Bài số 17: Tâm hồn trong sáng – Clean mind – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

The Cleaning Woman – Người đàn bà dọn vệ sinh

 

“A woman worked very hard cleaning the streets.

As her clothes were dirty and smelly,

All the people ran away from her when they saw her.

When the Buddha talked to her nicely, the people were surprised.”

“Một người đàn bà làm công việc dọn vệ sinh đường phố rất nặng nhọc.

Vì vậy áo quần của bà rất dơ bẩn và hôi hám,

Tất cả mọi người đều xa lánh nếu trông thấy bà.

Khi thấy Đức Phật nói chuyện với bà rất vui vẻ, mọi người rất đỗi ngạc nhiên.”

 

They asked the Buddha,

“You always ask us to be clean. Why are you talking to this smelly woman?”

Họ hỏi Đức Phật,

“Ngài luôn yêu cầu chúng con phải sạch sẽ. Tại sao Ngài lại chuyện trò với người đàn bà hôi hám như vậy?”

 

The Buddha replied,

“Although this woman is smelly, her mind is clean. She is polite and she works hard for others. Some people look clean and tidy, but their minds are full of bad thoughts!”

Đức Phật trả lời,

“Cho dù người đàn bà đó hôi hám, nhưng tâm hồn của bà ta rất trong sáng. Bà ta lễ phép và làm việc rất vất vả để quét dọn sạch sẽ con đường cho người. Một vài người trông rất sạch sẽ và tươm tất nhưng tâm hồn họ chứa đầy ý nghĩ xấu xa!”

 

Advice – Lời khuyên

 

Having a clean mind is more important than wearing clean clothes.

Có một tâm hồn trong sáng là quan trọng hơn nhiều so với mặc áo quần sạch đẹp.

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.allisonsdogtraining.com/post/45266983637/clean-up-after-your-dog
  2. http://www.gettyimages.com/detail/photo/old-woman-street-cleaner-high-res-stock-photography/462749783