Bài số 12: Giúp đỡ lẩn nhau – Helping each other – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

The Buddha Threading the Needle – Đức Phật xâu kim

“Anuruddha was a very good pupil, but he was blind.

He did not feel sorry for himself.

Because he was blind and kept up with his practice.”

“Anuruddha là một người tu hành rất giỏi, nhưng bị mù hai mắt.

Anuruddha không cảm thấy mặc cảm về bản thân mình.

Bởi vì, mặc dù bị mù nhưng vẫn tự mình sinh hoạt hàng ngày.”

 

One day, he felt a hole in his robe.

He tried to mend it, but found it very difficult.

He could not even thread the needle.

Một ngày kia, Anuruddha cảm thấy áo choàng bị rách.

Anuruddha cố gắng vá lại chỗ rách ấy, nhưng rất khó khăn.

Anuruddha thậm chí không thể xỏ chỉ qua lỗ kim.

 

“Who is threading the needle for me?” Anuruddha asked.
“It is the Buddha,”

The Buddha replied while he was mending the robe.

Đức Phật đến phòng và xâu kim giúp cho Anuruddha.

Anuruddha hỏi ” Ai đã xâu kim cho tôi vậy?”

“Đức Phật đã xâu kim giúp con.”

Đức Phật đáp trong khi Anuruddha đang vá lại cái áo choàng.

nuruddha felt really happy and was moved to tears.

Anuruddha cảm thấy hạnh phúc và xúc động tới rơi nước mắt.

 

Advice – Lời khuyên

 

Always help those who need it.

If we help each other, we will all win.

Luôn giúp đỡ những điều mà người khác cần.

Nếu chúng ta giúp đỡ lẩn nhau, tất cả chúng ta đều thắng.

 

“Mục đích chính của chúng ta trong cuộc đời này là để giúp đỡ người khác.

Và nếu bạn không thể giúp đỡ họ, ít nhất là không làm tổn thương họ.”

— Dalai Lama

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. https://midisparks.wordpress.com/tag/blind-monk/
  2. http://www.northbergen.k12.nj.us/Page/3346
  3. http://www.mallukas.com/2015/06/
  4. http://thuvienhoasen.org/p114a3534/nhung-cau-chuyen-duc-phat