Bài số 26: Hạnh Phúc Chân Thật – Real Happiness – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 26: Hạnh Phúc Chân Thật – Real Happiness.  

Today I am going to ask you to go back in your minds to the time when Prince Siddhartha went out to visit the cities of the kingdom. Before this, as you know, his life had been filled with sunshine and joy, so that he did not realize at all the pain and suffering which so many people have to bear.

Hôm nay tôi sẽ yêu cầu các bạn hướng vọng tâm tư của mình về thời thái tử Tất-đạt-đa ra ngoài hoàng cung để tham quan các kinh thành vương quốc. Như các bạn biết, trước khi xuất thành, cuộc sống của thái tử tràn đầy hân hoan, tươi sáng; chàng không thấy gì là đớn đau khổ sở mà bao người phải gánh chịu.

 

“The life of Prince Siddhartha was to change dramatically after he saw four particular sights, which led him to set forth in search of a way to wipe out the suffering of human kind for good.”

“Cuộc đời của Hoàng tử Siddhatta đã thay đổi đáng kể sau khi anh nhìn thấy bốn điểm tham quan đặc biệt, dẫn ông đặt ra để tìm kiếm một cách để xóa bỏ sự đau khổ và đem lại hạnh phúc cho nhân loại.

 

The King had done his very best to prevent his son from seeing any of the unhappy things of life. All the King’s plans came to nothing however, for on his journey around the city, the Prince came face to face with old age, sickness and death. In a moment everything was changed for him. Life, which before seemed so full of joy and sunshine, now appeared all dark and hopeless.

Quốc vương đã làm đủ mọi cách để ngăn chận con trai của ngài chứng kiến bất cứ một cảnh tượng nào bất hạnh trên đời. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch của quốc vương đều trở thành vô dụng, bởi vì trong chuyến du ngoạn quanh thành, thái tử đã giáp mặt với cái già, cái bịnh và cái chết. Trong giây lát, đối với chàng, mọi thứ đều bị biến đổi. Cuộc sống trước kia đầy vẻ hân hoan tươi sáng thì giờ đây như thể tuyệt vọng, tối tăm.

 

From this moment the Prince made up his mind that he could never rest until he had found the cure for all the sorrow and suffering he saw around him.

He thought of his lovely young wife and baby son, and realized with deep sadness that they too would grow old, feeble and helpless like the old man he had seen in the street. Sadly he thought of the funeral procession he had so recently seen and his heart went out in pity for all those who had lost their loved ones.

Ngay lúc đó, thái tử quyết định không thể an nghỉ cho đến khi tìm được phương thức chữa trị bao nỗi khổ đau mà chàng đã chứng kiến quanh mình.

Chàng nghĩ đến người vợ trẻ và đứa con thơ yêu quí của chàng, chàng nhận thức với nỗi buồn sâu sắc rằng họ cũng sẽ già nua, yếu đuối và bơ vơ như cụ già mà chàng đã gặp trên đường phố. Lòng buồn rười rượi, chàng lại nghĩ đến đám ma vừa diễn ra trước mắt và xót xa cho tất cả những ai đã mất hẳn người mình thân thương yêu quí.

 

During the rainy season, I was at the palace suited for

the rains surrounded by female entertainers,

and was never left alone. (Anguttara-nikaya, I, 145 ff.)

 

“Oh! I must find the cause of all this pain and suffering”, he cried; “I will never rest until I find the way to lasting happiness and peace; not only for myself but for all mankind”.

“Ồ! Ta phải tìm ra nguyên nhân của mọi nỗi khổ đau này”, chàng kêu lên. “Ta sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi tìm ra con đường dẫn đến an lành, hạnh phúc vĩnh cửu, không phải an lành hạnh phúc cho riêng ta mà cho tất cả nhân loại”.

 

In that moment he realized that none the pleasures in his palace could bring the happiness he sought, for they were passing pleasures, not lasting ones.

If I were to ask you the meaning of the word “happiness” I wonder what answers you would give me. Some people have very funny ideas about the way to be happy.

Ngay lúc đó, chàng nhận thấy không một lạc thú nào ở hoàng cung có thể mang lại hạnh phúc cho chàng, vì đó là những lạc thú thoáng qua, không phải hạnh phúc vĩnh cửu.

Nếu tôi hỏi các bạn ý nghĩa của từ “hạnh phúc”, không biết các bạn sẽ trả lời cho tôi như thế nào. Một số người có những quan niệm rất buồn cười về cách tạo lập hạnh phúc.

One boy told me some time ago that if he owned a candy store he would be perfectly happy. Happiness to him meant being able to eat just as much candy as he wanted. Like so many other young people this boy only thought of the pleasure he would have while eating the candy, forgetting that the result of over-eating is always pain and discomfort.

 

It is not only children who are foolish in their ideas about happiness. Some men and women spend all their lives trying to get rich, believing that money will bring them happiness-others seek high positions in the hope of finding happiness. True happiness is something far, far greater than anything power or money can give.

