Bài số 11: Bánh Xe Chánh Pháp – phần II – The Wheel of the Law – part II – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

 

Bài số 11: Bánh Xe Chánh Pháp – phần II – The Wheel of the Law – part II

 

The third Noble Truth is that there is “a way to destroy suffering”. If you have a bad headache, you do not go to the doctor and ask him to cut off your head, you ask instead that he find out for you the cause of your headache. He will examine your eyes, your stomach and other parts of your body in order to see which one of them is producing the pain in your head. Having found the cause he will try to cure it.

Sự Thật Cao Quí Thứ Ba là “Con Ðường Diệt Khổ”. Nếu bạn bị đau đầu dữ dội, bạn không đi nhờ bác sĩ cắt đầu bạn, mà phải nhờ ông ta tìm ra nguyên nhân đau đầu của bạn. Ông ta sẽ khám mắt, khám dạ dày, và các bộ phận khác của cơ thể bạn để xem bộ phận nào làm bạn đau đầu. Tìm ra nguyên nhân, ông ta sẽ chữa trị cho bạn.

 

“Research strongly suggests that the third noble truth that is,

Suffering can’t be ended but it can be managed”

“Nghiên cứu mạnh mẽ cho rằng sự thật cao quý thứ ba là,

đau khổ không thể kết thúc nhưng nó có thể quản lý được.”

 

“While the fourth noble truth,

The path for the management of suffering,

Corresponds to learning an attitude of mindful acceptance.”

“Trong khi sự thật cao quý thứ tư,

Con đường cho việc quản lý của đau khổ,

Tương ứng với việc học một thái độ chấp nhận trong chánh niệm.”

 

If we wish the suffering of life to cease we must do like the wise doctor and cure its cause. We learn from Buddha that the cause is ignorance, so we must destroy ignorance if we would have suffering cease.

Nếu muốn nỗi khổ đau của cuộc đời được diệt trừ, chúng ta phải chữa trị nguyên nhân của nó như vị bác sĩ sáng suốt kia. Phật dạy nguyên nhân là vô minh, vậy phải diệt trừ vô minh nếu chúng ta muốn khổ đau chấm dứt.

 

The last Noble Truth is the way by which suffering ceases. It is the Noble Eightfold Path he found for us to follow. How easy to say we must destroy ignorance, but how can we do it? By walking in the Path the Buddha found for us. Each step on this Path will help us to destroy a little of the ignorance until, when we have reached the end of the path, we will become like our Master, the Buddha, fully enlightened. All ignorance will have been driven out of our minds. In the place of ignorance, the bright light of Knowledge will shine.

Sự Thật Cao Quí Cuối Cùng là con đường dẫn đến diệt khổ. Ðó là Con Ðường Tám Bước Cao Quí mà Ngài đã khai mở cho chúng ta. Thật là dễ dàng để nói chúng ta phải diệt trừ vô minh, nhưng phải làm thế nào đây? Chỉ bằng cách đi trên con Ðường mà Ðức Phật đã khai thị cho chúng ta. Mỗi bước đi trên con Ðường này sẽ giúp ta diệt trừ một chút vô minh cho đến khi đi hết đoạn đường là ta thành Phật, Bậc Giác Ngộ Hoàn Toàn, như Ðức Bổn Sư vậy. Tất cả vô minh sẽ bị loại khỏi tâm trí ta và, thay vào đó, ánh sáng trí tuệ sẽ bừng sáng rực rỡ.

 

These Four Noble Truths are not really very hard to understand.

First Noble Truth:

All life is full of suffering. Because we try to hold on to things which must pass away.

Second Noble Truth:

The cause of suffering. Ignorance is the first cause of suffering.

Third Noble Truth:

The ceasing of suffering. In order to make suffering cease we must destroy its cause which is ignorance.

Fourth Noble Truth:

The path which leads to the end of suffering.

