Bài số 20: Sức Mạnh Của Tư Tưởng – The Power of Thought – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 20: Sức Mạnh Của Tư Tưởng – The Power of Thought.

 

 Today we are going to consider what Buddha teaches about the power of thought.

Hôm nay chúng ta sẽ xem Phật dạy gì về sức mạnh của tư tưởng.

 

Perhaps we have never understood the results which come from thinking. In one of the Buddhist books we read these words; “All that we are is the result of what we have thought”. This means that no word can be spoken, no action done, which was not first thought of in the mind. We speak unkindly. We take what belongs to another, but the dishonest thought was in our minds first. So we see from this that it is necessary for us to take great care just what sort of thoughts we have.

Có lẽ chúng ta chưa bao giờ hiểu được những hậu quả phát xuất từ tư tưởng. Chúng ta đọc được những lời này từ một trong những kinh điển Phật giáo: “Tất cả những gì chúng ta đang là là thành quả của những gì chúng ta đã suy nghĩ”. Nghĩa là không một lời nói hay một hành động nào mà trước tiên không được suy nghĩ trong tâm trí. Nói trắng ra rằng khi chúng ta lấy đồ của người khác thì tư tưởng bất lương đã hiện hữu trong tâm trí của chúng ta trước rồi. Do đó chúng ta thấy điều cần thiết là phải hết sức quan tâm đến các loại tư tưởng.

Thoughts seem to be very little things, but they can cause a great deal of harm and suffering. A person can easily tell what thoughts and words are kind and loving, or whether they are pure and clean. But if we are always using bad words, telling lies and speaking evil, then they know for certain that our minds are filled with thoughts of the same kind.

Tư tưởng dường như là những thứ rất tế vi, nhưng chúng có thể gây ra nhiều tai hại và đau khổ. Người ta có thể bảo một cách dễ dàng rằng tư tưởng, ngôn ngữ nào thì từ ái, có tình; hoặc giả tư tưởng, ngôn ngữ nào thì thanh tịnh, trong sạch. Nhưng nếu chúng ta lúc nào cũng dùng lời xấu xa, nói lời dối trá, buông lời ác nghiệt thì họ biết chắc rằng tâm trí chúng ta đã đầy ắp những tư tưởng tệ hại như vậy.

A banker lived in a small town in the west. He was a man who was greatly respected and loved by all. Farmers came from many places to talk over their troubles with him, for they knew that he would always give them the very best advice and help them.

Một giám đốc ngân hàng sống tại một thị trấn nhỏ ở phương tây, ông ta rất được mọi người quí mến, kính trọng. Các nông gia từ nhiều nơi đến tâm sự với ông ta về những ưu tư phiền muộn của họ, vì họ biết rằng ông lúc nào cũng giúp đỡ và dành cho họ những lời khuyên tốt đẹp nhất.

 

One day a stranger came to that town, and asked the way to the banker’s office. He entered the waiting room and was told that the banker would be busy for some time but to sit and wait for him.

Một hôm, có một khách lạ đến thị trấn và hỏi đường đến văn phòng của vị giám đốc ngân hàng kia. Ông vào phòng đợi và được báo rằng vị giám đốc đang bận vài phút, ông phải ngồi chờ.

 

While he was waiting his eyes roamed around the room, and he saw on the wall near him a photograph of a very beautiful woman. Her face was so good and pure that the man could not take his eyes off it. It reminded him of his mother, and the days of his childhood came before him.

Trong khi chờ đợi, ông đảo mắt nhìn quanh phòng và thấy trên tường gần ông có tấm hình của một người phụ nữ rất đẹp. Khuôn mặt của bà hiền hòa, trong sáng đến nỗi ông nhìn không rời mắt. Tấm hình gợi cho ông nhớ lại người mẹ của ông, và những ngày thơ ấu hiện đến trước mắt ông.

 

Tears rolled down his cheeks when he thought of those happy times when he was good and pure. He did not notice the banker’s door opening and looked up to see the banker watching him.

Nước mắt bỗng dưng chảy dài xuống hai gò má khi ông nghĩ đến những ngày hạnh phúc đó, khi ông còn là một cậu bé hiền ngoan, trong sáng. Ông không để ý đến cánh cửa văn phòng giám đốc mở ra và khi ngước lên thì thấy vị giám đốc đang chăm chú nhìn ông.

 

“May I help you?” asked the banker.

“Who is the lady in the photograph?” asked the man.

“Ông cần gì?” vị giám đốc hỏi.

“Người phụ nữ trong hình là ai?” người đàn ông hỏi.

 

“That’s my mother. She has been my ideal and aspiration all my life”, answered the banker. “I never could do an unkind or mean act while her eyes looked down on me”.

“Ðó là mẹ tôi. Bà là lý tưởng và ước vọng của cả đời tôi”, vị giám đốc đáp. “Tôi không bao giờ có thể làm một điều gì bất nhân, đê tiện trong khi đôi mắt của bà nhìn xuống người tôi”.

 

“I have done much that was wrong”, murmured the man, “but I shall try to remember my mother and the thoughts of her will help me to become a better man”.

“Tôi đã làm nhiều việc sai lầm”. Người đàn ông thì thầm “nhưng tôi sẽ cố gắng nhớ lại hình bóng của mẹ tôi, và tư tưởng của bà sẽ giúp tôi thành người tốt hơn”.

 

Our minds are like that waiting room. If we take care to hang only beautiful pictures there, they will inspire us to do and say beautiful acts and words, to think of lovely things, and to throw away thoughts that are mean and low.

Tâm thức của chúng ta cũng giống như căn phòng chờ đợi đó. Nếu chúng ta chú tâm treo toàn những bức tranh đẹp thì chúng sẽ gợi cho ta ăn nói dịu dàng, hành động tốt đẹp, suy nghĩ cao thượng và vất đi những ý tưởng đê tiện thấp hèn.

 

A mind which is filled with beautiful thoughts is like a room filled with light and sunshine, while a mind that has ugly thoughts is a room that is dark and gloomy.

Một tâm thức đầy tư tưởng tốt đẹp cũng giống như một căn phòng đầy ánh sáng mặt trời, một tâm thức dày đặt tư tưởng xấu xa là một căn phòng âm u, đen tối.

 

Vocabularies – Lesson 20

Ngữ vựng – Bài số 20

 

a great deal of : nhiều
aspiration  : khát vọng, nguyện vọng
belong to (v) : thuộc về
cheek (n) : gò má
childhood (n) : thời thơ ấu
consider (v) : suy xét, xem như
harm (n) : sự thiệt hại
ideal (n) : lý tưởng
inspire (v) : gây cảm hứng

mind (n) : tâm, ý
murmur (v) : thì thầm, rì rào
power (n) : năng lực, sức mạnh
remind (v) : gợi nhớ lại
roam (v) : đi lang thang
take care of : chăm sóc
throw away (v) : vất đi

 

Sources:

Tài liệu nghiên cứu:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
  2. http://emilysquotes.com/a-negative-mind-will-never-give-you-a-positive-life/
  3. https://www.pinterest.com/pin/180566266282178536/
  4. http://www.gisttv.net/morning-boost-the-power-of-thoughts-by-blackdude-blackdude04/