Không những chỉ trẻ con mới có quan niệm dại dột về hạnh phúc. Một số các ông các bà cũng ra sức làm giàu suốt đời, họ tin rằng tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc cho họ – số người khác thì tìm cầu địa vị cao sang mới hy vọng có được hạnh phúc. Hạnh phúc chân thật là điều vĩ đại hơn bất cứ những gì mà quyền lực hay tiền bạc có thể mang lại.

 

It is something that is lasting – that will not pass away, no matter whether we are rich or poor, in a high position in life or in a low one.

What these people call happiness is really nothing more than passing pleasures. A man who is rich has a certain amount of pleasure in his riches but his pleasures pass away. It is just the same with a person in a high position; their pleasures are not lasting.

Ðó là điều vĩnh cửu – hạnh phúc đó sẽ không bao giờ tiêu vong, dù ta có giàu sang hay nghèo túng, địa vị cao sang hay hèn mạt trên đời.

Cái mà những người này gọi là hạnh phúc thực sự không gì khác hơn là những thú vui thoáng qua. Một người giàu sang hẳn là có một số lạc thú nào đó về của cải, nhưng những lạc thú đó sẽ qua đi. Một người có địa vị cao sang cũng thế, lạc thú của họ cũng không tồn tại lâu dài.

“At the age of 29, Siddhartha could not be happy living

as he had been. He snuck out of the royal palace one night,

And cut off hair with his own sword.”

“Ở tuổi 29, Tất Đạt Đa không thể hạnh phúc sống như ông đã được.

Vào một đêm ông lẻn ra khỏi hoàng cung,

Và cắt tóc với thanh kiếm của riêng mình.”

 

I do not want you to think that it is wrong to have money or position. The Lord Buddha never taught this. He pointed out that these things of themselves could not bring happiness, but he did his best to show us how to use our power and our money to help other people.

Tôi không muốn các bạn nghĩ rằng có tiền bạc hay địa vị là sai lầm. Ðức Phật không bao giờ thuyết giảng điều đó. Ngài trình bày rằng bản thân của những thứ đó không thể nào mang lại hạnh phúc, nhưng Ngài dốc tâm dốc sức cho ta thấy làm thế nào để sử dụng quyền lực và tiền bạc giúp đỡ người khác.

 

If we go to a doctor because we are suffering with some pain in our bodies, the doctor does not immediately give us a bottle of medicine for the pain, but tries first to find out just what is causing the pain.

Chúng ta đi bác sĩ là vì chúng ta có phần đau nhức trong cơ thể, bác sĩ không cho ta một chai thuốc đau nhức liền, mà trước hết ông phải cố gắng tìm cho ra cái nguyên nhân gây đau nhức.

 

This is just what the Lord Buddha did. He looked deeply within his mind and there he found that the cause of all pain and suffering is ignorance.

Then, we may say, ignorance is the seed from which suffering and pain grow.

Ðây chính là điều mà Ðức Phật đã làm. Ngài quán sát tâm tư và thấy nguyên nhân của mọi đau khổ là vô minh.

Vậy ta có thể nói vô minh là mầm mống phát sanh đau khổ.

 

Review questions – Lesson 26.

Câu hỏi ôn tập – Bài số 26.

 

 1. Tell in your own words, the story of the Prince’s visit to the city

and what he saw.
2. Do riches bring true happiness?
3. Does position in life bring true happiness?
4. Why do these things not bring true happiness?
5. Why did the Prince leave his home?
6. What did he find beneath the Bodhi Tree?

 1. Bằng ngôn từ của riêng mình, hãy kể chuyện Thái Tử tham quan hoàng thành và chàng đã thấy gì?
  2. Của cải có mang lại hạnh phúc chân thật không?
  3. Ðịa vị trên đời có mang lại hạnh phúc chân thật không?
  4. Tại sao những thứ đó không mang lại hạnh phúc chân thật?
  5. Tại sao Thái Tử từ bỏ nhà cửa?
  6. Chàng đã tìm thấy gì dưới cội Bồ Ðề?

 

Vocabularies – Lesson 26.

Ngữ vựng – Bài số 26.

 

age (n) : tuổi già
amount (n) : số lượng
beneath (prep) : ở dưới
change (v) : thay đổi
death (n) : cái chết
discomfort (n) : sự khó chịu, sự bất an
do one’s best (v) : làm hết sức mình
face to face : mặt đối mặt
feeble (a) : yếu đuối, nhu nhược
funeral (n) : lễ tang

heart (n) : trái tim, tâm hồn
kingdom (n) : vương quốc
lasting (a) : bền vững, trường cửu
make up one’s mind : quyết định
moment (n) : chốc lát
over – eating (a) : bội thực
perfectly (adv) : hoàn hảo
procession (n) : đám rước, cuộc diễu hành

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
 2. http://www.buddhistedu.org/en/index.php/dhamma-class/14-class-lessons/101-the-life-of-siddhartha-gautama-
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Mara_(demon)
 4. http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=14&759=1087&59615=
 5. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part3