Bốn Sự Thật Cao Quí này không hẳn là rất khó hiểu.

Sự Thật Cao Quí Thứ Nhứt:

Ðời là dẫy đầy đau khổ. Bởi vì chúng ta cố bám víu những thứ phải suy vong.

Sự Thật Cao Quí Thứ Hai:

Nguyên nhân của khổ. Vô minh là nguyên nhân đầu tiên của khổ.

Sự Thật Cao Quí Thứ Ba:

Sự diệt khổ. Ðể khổ diệt, chúng ta phải diệt trừ nguyên nhân, đó là vô minh.

Sự Thật Cao Quí Thứ Tư:

Con đường dẫn đến diệt khổ.

 

The Noble Eightfold Path has eight steps or divisions,

Bát Chánh Ðạo, con đường cao quí có tám bước hay tám đoạn:

 

 1. Right Undertanding
  2. Right Purpose
  3. Right Speech
  4. Right Conduct
  5. Right Livelihood
  6. Right Endeavor
  7. Right Thought
  8. Right Meditation
 2. Chánh kiến.
  2. Chánh tư duy.
  3. Chánh ngữ.
  4. Chánh nghiệp.
  5. Chánh mạng.
  6. Chánh tinh tấn.
  7. Chánh niệm.
  8. Chánh định.

 

“Wisdom – Morality – Concentration – Tuệ – Giới – Định”

 

These are all going to be explained to you in a later lesson, most of them you can easily understand, but some may seem a bit difficult until you are older.

Tám bước này sẽ được giải thích ở một bài sau, các bạn có thể hiểu hầu hết chúng một cách dễ dàng, nhưng có một số dường như hơi khó đối với các bạn trẻ.

 

When you go on a trip in an automobile you will notice that many signs are posted along the roads in order to help you to avoid accidents. All dangerous curves are marked with warnings, and the guide lines to make us keep to the right we find around most of the corners. Whenever we come to a school or a small town we are told to “go slowly”, and at dangerous railway crossings we must “stop, look, and listen”.

Khi du lịch bằng xe hơi, các bạn sẽ thấy nhiều bảng hiệu gắn ở dọc đường để giúp các bạn tránh tai nạn. Tất cả những khúc đường quanh co nguy hiểm đều có dấu báo hiệu, và những vạch hướng dẫn chúng ta lái xe sát vào bên phải được thấy ở hầu hết các góc đường. Khi đến một ngôi trường hay một thị trấn nhỏ, chúng ta đều được thông báo “chạy chậm lại”, và tại những chỗ ngang qua đường sắt nguy hiểm, chúng ta phải “dừng lại, quan sát và lắng nghe”.

Buddha has done the same for us upon the great Roadway of life. He has placed signs all along the way in order to help us to avoid the dangerous mistakes which lead to suffering and sorrow. How grateful we should be to our dear Master for finding the Truth and working so hard to teach it to us. The best way to show our love for him is to walk in the path he found and to read carefully and follow all the signposts he has put upon the way.

Ðức Phật đã hướng dẫn chúng ta như thế trên đoạn Ðường Ðời quan trọng. Ngài đã đặt các bảng hiệu khắp dọc đường để giúp ta tránh những lỗi lầm nguy hiểm có thể dẫn đến khổ đau. Chúng ta phải cảm ơn biết bao Ðức Bổn Sư tôn kính, Người đã tìm ra Sự Thật và dày công vất vả giáo hóa chúng ta. Cách thể hiện tốt nhất lòng tôn kính của mình đối với Ngài là đi trên con đường mà Ngài đã tìm thấy, cẩn thận đọc kỹ và nương theo những cột chỉ dẫn mà Ngài đã đặt trên đường.

