Bài số 24: Bồ đề Tâm – Beautiful Flower Thought – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 24: Bồ đề Tâm – Beautiful Flower Thought.

We have seen how necessary it is to have right thoughts in our minds if we would succeed in life and become good men and women.

Chúng ta thấy cần thiết biết bao để có được những tư tưởng chân chính trong tâm hồn, nếu chúng ta muốn thành công trong cuộc sống và nên người lương thiện.

 

Thoughts are like seeds, from them our words and actions spring.

Tư tưởng cũng như hạt giống, hạt giống phát sanh ngôn ngữ và hành động.

 

“Ok, Ralph… để tao giải thích một lần nữa.

Mày thì lớn, tao thì nhỏ; Nhưng!!! mày là chó, Tao là mèo…

Như vậy tao là chủ. Hiểu chưa??

 

A man who robs a store must first have encouraged dishonest thoughts in his mind; these grow and spread, in the same manner in which weeds grow in our gardens if we are not careful to pull them up and destroy them, finally, these dishonest thoughts become so strong that they cause a man to rob and steal. While these weeds of wrong thinking are small they are easy to destroy, but after they have grown big and strong, with deep roots, it is much harder to get rid of them.

Một kẻ ăn cướp cửa hàng trước tiên hắn phải có những tư tưởng bất lương trong tâm. Chúng phát triển và lan tràn như cỏ dại mọc trong vườn, nếu chúng ta không cẩn thận nhổ gốc và diệt trừ chúng thì rốt cuộc những tư tưởng bất lương đó lớn mạnh đến nỗi bắt người ta phải ăn cướp, ăn trộm. Những ngọn cỏ suy nghĩ sai lầm này nhỏ bé và rất dễ diệt trừ, nhưng một khi chúng đã to lớn, khỏe mạnh, gốc rễ bám sâu, thì khó mà tiêu diệt được chúng.

 

There are so many beautiful thought-flowers that we can plant and cultivate in our mind-gardens that it does seem such a pity to allow the ugly weeds to take up all the room.

Có nhiều loại hoa tư tưởng tươi đẹp chúng ta có thể gieo trồng trong những mãnh vườn tâm thức của mình, nhưng đáng tiếc là cho phép những cây cỏ dại xấu xí lấn chiếm hết chỗ.

 

Flowers are lovely things to have in one’s garden. Everybody enjoys walking through parks where they are growing. It makes us happy simply to stand and look at them.

Bông hoa là những thứ dễ thương cần có trong vườn của mình. Ai cũng thích dạo mát qua các công viên rực màu hoa lá. Nó làm cho ta thích thú chỉ muốn đứng nhìn.

 

Boys and girls whose minds are filled with beautiful flower-thoughts have the beauty of these thoughts reflected upon their faces. Everyone is glad to have such boys and girls around.

Cô cậu nào tâm hồn đầy hoa hương tươi thắm thì vẻ đẹp tư tưởng hiện rõ trên khuôn mặt của họ, và ai ai cũng thích gần gũi với các cô các cậu như thế.

 

Good thoughts bring happiness and bad thoughts bring suffering and pain. This is the same law of Karma of which we spoke sometime ago. This law works in thought as well as in word and action. Every suffering we have to bear can be traced to some wrong thought, word or deed, every happiness to some good thought, word and deed.

Tư tưởng hiền thiện mang lại hạnh phúc, tư tưởng xấu xa dẫn đến khổ đau; giống như Luật Nghiệp Báo mà có lần chúng ta đã đề cập trước đây. Luật này hoạt động trong tư tưởng cũng như trong ngôn ngữ và hành động. Mọi khổ đau mà chúng ta phải gánh chịu có thể bắt nguồn từ một số tư tưởng, ngôn ngữ và hành động sai lầm, còn mọi hạnh phúc thì từ một số tư tưởng, ngôn ngữ và hành động hiền thiện.

 

“Tâm của bạn là một khu vườn,

Những suy nghĩ của bạn là những hạt giống.

Bạn có thể trồng hoa, hoặc bạn có thể trồng cỏ dại.”

 

I wonder if any of you have stopped to think what we mean by “Good Thoughts?” Good thoughts really mean right thoughts or true thoughts, wrong thoughts mean those which are not right, not true.

Tôi tự hỏi không biết có ai trong số các bạn đã dừng lại để suy nghĩ tư tưởng hiền thiện là gì không? Tư tưởng hiền thiện đích thị là tư tưởng đúng đắn hay tư tưởng chân thật, tư tưởng sai lầm là tư tưởng bất chính, bất chơn.

 

If we use bad words, those come from wrong thoughts. These wrong thoughts are untrue thoughts, ignorant thoughts.

Nếu chúng ta dùng lời xấu ác thì chúng phát xuất từ tư tưởng sai lầm. Tư tưởng sai lầm là tư tưởng bất chánh, tư tưởng vô minh.

 

Vocabularies – Lesson 24.

Ngữ vựng – Bài số 24.

 

Succeed in (v): thành công
cultivate (v): trồng trọt, tu dưỡng

Reflect (v): phản chiếu, phản xạ
root (n): rễ
trace (v): vạch đường, thấy dấu vết

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
  2. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/bodhidharm267314.html
  3. http://www.appgiveaway.com/appgiveaways/Lifestyle/flowers_iphone_ipod_touch_app_promo_code_giveaway.html