Bài số 10: Bánh Xe Chánh Pháp – phần I – The Wheel of the Law – part I – Song ngữ

The Buddha and His Teaching

Đức Phật và giáo pháp của Ngài

English: Jing Yin Ken Hudson

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pháp danh: Đồng An

Compile: Lotus group

Bài số 10: Bánh Xe Chánh Pháp – phần I – The Wheel of the Law – part I

 

We saw in the last lesson that Siddhartha Gautama, son of King Suddhodana, became the Supreme Buddha, teacher of all living beings. So the words of the wise man, Asita, came true, for you remember that he said the baby would leave his home and become a world teacher.

Trong bài trước, chúng ta thấy Tất-đạt-đa Gô-ta-ma, con trai của quốc vương Tịnh Phạn, đã thành Phật tối thượng, Ðấng Ðạo Sư của tất cả chúng sanh. Như vậy là những lời tiên tri của hiền sĩ A-tư-đà đã thành sự thật. Ngài nói, các bạn còn nhớ, cậu bé sẽ xuất gia và thành Bậc Ðạo Sư của nhân thế.

 

I wonder whether you know the meaning of the word “Buddha”. Many western people, with whom I have spoken about Buddhism, told me that they thought it meant a god of some kind. The word “Buddha” does not mean a god; it has a much higher meaning than that. It means “one who has found the truth” or “the Enlightened One”. A person who has become a Buddha, knowing all the truth, has a mind full of light. Do not forget what the word “Buddha” means, then if anyone asks you about it, you will be able to answer.

Tôi tự hỏi không biết các bạn có hiểu được ý nghĩa của từ “Phật” không? Nhiều người phương Tây, những vị mà tôi từng thuyết giảng Ðạo Phật cho họ, cho rằng Phật là một thứ thần linh nào đó. “Phật” không có nghĩa là một vị thần linh. “Phật” có ý nghĩa cao cả hơn thế nhiều. “Phật” là “Người đã tìm ra sự thật” hay “Ðấng Giác Ngộ”. Người nào thành Phật, thấu rõ sự thật, người ấy có đầu óc tràn đầy trí tuệ sáng suốt. Ðừng quên ý nghĩa của từ “Phật” để nếu có ai hỏi, bạn cũng sẽ có thể trả lời được.

 

When the Buddha became enlightened, he saw four great truths. These are always spoken of as the “Four Noble Truths”. The First Noble Truth is that “life is full of suffering”. This does not mean that there is no joy or pleasure in life, far from it. But it means that life as a whole is subject to suffering, because nothing lasts, because death comes to all life and causes parting and tears. Suffering comes because we try to hold on to things instead of learning to let them go willingly.

Khi Ðức Phật giác ngộ, Ngài thấy rõ bốn Sự Thật vĩ đại được gọi là “Tứ Diệu Ðế”. Sự Thật Cao Quý Thứ Nhất: “Ðời là dẫy đầy đau khổ”. Ðiều này không có nghĩa là không có hân hoan, lạc thú trong đời, trái lại là khác. Nhưng có nghĩa cuộc đời nói chung là bị đau khổ, vì không có gì tồn tại mãi, vì cái chết sẽ đến với tất cả cuộc đời và gây ra cảnh chia ly tang tóc. Ðau khổ xảy đến là vì chúng ta cố bám chặt vào mọi thứ, thay vì để chúng tha hồ ra đi.

 

Some people think, when they read this first Noble Truth, that Buddha’s religion is a sad and gloomy one; this is because they do not understand what this first Truth means. In all countries where Buddhism is the chief religion the people are always bright and happy. They know that Buddha teaches them to enjoy the pleasures of life as they come, but advises them not to try and hold on to these things when it is time for them to pass away.

Một số người, khi đọc Sự Thật Cao Quí Thứ Nhất này, cho rằng Ðạo Phật là một tôn giáo buồn bã u sầu; như vậy là họ không hiểu ý nghĩa của Sự Thật Thứ Nhứt. Ở những nước mà Phật Giáo là tôn giáo chính thì dân chúng luôn luôn tươi sáng và hạnh phúc. Họ ý thức rằng Ðức Phật dạy họ thụ hưởng những lạc thú ở đời khi chúng đến, nhưng khuyên họ đừng bám chặt lấy chúng khi tới lúc chúng phải chia ly.

 

We pick a lovely rose, we enjoy its beauty and perfume while it lives, but how foolish we would be to pin it upon our dress after it is dead and withered. It is the same with the things of earth; – joys, pleasures, money, power, etc. All these are for us to use as long as we need them, as long as they are uesful to us, but we must let them go with a smile when it is their turn to pass away from us.

Chúng ta hái một đóa hoa hồng tươi đẹp, chúng ta thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của nó khi nó còn tươi, nhưng sẽ ngốc nghếch biết bao nếu ta cài nó lên chiếc áo của ta sau khi nó đã úa tàn. Mọi thứ trên trái đất này cũng thế: hân hoan, lạc thú, tiền tài, quyền lực v.v… tất cả là để chúng ta sử dụng khi nào cần, khi chúng còn hữu ích, nhưng ta phải để chúng ra đi với một nụ cười thoải mái khi đến lượt chúng phải giã từ.

 

The second Noble Truth is “the cause of suffering”.

Suffering comes, in the first place, from ignorance, for a wise man would not try to hold on to things which he knows must pass away, any more than a wise girl would hold on to the dead rose and pin it in her hair or on her dress. This is ignorance that from this ignorance, springs all the misery and pain in life.

Sự Thật Cao Quí Thứ Hai là: “Nguyên Nhân Của Khổ”.

Khổ, vị trí thứ nhứt, bắt nguồn từ vô minh. Người trí không cố bám chặt những thứ mà họ biết là phải chia ly. Cũng thế, một cô gái khôn ngoan không khư khư giữ lấy một đóa hồng tàn úa để rồi cài nó lên tóc hay lên áo của mình. Ðó là hành động ngu muội, và ngu muội thì sinh ra biết bao đau khổ trong đời.

 

Vocabularies – Lession 10

Ngữ vựng – Bài số 10

 

as (a) whole : nói chung

as long as : bao lâu mà, miễn là

be subject to  : phải chịu, lệ thuộc vào

Buddhism (n) : đạo Phật

cause (v, (n)  : gây ra, nguyên nhân

far from it : trái lại là khác

gloomy (a) : u sầu, ảm đạm        hold on to (v) : nắm chặt, bám chặt

pass away (v) : qua đời, qua đi

perfume (n) : nước hoa, hương thơm

pin (v) : ghim, kẹp, cài

spring (v) : nảy sanh, phát sanh

the Enlightened One : Ðấng Giác Ngộ

wheel of the Law : bánh xe Chánh pháp

withered (a) : úa tàn

“Tứ Diệu Đế”

“Sống để chịu đựng khổ, khổ là do mong cầu,

Muốn diệt trừ khổ, bạn phải diệt trừ mong cầu,

Muốn tận diệt mong cầu, bạn phải học theo Bát Chánh Đạo.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.buddhismtoday.com/viet/phatphap/ducphatvagiaophap3.htm
  2. http://janheck.com/safe1/GO_more_only.php
  3. https://thesanghakommune.files.wordpress.com/2014/12/budbiopic-07.jpg
  4. http://www.examiner.com/article/understanding-the-four-noble-truths-of-buddhism-can-help-unify-american-diversity