Bài số 2: Pháp – The Dharma – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

 

Bài số 2 – Lesson 2 – The Dharma – Pháp

 

The main teachings of the Buddha are:

  • Do not do badly.
  • Do Good.
  • Keep Your Mind Clean.

Những lời dạy của Đức Phật bao gồm:

  • Không làm điều xấu.
  • Nên làm điều tốt.
  • Giữ tâm hồn mình cao thượng.

 

“Dharma is the teachings of the Buddha.

It teaches us how to live wisely and happily.

It tells us how to face, and solve problems.

When we follow the Dharma, it brings much happiness and peace.”

“Pháp là những bài giảng của Đức Phật.

Dạy cho chúng ta cách sống trí tuệ và hạnh phúc.

Pháp dạy ta biết làm thế nào để đối mặt,và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Khi chúng ta làm theo Pháp, Pháp sẽ giúp chúng ta hạnh phúc và thanh thản.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://thuvienhoasen.org/p114a3532/phap
  2. http://www.pagodethienminh.fr/?page_id=2345
  3. http://www.margriet.nl/fitengezond/dieren-doen-yoga/