Bài số 1: Chuyện Đức Phật – Story of the Buddha – Song ngữ

English: Jing Yin Ken Hudson.

Việt ngữ: Hoàng Phước Đại – Pd: Đồng An.

Compile: Middle Way Group.

Bài số 1:  Chuyện Đức Phật – Story of the Buddha

 

“Buddhism is the teaching of the Buddha.

He was a wise teacher.

His teachings help people to live wisely and happily today,

More than 500 million people in the world follow his teachings.

In this unit, we are going to tell you the story of the Buddha.”

“Đức phật là người sáng lập ra Đạo Phật.

Ngài là một bậc thầy thông thái.

Lời dạy của ngài giúp cho mọi người giác ngộ và hạnh phúc.

Ngày hôm nay, có hơn 500 triệu người trên thế giới nghe theo lời dạy của Ngài. Trong bài giảng này, các thầy sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về Đức Phật.

 

  

“About 2,600 years ago,

There lived a great king named Suddhodana.

He had a pretty wife called Maya.

They lived at the bottom of the Himalayas Mountains in northern India.

Cách đây khoảng 2.600 năm,

Có một vị vua vĩ đại tên là Vương Đầu Đà Nà (Suddhodana).

Ngài có một người vợ tuyệt đẹp tên là Ma Da (Maya).

Họ sống tại chân núi Tuyết (Himalayan) ở phía Bắc, Ấn độ.

 

 

“One night,

Queen Maya had a wonderful dream.

She saw a huge white elephant come into her room.

It was holding a lotus flower.

The elephant blew its trunk,

 As it was walking round her bed three times.”

“Một đêm,

hoàng hậu Ma Da trải qua giấc mơ thật đẹp.

Hoàng hậu nhìn thấy một con voi trắng rất to đi vào phòng ngủ của bà.

Con voi mang theo một cành hoa sen.

Voi tung vòi của nó,

Khi đi ngang qua giường của hoàng hậu ba lần.”

 

 

 

“In the morning,

The king asked his wise men about the queen’s dream.

They said:

“Oh King! A great son will be born to Queen Maya.

“The king and queen were very happy with this news.

“Sáng hôm sau,

Đức vua hỏi các nhà tiên tri của ngài về giấc mơ của hoàng hậu.

Họ nói rằng:

 “Tâu Đức vua, Hoàng hậu sẽ sinh hạ một quý tử tài đức song toàn.”

Nhà vua và hoàng hậu rất hạnh phúc với tin này.

 

 

“Queen Maya gave birth to prince Siddhartha in a pretty royal park.

It was the full-moon day of May.

All the trees were in flower.

The bees were humming around the fresh flowers.

The birds were singing sweetly.

Everyone was happy because a prince had been born.”

“Hoàng hậu Ma Da sinh hạ thái tử Tất Đạt Đa (Siddhartha).

Lúc này, trên trời, hòa quang chiếu sáng mười phương vào tháng Năm.

Tất cả cây, cỏ đều đơm hoa kết trái.

Những con ong, kêu vo ve lượn quanh những cành hoa tươi thắm.

Những con chim cất tiếng hót ngọt ngào.

Mọi người ai cũng hạnh phúc vì thái tử được sinh hạ.”

The prince was very kind. He never hurt anything,

Not even the smallest animals.

Thái tử rất tốt bụng. Ngài không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai,

Thậm chí là con vật nhỏ bé nhất.

 

“One day,

His cousin shot a swan.

It fell to the ground and was badly hurt.

The prince felt sorry for it.

He picked it up and looked after it.

He knew that all animals wanted to live.

They did not want to die.”

“Một ngày kia,

Người em họ của Ngài dùng cung tên bắn một con thiên nga.

Con thiên nga rơi xuống đất và bị thương rất nặng.

Thái tử cảm thấy rất xót xa cho con chim.

Ngài nhặt con chim lên và chăm sóc nó cẩn thận.

Ngài biết rằng tất cả mọi con vật đều muốn sống.

Chúng không muốn chết.”

 

 

 

“In the palace,

The prince had many teachers.

He was a very good student.

His father wished that one day.

He would become a great king.”

“Trong cung điện,

Thái tử đã được học với nhiều thầy giáo.

Ngài là một học trò xuất chúng.

Cha của Ngài mong rằng có ngày.

Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại.”

 

“The prince grew up to be a strong,

Handsome, young man.

He married a beautiful girl.

They lived happily together.”

“Thái tử lớn lên và trở thành một chàng trai mạnh khỏe,

Khôi ngô, tuấn tú.

Ngài lập gia đình với cô gái xinh đẹp.

Họ sống với nhau rất hạnh phúc.”

 

 

“One day,

When the prince visited a village,

He saw four people:

One sick, one old, one dead and a holy man.

The first three made him very sad.

The holy man made him think about,

What in meant to be happy.”

“Một ngày nọ,

Khi thái tử đi thăm một ngôi làng.

Ngài thấy bốn người:

Một người bị ốm, một người già, một người chết và một vị tu sĩ.

Ba người đầu tiên khiến cho ngài buồn.

Vị tu sĩ làm cho Ngài suy nghĩ về,

Cách thức để đạt được hạnh phúc.”

 

“At the age of twenty-nine,

The prince gave up,

His palace life.

He left his family;

 To find a way,

 To make everyone happy.”

“Vào lúc 29 tuổi,

Thái tử đã từ bỏ cuộc sống,

Trong cung điện.

Ngài rời gia đình,

Để tìm con đường,

Làm cho mọi người hạnh phúc.”

 

 

“For the next six years. He was an ascetic”

 

“For the next six years,

He went from place to place.

He learn from many wise teachers.

He had a lot of a way to get rid of sadness in the world.

He became wiser day by day.”

“Trong 6 năm tiếp theo,

Ngài đi từ nơi này đến nơi khác.

Ngài học đạo từ nhiều vị thầy thông thái.

Ngài trải qua nhiều gian khổ,

Nhưng ngài vẫn không từ bỏ con đường tu hành của mình.

Ngài vẫn một mực tìm kiếm con đường để loại bỏ sự buồn phiền trong thế giới.

Từ ngày này qua ngày khác, Ngài trở nên thông thái.”

 

“At last,

He sat under a huge Bodhi Tree.

He meditated over and over on these questions.

“Why do people suffer?

How can I help them to be happy?”

“Cuối cùng,

Ngài ngồi dưới cây bồ đề lớn.

Ngài thiền định với những câu hỏi,

“Tại sao con người lại đau khổ?

Ngài có thể làm gì để giúp họ hạnh phúc.”

 

“At the age of thirty-five,

He found a way for people,

To end their pain and sadness.

From then on, was called the Buddha.”

“Vào lúc 35 tuổi,

Ngài tìm ra con đường để mọi người,

Chấm dứt khổ đau.

Rồi từ đó, Ngài được gọi là Đức Phật.”

 

 

 

“The Buddha first told his ideas to five monks,

There are problems in all our lives.

These problems come from being selfish.

If we get rid of being selfish,

We could be wise and happy.”

“Đức Phật đầu tiên giảng về đạo lý cho 5 đệ tử đầu tiên của Ngài,

Có những vấn đề trong cuộc sống của tất cả chúng ta.

Những vấn đề này nó xuất phát từ sự ích kỷ.

Nếu chúng ta từ bỏ ích kỷ,

Chúng ta sẽ trở nên thông thái và hạnh phúc.”

 

“For the next forty-five years,

Many people, rich and poor, young and old,

Came to listen to the Buddha’s teachings,

“We should always think about what we do.

If we do good, good things will happen to us.

If we do Bad, things will happen to us.”

“Trong 45 năm tiếp theo,

Nhiều người giàu và nghèo, người già và trẻ,

Đều đến để nghe Đức Phật giảng dạy.

“Tại sao chúng ta phải luôn nghĩ về cái chúng ta làm,

Nếu chúng ta làm điều tốt, điều tốt sẽ đến với chúng ta,

Nếu chúng ta làm đều xấu, thì điều xấu sẽ đến với chúng ta”.

 

“At the age of eighty, the Buddha passed away.”

“Vào lúc 80 tuổi, Đức Phật nhập Niết bàn.”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://arkhomlaos.blogspot.com/2014/08/poudtapawath.html
  2. http://thuvienhoasen.org/p114a3529/muc-luc
  3. http://www.dhammatalks.net/Articles/Life_of_the_Buddha_in_Pictures.htm
  4. http://www.slideshare.net/zoewebs/00-lifeofbuddha-140901-rev06-part1
  5. http://www.buddhamind.info/leftside/arty/stupa/tree.htm
  6. http://www.thebuddhistsociety.org/page/on-death