Bài số 18: Kẻ Thù Số 1 Của Con Người – phần II – Man’s Great Enemy – II – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 18: Kẻ Thù Số 1 Của Con Người – phần II – Man’s Great Enemy – II.

 

The more Buddha’s teachings spread, the more men will come to understand the great power of Love, the more they will realize that all living things are brothers and sisters. And through this understanding hatred and race prejudice will gradually vanish and people will live together in friendship and happiness.

Giáo Pháp của Phật được truyền bá bao nhiêu thì nhân loại sẽ hiểu được sức mạnh vĩ đại của tình thương bấy nhiêu, và họ cũng sẽ càng nhận thức được rằng tất cả chúng sanh đều là anh chị em cả. Qua nhận thức đó thì lòng hận thù và thành kiến chủng tộc sẽ dần dần tan biến, quần chúng sẽ chung sống trong tình huynh đệ, hạnh phúc.

 We must not be discouraged if we find it hard to conquer this enemy self. We must remember that it took Buddha a long time to do it; many, many years he had to fight before he became enlightened, and we will have to do the same.

Chúng ta không được nản lòng nếu thấy khó chinh phục kẻ thù tự ngã này. Chúng ta phải nhớ rằng chính Ðức Phật cũng phải mất nhiều thời gian mới chinh phục được nó. Trước khi giác ngộ, Ngài cũng phải chiến đấu qua bao nhiêu năm, và chúng ta cũng sẽ phải chiến đấu như thế.

 

He was not a god, he was a human being like ourselves, and he has promised that what he did – we can also do – if we will listen to the advice which he has given us. Nothing of any value can be gained in a day; we have to work for it. Some of us who are young get impatient at waiting for things, but it is only the boy or girl who is willing to work hard, day by day, who will win the prize in the end.

Ngài đâu phải là thiên thần, Ngài là một người bình thường như chính chúng ta, và Ngài đoan chắc rằng những gì Ngài làm, chúng ta cũng có thể làm nếu chúng ta nghe theo lời khuyên mà Ngài đã dành cho ta. Không một giá trị nào có thể đạt được trong một ngày; chúng ta phải nổ lực phấn đấu mới đạt được điều đó. Một số bạn trẻ chúng ta hay nóng lòng chờ đợi đủ thứ, nhưng chỉ có các em nào cần cù làm việc hằng ngày thì cuối cùng sẽ được phần thưởng.

 

The Noble Eightfold Path is not an easy one to walk.

Buddha tells us this himself; he says that Nirvana,

Which lies at the end of the Path, is worth trying to win.

Ði theo Con Ðường Tám Chánh Cao Quí không phải dễ.

Chính Ðức Phật cho chúng ta biết như vậy;

Ngài nói Niết Bàn, nằm ở cuối đường, rất đáng được ta nỗ lực để đạt đến.

 

 

A Buddhist has hard work in front of him, many things to learn, before he can get rid of the burden of sorrow which he has been carrying through so many years.

Ði theo Con Ðường Tám Chánh Cao Quí không phải dễ. Chính Ðức Phật cho chúng ta biết như vậy; Ngài nói Niết Bàn, nằm ở cuối đường, rất đáng được ta nỗ lực để đạt đến. Mỗi Phật tử đều có công việc khó khăn trước mắt phải làm, nhiều việc phải học, và như thế mới trút bỏ được gánh nặng khổ đau mà mình đã đeo mang qua bao năm tháng.

 

 

Review questions – Chapter 17-18

Câu hỏi ôn tập – Bài số 17-18

 

 1. Is it enough to say we are Buddhists?
  2. Tell how to know a true Buddhist.
  3. Where do we find the Brotherhood of Buddha?
  4. What is the name of the great enemy we have to conquer?
  5. What is the work of the Brotherhood?
  6. Are we part of the Brotherhood?
  7. How do we know a follower of Self?
  8. How should a Buddhist behave?
  9. What will Buddha’s teachings do for the world?
  10. Is self-hard to conquer?
  11. Is the Eightfold Path easy to walk?
 2. Nói chúng ta là Phật tử thì đủ chưa?
  2. Hãy nói làm thế nào để biết một Phật tử chân chính.
  3. Chúng ta thấy Giáo Hội của Phật ở đâu?
  4. Tên của kẻ thù gan góc mà ta phải chinh phục là gì?
  5. Công việc của Giáo Hội làm gì?
  6. Chúng ta có phải là thành phần của Giáo Hội không?
  7. Làm sao chúng ta biết được môn đồ của Tự Ngã?
  8. Phật tử nên cư xử như thế nào?
  9. Giáo Pháp của Phật sẽ làm gì cho thế giới?
  10. Cái ta khó chế ngự lắm phải không?
  11. Con Ðường Tám Chánh có dễ đi không?

 

Vocabularies – Lesson 18

Ngữ vựng – Bài số 18

 

advice (n) : lời khuyên
be willing to : sẵn lòng
burden (n) : gánh nặng
discourage (v) : làm nản lòng
friendship (n) : tình bạn, tình hữu nghị
gain (v) : giành được, thu được
gradually (adv) : dần dần, từ từ

Impatient (a): nôn nóng, sốt ruột
in front of: ở phía trước, đằng trước
prejudice (n): định kiến, thành kiến
prize (n): giải thưởng

 

 Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap4.htm
 2. http://newbuddhist.com/discussion/20739/how-do-you-decide-what-is-morally-right
 3. http://individunification.com/3.2%20Morality%20Concentration%20Wisdom.html
 4. https://www.pinterest.com/kingshukhazra/and-buddha-says/