Bài số 25: Vườn Hoa Tâm Thức – Let’s Keep the Beautiful Mind Garden – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 25: Vườn Hoa Tâm Thức – Let’s Keep the Beautiful Mind Garden

 

Our bodies are wonderful and beautiful. There is nothing evil or impure about our bodies. The boys and girls who use impure words do not realize the truth about their bodies that is they do not think rightly about them. They are ignorant. So then it is easy to see that wrong thoughts, wrong words, and wrong actions, all come from ignorance.

Thân thể chúng ta tuyệt vời và xinh đẹp. Không có gì xấu ác hay bất tịnh đối với thân thể chúng ta. Các em nam nữ thiếu niên sử dụng ngôn từ bẩn thỉu là vì không nhận thức được sự thật về thân thể của chúng, nghĩa là chúng không suy nghĩ đúng đắn về thân mạng chúng. Chúng còn ngu dốt. Vì vậy thật là dễ thấy những tư tưởng sai lầm, ngôn ngữ điêu ngoa, hành động bất chánh, tất cả đều bắt nguồn từ vô minh.

 

Good thoughts, words,

And actions come from knowledge.

Those who have knowledge about their bodies

Will not say impure words or do impure actions.

Tư tưởng chân chánh, ngôn ngữ hiền thiện,

Hành động cao thượng thì phát xuất từ trí tuệ.

Những ai có ý thức về thân tướng của họ,

Ắt sẽ không nói lời bất tịnh hay làm điều tồi tệ.

 

A thief is an ignorant person, for he does not understand that he should live honestly; he does not know that he must not take what belongs to another, and that if he steals he will have to suffer later on in his life. A murderer is an ignorant person because he does not know that it is an evil thing to take life and that he will have to suffer for his action. A person who is honest, truthful, pure, who does not steal or kill, is wise. A wise person is always happy for he understands the laws of right living.

Một tên ăn cắp là một kẻ vô minh, bởi vì hắn không hiểu rằng hắn nên sống lương thiện; hắn không biết rằng hắn không được lấy đồ của người khác, và hắn cũng không biết rằng nếu hắn ăn cắp thì rồi ra hắn sẽ phải chịu đau khổ trong đời. Một tên sát nhân là một kẻ vô minh, vì hắn không biết rằng đó là điều tội ác, tước đoạt mạng sống của con người, và hắn cũng không biết rằng hắn sẽ phải chịu khốn khổ về hành động của hắn. Một người lương thiện, thành thật, trong sạch, không ăn cắp hay sát sanh thì rõ ràng là sáng suốt. Người nào sáng suốt, người ấy luôn luôn được hạnh phúc, vì họ hiểu rõ các giới luật của nếp sống chân chính.

 

I am certain that all of you wish to have beautiful gardens in your minds, free from the ugly weeds of ignorance. But some of you may find it hard to know just which thoughts are ugly and ignorant, and which are true and good.

 

 Tôi tin chắc rằng tất cả các bạn đều mong muốn có được những khu vườn xinh đẹp trong tâm thức của mình, và thoát khỏi những loại cỏ dại vô minh xấu xí. Nhưng một số các bạn có lẽ thấy khó mà biết được loại tư tưởng nào là xấu xa, ngu muội; loại tư tưởng nào là hiền thiện, chân chính.

 

This is hard for all of us, for, it is so easy for a little ignorant thought to spring up in our minds; it often grows big and strong before we realize how dangerous it is.

Ðiều này hẳn là khó đối với tất cả chúng ta, bởi vì thật là dễ dàng cho một ý tưởng ngu muội bé nhỏ bộc phát trong tâm thức của mình; nó thường lớn mạnh trước khi chúng ta nhận ra mối nguy hại của nó đến dường nào.

 

This is where Lord Buddha’s teaching will help us. He had to work hard in his mind garden for many years before he had killed all the nasty ignorant weed thoughts and found in their place the seeds of right thinking.

Ðây là chỗ mà giáo pháp của Ðức Phật sẽ giúp chúng ta. Ngài đã phải ra sức làm việc trong khu vườn tâm thức của mình qua bao năm tháng trước khi diệt được tất cả các loại tư tưởng cỏ dại vô minh bẩn thỉu và tìm thấy ở đó những hạt giống chánh tư duy.

 

 “Để được giàu có không phải là những gì bạn có trong tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng những gì bạn có trong trái tim của bạn.”

 

It is of little use to pull up the weeds in the garden of our minds unless we try to discover the flowers. He had to learn, just as we, to find those flowers of wisdom in his mind before he became the Great Teacher. He found the way to do this and will teach us if we are willing to learn from him. The way he found is the Noble Eightfold Path.

Nhổ cỏ dại trong vườn tâm thức của mình cũng chả ích lợi gì mấy trừ phi chúng ta cố gắng khám phá được những bông hoa tươi thắm. Ngài, cũng như chúng ta, phải biết tìm ra những bông hoa trí tuệ trong tâm thức mình trước khi thành Bậc Ðại Sư. Ngài tìm cách thành đạt trí tuệ và sẽ giáo hóa chúng ta nếu chúng ta muốn dốc lòng tu tập theo Ngài. Con đường Ngài đã tìm thấy chính là Bát Chánh Ðạo, tức là Con Ðường Tám Chánh Cao Quí.

 

 

Review Questions – Chapter 24-25.

Câu hỏi ôn tập – Bài số 24-25.

 

 1. Why must we have good thoughts in our minds?
  2. What are good thoughts like?
  3. What are bad thoughts like?
  4. What kind of plant grows from a bad seed?
  5. What kind of flower grows from a good seed?
  6. What kind of action comes from a bad thought?
  7. What kind of action comes from a good thought?
  8. What is the Law that brings right and wrong called?
  9. What are good thoughts?
  10. Where shall we learn how to have good thoughts?
  11. What is the “Way” called?
 2. Tại sao chúng ta phải có những tư tưởng tốt đẹp trong tâm thức của mình?
  2. Tư tưởng hiền thiện giống như những gì?
  3. Tư tưởng xấu ác giống như những gì?
  4. Hạt giống xấu ác nảy sanh ra loại cây gì?
  5. Hạt giống hiền thiện phát sanh ra loại hoa nào?
  6. Loại hành động nào phát xuất từ tư tưởng tồi tệ?
  7. Loại hành động nào bắt nguồn từ tư tưởng tốt đẹp?
  8. Qui luật mang lại cái đúng cái sai được gọi là gì?
  9. Thế nào là tư tưởng hiền thiện?
  10. Chúng ta sẽ học tập ở đâu để có những tư tưởng hiền thiện?
  11. Con “Ðường” đó được gọi là gì?

 

     “The eight fold path – Bát chánh đạo.” – (Con Ðường Tám Chánh Cao Quí)

 

Vocabukaris – Lesson 25:

Ngữ vựng – Bài số 25.

 

honestly (adv) : lương thiện
pull up (v) : nhổ lên, kéo lên
rightly (adv) : đúng đắn

truthful (a) : thật thà, chân thật
unless (conj) : trừ phi
wisdom (n) : sự khôn ngoan, trí tuệ

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
 2. https://www.pinterest.com/pin/573505333771386318/
 3. http://www.bbncommunity.com/the-noble-eightfold-path-the-middle-way/
 4. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/herbertspe109568.html?src=t_action