Bài số 13: Giúp đỡ lẫn nhau – Helping each other – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Một ông bị què chân và một ông bị mù – The Crippled Man & the Blind Man

“A crippled man, and a blind man were left alone in a house.

A fire broke out. Both were very scared.

The blind man could not see the way out.

The crippled man could not walk to it.

“Một ông què chân,và một ông bị mù hai mắt ở nhà một mình.

Chẳng may ngôi nhà bị hỏa hoạn. Cả hai đều hoảng sợ.

Người bị mù không thể thấy đường để đi.

Người bị què không thể tự đi ra khỏi căn nhà.

 

 Người mù cõng người què trên lưng – The blind man carried the crippled man on his back

 

“They decided to help each other.

The blind man carried the crippled man on his back.

The crippled man told the blind man where to go.

Together, they got out of the burning house.”

“Họ quyết định giúp đỡ lẫn nhau.

Người mù cõng người què trên lưng.

Người què chỉ cho người mù đường đi.

Cùng với nhau, họ thoát ra khỏi căn nhà bị bốc cháy.”

 

Advice – Lời khuyên

 

If we help each other, we will all win.

Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.

 “Publice Service AnnouncementThông báo dịch vụ công cộng.”

  “Nếu chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blind_Man_and_the_Lame
  2. http://www.bosquecounty.us/firesafety/
  3. https://summat2thinkon.files.wordpress.com/2015/10/if-we-all-help-each-other-we-all-win.jpg
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat