Bài số 14: Làm bạn với người tốt – Making good friends – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An.

Compile: Lotus group.

 

Làm bạn với người tốt – Making good friends

 

“The Buddha and Ananda were begging in a city.

They passed a fishmonger’s. The Buddha said:

‘Ananda, touch the rope’

Where the fish are hanging and smell your fingers.”

Ananda did this and said, “It smells awful!”

“Đức Phật và Ananda đang đi khất thực trong một thành phố.

Họ đi qua một cửa hàng bán cá. Đức Phật nói:

‘Ananda, hãy dùng tay sờ vào cuộn dây’,

Đang xâu cá kia rồi ngửi tay con xem sao.”

Ananda làm theo và nói, “Mùi của nó thật là kinh tởm!”

The Buddha said,

“This is the same with making friends,

If you mix with bad people, you will become bad.

This is like the smell from the rope in the fishmonger’s.”

Đức Phật nói,

“Điều này giống như kết bạn,

Nếu con làm bạn với người xấu, con sẽ trở nên xấu xa.

Nó giống như mùi hôi của sợi dây thừng trong cửa hàng cá.”

 

Next, they passed a spice shop.

The Buddha said,

“Ananda, touch the spice wrapper and then smell your fingers.”

Ananda did this and said, “My fingers smell very nice.”

Tiếp đến, Đức Phật và Ananda đi qua một tiệm bán gia vị.

Đức Phật nói,

“Ananda, đưa tay sờ vào những gói gia vị rồi ngửi tay con xem.”

Ananda làm theo và nói,” Tay của con rất thơm,”

 

The Buddha said, “This is the same with making friends.

If you mix with good people, you will be a good person.

This is like the nice smell you got from the spice wrappers.”

Đức Phật nói, “Điều này giống như con kết bạn.

Nếu con làm bạn với những người tốt, con sẽ trở thành người tốt.

Nó giống như mùi thơm trên tay con khi tiếp xúc từ những gói gia vị vậy.”

 

Advice – Lời khuyên

 

“If you mix with good and honest people, you will be a good person.

If you mix with lazy and bad people, you will be a bad person.”

“Nếu ta kết bạn với người tốt và chân thành, chúng ta sẽ trở thành người tốt.

Nếu kết bạn với người lười biếng và xấu tính, chúng ta sẽ trở thành người xấu.”

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.123rf.com/photo_9837893_kolkata-india–june-12-an-unidentified-fisherman-waits-for-customers-to-come-and-buy-his-freshly-cau.html
  2. https://blog.dashburst.com/pic/cutest-and-oddest-animal-friendships/
  3. http://www.oldindianphotos.in/2011/06/spice-market-india-1875.html
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat