man-does-not-notice-how-his-dog-stealing.html
  2. https://www.pinterest.com/pin/267190190369390808/
  3. http://www.gettyimages.com/detail/photo/man-throws-a-channel-catfish-back-into-the-pond-in-royalty-free-image/119204259