 

Review questions – Lessons 9-11

Câu hỏi ôn tập – Bài số 9-11

 

 1. What does the word Buddha mean?
  2. Was the Buddha a god?
  3. What did the wise man Asita foretell about the Buddha when he was a baby?
  4. Did his words come true?
  5. What are the Four Noble Truths?
  6. What is the meaning of the first? The second? The third? The fourth?
  7. See how many of the steps in the Noble Eightfold path you can remember.
  8. What must the motorist watch for as he goes on a trip?
  9. What must the Buddhist watch for on the Road of Life?
  10. How can we show our love and gratitude to the Buddha?
 2. Từ Phật có nghĩa là gì?
  2. Phật có phải là một vị thần linh không?
  3. Hiền sĩ A-tư-đà đã tiên đoán gì về Phật khi Ngài mới là một em bé?
  4. Những lời tiên đoán của ngài có thành sự thật không?
  5. Bốn Sự Thật Cao Quí là gì?
  6. Ý nghĩa của Sự Thật Cao Quí Thứ Nhất là gì? Sự Thật Cao Quí Thứ Hai? Sự Thật Cao Quí Thứ Ba? Sự Thật Cao Quí Thứ Tư?
  7. Các bạn hãy nhớ xem có bao nhiêu bước trên con Ðường Tám Ðoạn Cao Quí.
  8. Tài xế ô tô phải để ý những gì khi đi du lịch?
  9. Phật tử phải lưu ý những gì trên đoạn Ðường Ðời?
  10. Chúng ta có thể bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn của chúng ta đối với Ðức Phật như thế nào?

 

Vocabularies – Lesson 11:

Ngữ vựng – Bài số 11:

 

automobile (n) : xe ô tô
avoid (v) : tránh
cure (v) : chữa trị, điều trị
curve (n) : đường cong
division (n) : phần, đoạn
explain (v) : giảng giải
go on (a) trip : đi du lịch
grateful (a) : biết ơn
guide (n) : sự hướng dẫn
headache (n) : đau đầu
in order to : để
mark (v) : đánh dấu
mistake (n) : lỗi lầm
notice (v) : nhận thấy, chú ý
our dear Master : đức Bổn Sư của chúng ta

post (v) : dán
right conduct (action) : chánh nghiệp
right endeavour (effort) : chánh tinh tấn
right livelihood : chánh mạng
right meditation (concentration) : chánh định
right mindfulness : chánh niệm
right purpose (thought) : chánh tư duy
right speech : chánh ngữ
right understanding : chánh kiến
shine (v) : chiếu sáng, tỏa sáng
sign (n) : dấu hiệu, bảng hiệu
signpost (n) : biển chỉ đường
stomach (n) : dạ dày, bao tử
warning (n) : lời báo trước, lời khuyến cáo

 

“The Four Noble Truths lays out that the origin of suffering is attachment,

And that the way to release oneself from suffering is to follow a path,

That leads away from all of the delusions of:

What is and isn’t real and truly important.”

“Tứ Diệu Đế cho rằng nguồn gốc của đau khổ là sự dính mắc,

Và đó là cách để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ là theo một con đường,

Chính đó dẫn ra khỏi các ảo tưởng: cái gì thật và không thật và sự quan trọng.”

 

“The Eightfold Path is exactly what it says – a path,

What you learn on the journey is so much more important than the destination.

If you are patient and persistent with your practice, trust me,

Eventually you will find your way.”

“Bát Chánh Đạo chính xác là những gì đang nói – một con đường,

Những gì bạn tìm hiểu về cuộc hành trình là quan trọng hơn cả là đến đích.

Nếu bạn là mt hành giả và liên trì với sự thực hành của bạn, tôi tin tưởng,

Cuối cùng bạn sẽ tìm thấy con đường riêng của bạn.”

 

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

 1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap3.htm
 2. http://www.alanpeto.com/buddhism/four-noble-truths/
 3. http://www.tricycle.com/blog/newsleek-fifth-noble-truth-discovered
 4. http://www.minimalstudent.com/minimalism-the-noble-eightfold-path/