Ảo thuật gia và con vẹt – The magician & the parrot – Song ngữ

Short Funny Stories

Chuyện Vui Ngắn

English: Collected Anonymous Pāramī Lectures.

Việt Ngữ: Thiện Tri Thức Ba La Mật.

Compile: Lotus group.

Ảo thuật gia và con vẹt – The magician & the parrot

 

A magician was working on a cruise ship in the Caribbean. He has a different audience each week, so he allowed himself to perform the same act over and over again. There was only one problem: The captain’s parrot saw the shows each week and began to understand how the magician did every trick.
Một ảo thuật gia làm việc trên một con tàu chở các hành khách đi du ngoạn trong vùng biển Caribbean. Mỗi tuần anh ta lại có một lượt khán giả khác, bởi vậy anh ta tự cho phép mình cứ diễn đi diễn lại một trò. Chỉ có một vấn đề duy nhất là: con vẹt của viên thuyền trưởng xem các trò diễn hàng tuần và bắt đầu hiểu cách mà nhà ảo thuật diễn trò.


Once he understood, he started shouting in the middle of every show.
“Look, that’s not the same hat!”
“Now he’s hiding the flowers under the table!”
“Hey, why are all the cards the Ace of Spades?”

Mỗi khi nó hiểu ra, nó lại bắt đầu gào lên khi màn diễn chưa kết thúc:
-“Hãy nhìn xem, đó không phải là chiếc mũ lúc nãy!”
-“Lúc này anh ta đang giấu những bông hoa đó ở dưới bàn ý!”
-“Này, tại sao tất cả các quân bài đều có hình ách pích vậy?”


The magician was furious but couldn’t do anything about it. After all, it was the captain’s parrot.
One day the unthinkable happened: The ship had an accident and sank! The magician found himself on a piece of wood in the middle of the ocean with the parrot of course!

Anh ta rất bực mình nhưng không thể làm gì con vẹt. Vì suy cho cùng, nó là con vẹt của thuyền trưởng.
Một hôm, chuyện chưa từng được nghĩ tới đã xảy ra: Con tàu gặp nạn và chìm! Ảo thuật gia thấy mình đang lênh đênh giữa đại dương trên một ván gỗ, và tất nhiên là con vẹt cũng có ở đó!


They stared at each other with hate, but did not utter a single word. This went on for days.
After a week the parrot finally broke the silence and said, “Ok, I give up, where’d you hide the boat?”

Họ giương mắt nhìn nhau một cách căm ghét, nhưng không nói với nhau một lời nào. Điều đó diễn ra trong nhiều ngày,
Sau một tuần con vẹt phá vỡ sự im lặng và nói:
– “OK, tôi thua rồi đấy. Anh đã giấu con tàu ở đâu vậy?”

 

Sources:

Tài liệu tham khảo:

  1. http://www.tienganh.com.vn/archive/index.php/t-76694.html
  2. http://luyenthitoeic.net/truyen-cuoi-song-ngu-ao-thuat-gia-va-con-vet.html
  3. http://laughlikecartoons.blogspot.com/2007_11_01_archive.html
  4. http://loptienganh.edu.vn/because-of-absence/
  5. http://viralpawz.com/10-funny-reactions-of-dogs-going-to-the-veterinarian/
  6. https://kinyefunyefu.wordpress.com/2013/10/21/is-the-wife-in-control/
  7. http://art-of-pickup.blogspot.com/2010/06/whipped-for-life.html
  8. https://www.youtube.com/watch?v=sNU5TPHjHOc
  9. https://alokiddy.com.vn/phuong-phap-hoc-tieng-anh-cho-tre-n/cung-be-hoc-tieng-anh-qua-truyen-the-magician-and-the-parrot-ct975