Bài số 14: La Hầu La và Ðề Bà Ðạt Ða – Rahula and Devadatta – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 14: La Hầu La và Ðề Bà Ðạt Ða – Rahula and Devadatta.

We read in the last lesson how the Buddha received Rahula, his little son, into the Brotherhood, and gave him his inheritance of Truth.

Trong bài vừa qua, chúng ta đã thấy Phật tiếp nhận La-hầu-la, đứa con thơ của Ngài, vào Giáo Hội, và trao cho cậu sự kế thừa Sự Thật như thế nào.

 

Princess Yasodhara dressed up young Rahula.

She pointed to the Buddha and said:

“That is your father, Rahula. Go and ask him for your inheritance.”

“Công chúa Yasodhara mặc quần áo đẹp cho La Hầu La.

Nàng chỉ Đức Phật và nói: “Đó là cha của con, La Hầu La.

Con hảy đi tới làm lể bái kiến cha của con đi.”

 

Now Rahula was not always good; like many children whom I know, he had lots of faults, and had to work hard to cure them. One of his greatest faults was untruthfulness. He often used to say things which were not true.

La-hầu-la không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn; như nhiều trẻ em khác, cậu ấy cũng có nhiều lỗi lầm, và cũng phải ra công ra sức mới chữa trị được chúng. Một trong những lỗi lầm nghiêm trọng nhất của cậu là tính không thành thực. Cậu ấy thường nói những điều không đúng sự thật.

 

This fault of Rahula’s troubled the Buddha, so one day he took Rahula for a walk and when they came to a spring, Buddha gave Rauhula a basin and told him to fill it and wash his feet. Rahula was delighted to be allowed to do something for his father, for he loved him very much. After he had washed his father’s feet, the Buddha told him to look at the water and asked him if he thought that the water was fit to drink.

Lỗi lầm này của La-hầu-la làm Phật không vui, vì thế, một hôm, Phật dẫn La-hầu-la đi dạo, khi đi đến một dòng suối, Phật đưa cho La-hầu-la một cái chậu và bảo cậu múc nước rửa chân cho Ngài. La-hầu-la vui mừng được phép hầu hạ cha mình, bởi vì cậu rất thương yêu Ngài. Sau khi rửa chân phụ thân xong, Phật bảo cậu nhìn chậu nước và hỏi cậu xem nước ấy còn uống được không.

“No” answered the child, “it is dirty”.

“People who tell falsehoods are like that.

They make their minds dirty” said the Buddha.

After Rahula had thrown away the water Buddha asked him if the basin was clean.

“Thưa không” cậu bé đáp, “nước dơ rồi”.

“Những ai nói lời hư vọng cũng thế.

Chúng làm cho tâm trí họ dơ bẩn”, Phật nói.

Sau khi La-hầu-la đem đổ chậu nước, Phật hỏi cậu xem chậu ấy có sạch không.

 

“The basin is dirty because it held dirty water”, answered Rahula.

“People who tell falsehoods are like the basin, they are not fit to do noble actions. A dirty vessel is not useful for anything, neither are people who do not speak truthfully, for they cannot lead noble lives”, his father told him.

“Chậu ấy dơ rồi, vì nó đã đựng nước bẩn”, La-hầu-la đáp.

“Những ai nói lời hư vọng cũng như cái chậu đó, chúng không phù hợp cho những hành động cao thượng. Một cái chậu dơ thì không ích lợi gì, những ai không nói lời chân thật cũng thế, họ không thể nào có được cuộc sống cao thượng”, Phụ thân của cậu nói với cậu.

 

********

 

Devadatta, the Buddha’s cousin, had a very jealous nature, and hated to see great teacher so much loved; so he went around trying to do all in his power to break up the noble Brotherhood which Buddha had formed. He even founded an order of his own, and paid wicked men to kill the Master. But these men, when they saw the Buddha’s gentle face and heard his words of love, were ashamed of their evil purpose and fell at Buddha’s feet asking his forgiveness. Devadatta’s hate could not harm him, and Buddha teaches that hatred is overcome by love.

Ðề-bà-đạt-đa, người em con chú của Phật, bản tính rất ganh tị, ghen ghét thấy Ngài Ðại Sư được nhiều người tôn kính, bèn ngược xuôi đây đó, ra sức phá vỡ Giáo Hội cao quí mà Phật đã thành lập. Thầy ấy còn dựng lên một Giáo Ðoàn riêng và thuê bọn côn đồ giết Phật. Nhưng những người này, khi nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa và nghe âm thanh từ ái của Ngài, rất lấy làm hổ thẹn về mục đích xấu ác của mình, họ sụp lạy dưới chân Phật và xin Ngài tha thứ. Lòng hận thù của Ðề-bà-đạt-đa không thể hãm hại Ngài, và Phật dạy chỉ có tình thương mới khắc phục được lòng hận thù.

Devadatta failed in all his three attempts!

 

Vocabularies – Lesson 14

Ngữ vựng – Bài số 14

 

allow (v) : cho phép
basin (n) : cái chậu
delighted (a) : vui thích
Devadatta : Ðề-bà-đạt-đa
evil (a) : xấu ác, độc địa
falsehood (n) : điều hư hỏng, điều dối trá
fault (n) : lỗi lầm
forgiveness (n) : sự tha thứ, tính khoan dung
harm (v) : gây tai hại

hate (n) : lòng căm thù
hatred (n) : lòng hận thù
jealous (a) : ganh tị, ghen ghét
order (n) : giáo hội, đoàn thể
overcome (v) : khắc phục, điều phục
take someone for (a) walk : dẫn ai dạo mát
trouble (v) : gây phiền phức
untruthfulness (n) : tính không thành thực
vessel (n) : bình, chậu, lọ
wicked (a) : ác độc

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap3.htm
  2. http://ariyamagga.net/stories/page/3/
  3. http://www.slideshare.net/ohteikbin/life-of-buddha-and-quiz
  4. https://processedfishcake.wordpress.com